Aktualności

AKTUALNE TERMINY ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODY W CHORZOWIE, ŚWIĘTOCHŁOWICACH i RUDZIE ŚLĄSKIEJ.

Informujemy, że w dniu 30.04.2017 r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa" a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Lokatorom, którzy nie udostępnią mieszkań w wyznaczonym dniu lub nie uzgodnią innego terminu odczytu najpóźniej do dnia 24.05.2017r. naliczone zostanie zużycie ryczałtowe zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM "PERSPEKTYWA" w Rudzie Śląskiej.

OGŁOSZENIE

Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" informuje, że zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w IV częściach:
- I Część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków RON-1 odbędzie się w dniu 29.05.2017r. o godz. 1530 w hali GKS "Urania" w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L. Tunkla 12,
- II Część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków RON-2 odbędzie się w dniu 30.05.2017r. o godz. 1530 w sali "Gwarek" w Rudzie Śląskiej przy ul. Lecha 14 (administracja RON-2),
- III Część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków RON-3 odbędzie się w dniu 31.05.2017r. o godz. 1530 w Szkole Podstawowej nr 30 w Rudzie Śląskiej przy ul. Chryzantem 10,
- IV Część Walnego Zgromadzenia obejmująca członków RON-4 odbędzie się w dniu 01.06.2017r. o godz. 1530 w Centrum Kultury Śląskiej, w restauracji "Feniks" w Świętochłowicach przy Placu Krauzego 1.

KONKURS

Szanowni Państwo
zachęcamy do głosowania na inwestycje, która została zgłoszona do konkursu Inwestycja Roku 2016.
Głosować można codziennie do 7 maja 2017 r. (w jednym dniu można oddać tylko jeden głos). głosuję

Informacja

12.04.2017
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej o wycięcie następujących drzew:
1 szt. z gatunku "jarząb pospolity" o obwodach: 40 cm;
1 szt. z gatunku "jarząb pospolity" o obwodach: 40 cm;
1 szt. z gatunku "jarząb pospolity" o obwodach: 46 cm; rosnących przy ulicy Skowronków 2b w Rudzie Śląskiej na działce o numerze geodezyjnym 699
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.

NOWY BIULETYN MGSM "PERSPEKTYWA"

Jest już nowe wydanie naszego biuletynu informacyjnego, dostępny w formacie pdf tutaj.

Plan remontów 2017r.

W dniu 14-12-2016 r. Rada Nadzorcza MGSM Perspektywa przyjęła uchwałę Nr 25/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji planu robót remontowych na 2017r, który opiewa na łączną kwotę prawie 16 mln zł.
Największe środki w planie robót remontowych przewidziane zostały na termomodernizację oraz uciepłownienie 9 budynków. Na te cele Spółdzielnia zamierza wydać kwotę ponad 6,5 mln zł oraz 1,4 mln zł. Należy tutaj podkreślić, że na ten cel Spółdzielnia zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie wydatków zostały uwzględnione prace dekarsko-blacharskie, na które przewidziano kwotę prawie 2 mln zł., podlegające w dużej części na kapitalnych remontach pokryć dachowych oraz roboty ogólnobudowlane na które przewidziano podobną kwotę środków w ramach których znaczną kwotę stanowią wydatki na realizację zaleceń kominiarskich, malowanie klatek schodowych oraz remonty balkonów.
Poniżej przedstawiony został wartościowy udział robót remontowych wg poszczególnych branż.
Lp.Rodzaj robótNakłady
1Dekarskie1.845.500
2Elewacyjne, docieplenia6.588.000
3Elektryczne577.000
4C.o.1.335.000
5Wod.-kan.750.000
6Gazowe474.000
7Stolarskie1.231.500
8Zduńskie155.000
9Ogólnobudowlane2.404.000
10Infrastruktura277.000
11Domofony141.000
12Dźwigi165.000
 RAZEM:15.943.000

Wyniki ankiety w sprawie sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i wymiany podzielników.

Z uwagi na upływ 10-cio letniego okresu eksploatacji podzielników kosztów centralnego ogrzewania, MGSM "Perspektywa" przeprowadziła ankietę co do sposobu rozliczania kosztów ogrzewania wśród mieszkańców budynków, w których instalacja C.O. pochodzi sprzed okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
więcej, tutaj

ZAPROSZENIE
PRZEKAŻ 1 % PODATKU

MGSM "PERSPEKTYWA" w Rudzie Śląskiej zaprasza, w imieniu FUNDACJI RODZIN GÓRNICZYCH w Katowicach, wszystkich zainteresowanych do wsparcia pokrzywdzonych przez los podopiecznych; sierot i wdów górniczych, poprzez przekazanie 1% podatku na Fundację Rodzin Górniczych.
Chcąc ułatwić podatnikom rozliczenie rocznych zeznań podatkowych Fundacja Rodzin Górniczych pozyskała w tym roku program do rozliczania PIT, który automatycznie przekazuje 1% podatku na rzecz Fundacji (https://www.mojpit.pl/_frg).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA OKRES 01.01.2016r. - 31.12.2016r.

Pracownicy Spółdzielni działając na podstawie przepisów prawnych podejmowali w 2016 roku różnego rodzaju działania mające na celu zmniejszenie zaległości oraz zdyscyplinowanie mieszkańców do regularnego wnoszenia opłat. Działania w głównej mierze polegały na:
- prowadzeniu rozmów z dłużnikami (w tym również telefonicznych),
- wysyłaniu wezwań do zapłaty,
- kierowaniu spraw o zapłatę na drogę postępowania sądowego,
- kierowaniu wniosków do komornika celem egzekucji należnych Spółdzielni kwot,
- kierowaniu do sądów spraw o eksmisję z zajmowanego lokalu,
- występowaniu z wnioskami o sprzedaż lokali w drodze licytacji,
- nabywaniu lokali zadłużonych nie zbytych w drodze dwóch kolejnych licytacji,
- wykonywaniu eksmisji.
Równolegle z prowadzonymi działaniami windykacyjnymi pracownicy i Zarząd Spółdzielni proponują i pomagają:
- ustalić warunki dotyczące ratalnej spłaty zadłużenia,
- ubiegać się o dodatki mieszkaniowe,
- zamianę lokalu na mieszkanie o mniejszym metrażu,
- Zarząd przyjmuje strony na indywidualne rozmowy z dłużnikami.
Prowadzone kolejny rok działania windykacyjne zmierzające do odzyskiwania należności przynoszą spadek liczby zadłużonych lokali powyżej 2 miesięcy w stosunku do roku ubiegłego o niecałe 29% oraz o niecałe 36% w porównaniu do roku 2014r., co obrazuje poniższa tabela:
 Liczba zadłużonych lokali powyżej 2 miesięcy na 31.12.2014r.Liczba zadłużonych lokali powyżej 2 miesięcy na 31.12.2015r.Liczba zadłużonych lokali powyżej 2 miesięcy na 31.12.2016r.
RON-1328280220
RON-2369324221
RON-3446431296
RON-4186162117
RAZEM13291197854

Szczegóły prowadzonych postępowań windykacyjnych w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:
Windykacja zaległości za użytkowanie lokali mieszkalnychIlość
Wysłano wezwań do zapłaty945
Zawarto ugód dot. ratalnej spłaty zaległości306
Skierowano do sądu pozwów o zapłatę422
Skierowano do sądów pozwów o eksmisję22
Uzyskano prawomocnych nakazów zapłaty368*
Uzyskano wyroków o eksmisję do lokali socjalnych10*
Uzyskano wyroków o eksmisję bez prawa do lokali socjalnych15*
Wykonano eksmisji do lokali socjalnych24
Wykonano eksmisji do pomieszczeń tymczasowych i noclegowni20
* podana liczba dotyczy spraw skierowanych do sądu w 2015r. jak i skierowanych w latach wcześniejszych

W dalszym ciągu realizowana jest umowa zawarta z Gminą Ruda Śląska w zakresie podnajmu lokali socjalnych z zasobów MGSM "Perspektywa" na potrzeby lokali socjalnych. W związku z powyższym na dzień 31.12.2016r. przekształcono 27 lokale na lokale socjalne.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ZAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH GARAŻY I GRUNTÓW ZA 2016 ROK

Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali, garaży i gruntów wysłano 159 wezwań do zapłaty.
Z uwagi na nie wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z lokali użytkowych, gruntów i garaży oraz brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia skierowano do Sądu łącznie 90 pozwów o zapłatę należności i eksmisję. Niestety na dzień 31.12.2016 r. otrzymano jedynie 5 prawomocnych nakazów zapłaty i wyroków (pozostała część otrzymanych nakazów zapłaty i wyroków dotyczyła pozwów skierowanych do Sądu w latach poprzednich).
Ponadto rozpoczęto 20 procedur związanych z eksmisją z zajmowanych lokali, garaży i gruntów, 11 użytkowników spłaciło swoje należności, a w 2 przypadkach konieczna była droga sądowa.
W 2016 roku zawarto jedynie 8 ugód dot. ratalnej spłaty zaległości, 6 z nich jest w trakcie realizacji, 1 ugoda zostały w całości zrealizowane, 1 ugoda z uwagi na fakt nie wywiązywania się z ich warunków zostały rozwiązane.
W roku 2016 zakończono egzekucję należności w 27 sprawach. W 22 przypadkach udało się całkowicie odzyskać należności, część z nich została zakończono na etapie nakazu zapłaty, tzn. zadłużenie spłacone zostało dobrowolnie przed skierowaniem sprawy do komornika, u część z nich egzekucję prowadził Komornik, i to on wyegzekwował od zalegających należności.
Niestety 5 spraw zostało przez Komornika umorzonych z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania należności.
Należy dodać, że brak możliwości "ściągnięcia" należności w roku 2016 nie zwalnia dłużników od obowiązku spłaty tych zobowiązań, posiadane wyroki i nakazy zapłaty zostaną ponownie skierowane do komornika celem weryfikacji stanu majątkowego dłużnika, zatrudnienia oraz innych otrzymywanych świadczeń pieniężnych.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 04.01.2017 uruchomiliśmy możliwość przesyłania wiadomości przez formularz kontaktowy w systemie eBOK (zakładka Kontakt). Za jego pośrednictwem możliwe jest podawanie odczytów wodomierzy, zmiany danych kontaktowych, itp.

UWAGA

Zmiana cen za dostarczoną wodę obowiązująca od 1 stycznia 2017r. dla miasta Ruda Śląska.
Informujemy, że PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska poinformowało o zmianie cen za dostawę wody do budynków znajdujących się na terenie Rudy Śląskiej obowiązującej od 1 stycznia 2017r. tj.:
- cena 1m3 wody: 5,43zł (brutto),
- cena 1m3 odprowadzonych ścieków 8,37zł (brutto) – bez zmian.
Zgodnie z §5 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa" prosimy lokatorów o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2016r.
Odczyt powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko użytkownika,
- adres lokalu,
- data odczytu,
- numery wodomierzy,
- stany wodomierzy.
Odczyt należy dostarczyć do Spółdzielni w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej (email: fcr@perspektywa.com.pl) w ciągu 14 dni od daty zmiany ceny wody. Odczyt może być przekazany na druczkach dostępnych w poszczególnych rejonach administracyjnych lub w Dziale Rozliczeń Mediów w siedzibie Spółdzielni (pok. 119, 124). Jeżeli użytkownik nie dostarczy informacji na temat stanów wodomierzy na dzień zmiany ceny wody, do rozliczeń przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody.

INFORMACJA

09.08.2016
W dniu 02.08.2016 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformował Zarząd Spółdzielni o negatywnej decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w sprawie udostępnienia środków finansowych na realizację trzeciej edycji Programu "Kawka".
Zgodnie z przyjętymi planami Spółdzielnia w ramach powyższego programu złożyła wniosek na realizację zadania:
"Termomodernizacja 11 budynków mieszkalnych znajdujących się przy
ul. Katowickiej 144-144b, 146-146b, 156-156c, 158-158c, Lecha 17, 21, 23, 25, 27, 29 i Obrońców Westerplatte 16
w Rudzie Śląskiej należących do Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej PERSPEKTYWA w Rudzie Śląskiej"

Prace termomodernizacyjne ujęte ze wniosku obejmowały uciepłownienie (podłączenie do sieci centralnego ogrzewania) oraz docieplenie części budynków.
Wraz z informacją o negatywnym rozstrzygnięciu programu "Kawka" WFOŚiGW zaproponował, dofinansowanie dla złożonego wniosku zgodnie z "Zasadami udzielania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach".
Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o przyjęciu propozycji WFOŚiGW i przystąpieniu do zadania. Jednak z uwagi na termin, pozyskanych informacji, zaistniała konieczność ustalenia nowego harmonogramu realizacji zadań tj.:
2016 r
Katowicka 156-156c, 158-158c – uciepłownienie i docieplenie
Katowicka 144-144b, 146-146b – docieplenie
2017 r
Katowicka 144-144b, 146-146b, Lecha 23 i Obr. Westerplatte 16 – uciepłownienie
Lecha 17,21,25,27,29 - – uciepłownienie i docieplenie

INFORMACJA

Mieszkańców, którzy posiadają ubezpieczenie mieszkania ze składką płatną miesięcznie wraz z czynszem informujemy, iż w najbliższym czasie nastąpi zmiana warunków ubezpieczenia. Zmiany w przepisach spowodowały, że TU UNIQA (dawniej FILAR), będzie się z Państwem kontaktowało w sprawie kontynuacji ubezpieczenia na nowych warunkach.
Wszelkich informacji udziela:
Wyłączny Przedstawiciel TU "UNIQA" PUU "ARKA" Sp. z o.o.
ul Grunwaldzka 106, 43-600 Jaworzno
numery telefonów 32/752-13-31 lub +48 605-691-910

OGŁOSZENIE

Szanowni lokatorzy, informujemy iż od stycznia 2016 roku zostanie udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) w zamian dotychczasowego systemu S_net. Dlatego wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu S_net zainteresowanych dalszym korzystaniem z tej formy informacji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres bok@perspektywa.com.pl .
W treści maila prosimy o podanie:
- imię i nazwisko właściciela lokalu
- adres lokalu
- dotychczasowy login do systemu S_net
Informację o dostępie do nowego systemu otrzymają Państwo na adres nadawcy maila.

Ponadto informujemy, że osoby które dotychczas nie korzystały z systemy S_net mogą składać wnioski, osobiście w formie pisemnej w Rejonach Administracyjnych lub w Biurze Zarządu.

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 144/2016 i uchwałą nr 145/2016 z dnia 27.04.2016r., od 1 maja 2016r., zmianie uległy ceny wynajmu sali "Gwarek" przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej oraz sali "Kuźnica" przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Wynajem sali "Gwarek" za weekend (od soboty do niedzieli) wynosi 360 zł (brutto). Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu sali "Gwarek" tutaj.
Wynajem sali "Kuźnica" za weekend (od soboty do niedzieli) wynosi 700 zł (brutto), a w tygodniu (od poniedziałku do piątku) wynosi 300zł /za dzień (brutto). Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu sali "Kuźnica" tutaj.

INFORMACJA

Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 27.04.2016r., uchwaliła plan termomodernizacji na lata 2017-2020.
Budynki wytypowane do docieplenia w 2017r. to:
11 Maja 345-345a - Ruda Śląska
2Bocianów 8-8b - Ruda Śląska
3Chrobrego 4-4b - Ruda Śląska
4Narcyzów 3-3c - Ruda Śląska
5Woj. Polskiego 37 - Świętochłowice
6Wolności 32 - Ruda Śląska
7Wolności 32a - Ruda Śląska

Budynki wytypowane do docieplenia w latach od 2018r. do 2020r. na terenie Rudy Śląskiej to: 1 Maja 347-347b, Bocianów 10-10b, 6-6c, Katowicka 148b,148a, Kędzierzyńska 27, Krzywoustego 1-1b, 2-2c, 3-3b, 5-5a, Lecha 12, 2, 3, 5, 8, Skowronków 2-2c, Narcyzów 7-7a, Różana 6, Kowalskiego 3-3d. Na terenie Świętochłowic to: Wojska Polskiego 35a-c.

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 roku zmienione zostały zasady i sposób naliczania oraz pobierania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Do tej pory odsetki były naliczane po spłacie zarówno zasądzonych jak i dobrowolnie wpłaconych zaległości wobec Spółdzielni. Obecnie zgodnie z §74 Statutu Spółdzielni odsetki są naliczane na bieżąco w wysokości ustawowej 7% w skali roku.
Opłaty za używanie mieszkań zgodnie z §73 Statutu , powinny być wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca. Informujemy, że Spółdzielnia odstąpi od pobrania kwoty odsetek, jeżeli płatność nastąpi do końca miesiąca w którym upłynął termin płatności. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych o terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Spółdzielni. Terminowe zapłaty wpływają na poprawne zarządzanie finansami Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że dla mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA korzystających z pakietu AZART jak również dla zainteresowanych oferuje w zamian pakiet Stalowy Cyfrowy zawierający 36 programów telewizyjnych (7 w jakości HD). Miesięczna opłata abonamentowa pakietu wynosi 7,90 zł. Umowę na odbiór pakietu Stalowego Cyfrowego podpisać można w Salonie Firmowym VECTRA przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej lub telefonicznie 601-601-601.
Pełna oferta VECTRA S.A. dostępna tutaj

PLAN TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA LATA 2016 –2019

Rada Nadzorcza Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" na posiedzeniu w dniu 29.07.2015r. podjęła uchwałę nr 110/2015 dotyczącą uchwalenia planu termomodernizacji budynków na lata 2016 –2019.
Budynki przeznaczone do docieplenia w 2016r.
1.

Chrobrego 8-8d

2.

Ks. Potyki 29-29a

3.

Bocianów 1-1a

4.

Bocianów 4-4a

5.

Szyb Andrzeja 20

6.

Szyb Andrzeja 22

7.

Szyb Andrzeja 24

8.

Narcyzów 5-5c

9.

Wojska Polskiego 37a

W latach 2017 - 2019 przeznaczono do docieplenia budynki przy ul.: Chrobrego 4-4b, Krzywoustego 1-1b, 2-2c, 3-3b, 5-5a, Bocianów 6-6c, 8-8b, 1 Maja 345-345a, 347-347b, Narcyzów 3-3c, 7-7a, Różanej 6, Wojska Polskiego 37, Lecha 2, Kędzierzyńskiej 27, Katowickiej 148b.

Nowe zasady wnoszenia opłat z tytułu podgrzania wody

Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej związanych z branżą energetyczną, również przy produkcji i przesyle energii cieplnej występują dwie kategorie kosztów tj. koszty zmienne i koszty stałe. Koszty zmienne zależą od wielkości produkcji (od ilości wytworzonych produktów) a koszty stałe nie są zależne bezpośrednio od rozmiarów produkcji i związane są z nakładami na utrzymanie zdolności produkcyjnych urządzeń i instalacji. Wymienione powyżej rodzaje kosztów występują przy dostawie energii elektrycznej i gazu oraz przy dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Prawo energetyczne ustala, które koszty należy zakwalifikować jako koszty zmienne a które jako koszty stałe. Do kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej należą : koszty wytworzenia energii cieplnej, koszty zmienne przesyłu energii cieplnej i koszty nośnika energii. Do kosztów stałych dostawy energii cieplnej należą: koszty mocy zamówionej dla produkcji energii cieplnej, koszty stałe mocy zamówionej dla przesyłu energii cieplnej. Dotychczas podział na koszty zmienne i stałe stosowany był w Spółdzielni tylko w rozliczeniach za centralne ogrzewanie.
W rozliczeniach indywidualnych otrzymywanych przez lokatorów Spółdzielnia dla każdego budynku lub klatki wykazywała ogólną wartość kosztów zmiennych i stałych (wynikających z faktur przedsiębiorstwa energetycznego) oraz dokonywała podziału tych kosztów na poszczególne lokale.
Ze względu na systematyczny wzrost udziału kosztów stałych w ogólnym koszcie podgrzania wody (obecnie ok. 30%), Spółdzielnia postanowiła wprowadzić zaliczkę za energię cieplną zużywaną do podgrzania wody w postaci opłaty dwuczłonowej. Opłata zmienna na pokrycie kosztów zmiennych podgrzania wody będzie naliczana w wysokości 20,0 zł/m3 ciepłej wody i będzie podlegać rozliczeniu (równocześnie z wodą zimną) na koniec półrocznego okresu rozliczeniowego. Ponadto będzie naliczana opłata stała na pokrycie kosztów stałych podgrzania wody w wysokości 0,35 zł/m2 powierzchni mieszkania, która uwidoczniona będzie jako odrębna pozycja w wymiarze opłat za mieszkanie, nie podlegająca rozliczeniu.
Powyższy sposób naliczania opłat z tytułu podgrzania ciepłej wody i ich rozliczania będzie obowiązywał zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej od dnia 01.07.2015 r.
Ponieważ koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody dotyczą wszystkich lokatorów mieszkań wyposażonych w instalację ciepłej wody, wprowadzenie opłaty stałej pozwoli bardziej równomiernie rozłożyć te koszty na wszystkich użytkowników. Ponadto opłata ta pozwoli ograniczyć przyrost opłaty zmiennej w której kumulowały się dotychczas wszystkie efekty podwyżek cen energii cieplnej.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 czerwca zmienia się firma świadcząca usługi związane z bieżącą konserwacją dźwigów osobowych.
Nową firmą jest:
Zakład Usługowy Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego Kazimierz Nowok 41-705 Ruda Śląska
W przypadku awarii windy sprawę prosimy zgłaszać do właściwego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do nowej firmy pod nr telefonu:
601 431 656- całodobowo
603 134 184 - do godz. 15

Informacja na temat uciepłownienia budynków
przy ul. Katowickiej 144-144b, 146-146b,154-154c, 156-156c, 158-158c w Rudzie Śląskiej

W związku z licznymi pytaniami ze strony mieszkańców budynków z rejonu ulicy Katowickiej ( numery144-144b, 146-146b,154-154c, 156-156c, 158-158c ) podajemy aktualne informacje dotyczące podłączenia ich do sieci centralnego ogrzewania. Otóż w roku ubiegłym rozpoczęły się prace nad opracowaniem programu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji Śląsko-dąbrowskiej, do którego przystąpiła również Ruda Śląska. W ramach tego programu MGSM "Perspektywa" zgłosiła do kompleksowego uciepłownienia szereg budynków, w tym osiedle przy ulicy Katowickiej. Według wstępnych założeń realizacja dla tej lokalizacji miała nastąpić w roku 2015. W tym celu Spółdzielnia zleciła wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej, a PEC Ruda Śląska zobowiązał się do wybudowania sieci zasilającej w tym rejonie. Niestety do chwili obecnej nie zostały określone zasady pozyskiwania środków finansowych z tego programu. Wstrzymane zostały również możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego Poprawa Jakości Powietrza KAWKA.
W tej sytuacji Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o rozpoczęciu robót opierając się wyłącznie na własnych środkach finansowych, co siłą rzeczy musi spowolnić tempo realizacji. W roku 2015 ciepło zostanie doprowadzone do budynku przy ul. Katowickiej 154-154c, a do pozostałych budynków tj. nr 144-144b, 146-146b, 156-156c i 158-158c w latach 2016-2017.
Jednocześnie Spółdzielnia na bieżąco sprawdza informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z pomocy finansowej. Jeżeli będzie możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych, to realizacja może zostać przyspieszona.

Ogłoszenie dla mieszkańców Świętochłowic !!!

W oparciu o Uchwałę Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn. 28 listopada 2012r. §1 pkt 4 informujemy, że odpady wielkogabarytowe pozostawione przy zagrodach gospodarczych NIE BĘDĄ odbierane w ramach uiszczanych opłat za odbiór nieczystości.
Tego rodzaju odpady można :
- dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych mieszczącego się na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- umieścić w kontenerach podstawianych na wyznaczonych posesjach zgodnie z harmonogramem ustalonym i rozpowszechnianym przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej http://czyste.swietochlowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
W przypadku pozostawienia odpadów przy zagrodach gospodarczych Spółdzielnia będzie zmuszona zlecać ich usunięcie, co będzie powodować zwiększenie opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.

Termomodernizacja zaplanowana

Na przestrzeni 15 lat realizacji programu termomodernizacji zasobów MGSM "Perspektywa" udało się przeprowadzić docieplenie 117 budynków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w tym roku Spółdzielnia rozpocznie prace termomodernizacyjne kolejnych 4 budynków.

Budynki do docieplenia w bieżącym roku

Narcyzów 9-a
ZMP 22-b
Chrobrego 10
Lecha 9-9a

Podobnie jak do tej pory przy realizacji tego typu inwestycji Spółdzielnia ma zamiar korzystać ze środków zewnętrznych, w tym preferencyjnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Na kolejne lata pozostanie do temomodernizacji 68 budynków: w Rudzie Śląskiej przy ulicach Astrów 4,6,10, Jaśminów 3, 7 9, Katowickiej 148a, 148b, Kazimierza 18, Lecha 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, Pawła 3, 5, Pokoju 6-6a, Potyki 25, 27, 29-29a, Powstańców 6, Szyb Andrzeja 20, 22, 24, Tunkla 137, Wolności 32, 32a , 1 Maja 345-345a, 347-347b, Bocianów 1-1a, 4-4a, 6-6c, 8-8b, 10-10b, Chrobrego 4-4b, 8-8d, Gołębi 3-3a, Górnośląska 11-11b, 20-20d, Gwarecka 35-35b, Kowalskiego 1-1a, 3-3d, 4-4b, 5-5b, 6-6f, 9, Krzywoustego 1-1b, 2-2c, 3-3b, 5-5a, Narcyzów 3-3c, 5-5c, 7-7a, Skowronków 1-1b, 2-2c, Westerplatte 30-30b, ZMP 2, 6-6a, 8-8a, 12, oraz w Świętochłowicach przy ulicy Woj. Polskiego 35, 35a, b, c, 37, 37a, 43 a, b, Woj. Polskiego 6, 8 i 10, a także w Chorzowie przy ul. Kościuszki 35-37-39.

Informacja dla mieszkańców Chorzowa

Przekazujemy informacje dotyczące: Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji tutaj

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

SYMBOL POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ 2014

Miło nam poinformować, iż kolejny raz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" została wyróżniona przez Kapitułę Programu i uzyskała tytuł Symbolu 2014 w kategorii Polska Spółdzielczość Mieszkaniowa.
W opinii Kapituły Spółdzielnia stanowi symboliczny wzór do naśladowania pod względem łączenia tradycji z nowoczesnością uwidaczniający się jako konsekwentna rewitalizacja różnorodnych zasobów mieszkaniowych. Kapituła Programu doceniła dbałość Spółdzielni o odnowę zabytkowych kamienic, jak również zwróciła uwagę na fakt, że Zarząd Spółdzielni sprawuje skuteczny nadzór nad wspólnotami mieszkaniowymi.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

INFORMACJA

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14.08.2013r. wprowadzono następującą zmianę:
"Ustala się stawkę opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości 10 zł miesięcznie."
Uchwała weszła w życie z dn. 01.10.2013r.
Jednocześnie wyjaśniamy, że informację o zmianie opłaty Spółdzielnia pozyskała w dniu 13.11.2013r. W związku z powyższym w miesiącu listopadzie br. na konta opłat zostanie wprowadzona korekta w wysokości 1,90 zł /osobę za miesiąc październik.

Informacja

Nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Świętochłowic, z planu PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK na plan WTOREK - PIĄTEK dla następujących ulic:
Hajduki, Krzywa, Wierzbowa, Wyszyńskiego.
Informujemy również, że wszystkie informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl.

Zaczipuj psa za darmo!

W Rudzie Śląskiej rozpoczęła się finansowana przez miasto akcja czipowania psów. Rudzianie mogą w ciągu minuty bezpłatnie zwiększyć bezpieczeństwo swoich czworonogów.
Akcja finansowana jest z budżetu miasta, właściciele psów nie ponoszą żadnych kosztów. Rozpoczęcie w tym roku bezpłatnej akcji czipowania psów jest jednym z założeń przyjętego w marcu przez Radę Miasta programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Powszechny obowiązek czipowania psów zakłada też przygotowywany przez Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Ruda Śląska w tym roku przeznaczy na akcję prawie 119 tys. zł, co pozwoli na oznakowanie 4 tysięcy psów.
Więcej na ten temat tutaj

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów § 2 pkt 9 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego w ilości 2 m3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.
Bliższych informacji udziela Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska - UM Chorzów, tel. 32 241 12 61 wew. 108, 237, 286, 287, 313.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska § 5 pkt 5 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość raz do roku oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego na podstawie indywidualnego zamówienia.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - UM Ruda Śląska tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4012, 4020, 4030.
Zamówienia przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. tel. 32 248 10 81.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.
Szczegółowy zakres usług

Spółdzielnia z certyfikatem jakości

Po raz kolejny MGSM "Perspektywa" pomyślnie przeszła proces recertyfikacji. Audytorzy z firmy TUV NORD nie mieli żadnych zastrzeżeń odnośnie sposobu zarządzania i administrowania nieruchomościami, a także świadczonych usług oraz standardów organizacyjnych Spółdzielni. Tym samym potwierdzono zgodność obowiązującego w Spółdzielni systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001.
więcej tutaj

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni informuje, że w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez umożliwienie załatwienia spraw mieszkaniowych w godzinach popołudniowych biura Spółdzielni (zarówno Rejony Obsługi Nieruchomości jak i Biuro Zarządu) będą czynne w każdy czwartek od godziny 700 do godziny 1700. Natomiast w każdy piątek od godziny 700 do 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają bez zmian, tj. od godziny 700 do godziny 1500.
Powyższe zmiany obowiązywać będą od 01.01.2011r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

WŁAŚCICIEL też może zostać eksmitowany!

    Windykacja należności z tytułu zaległych opłat czynszowych to często przykra konieczność. Osoby, które przez dłuższy czas uchylają się od spłaty zobowiązań, muszą liczyć się z groźbą eksmisji. Dotyczy to nie tylko najemców, czy lokatorów legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu. W szczególnych wypadkach posiadacze odrębnej własności mogą nawet trafić na bruk!
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

INFORMACJA

    W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Spółdzielni przez najemców odnośnie możliwości uzyskania członkostwa w MGSM "Perspektywa" uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisem par. 5 ust. 4 Statutu: "Członkiem Spółdzielni może być osoba:
1) której w budynku stanowiącym własność (współwłasność) Spółdzielni przysługuje:
a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego tub lokalu o innym przeznaczeniu,
c) odrębna własność;
2) która na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy oczekuje na ustanowienie:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
c) odrębnej własności lokalu o innym przeznaczeniu"

Z zacytowanego powyżej fragmentu Statutu wynika, iż najemcy nie mogą, co do zasady zostać członkami spółdzielni chyba, że jednocześnie spełnią przesłanki określone w par. 5 ust. 4 pkt 2.
Wynika stąd, iż najemcy, którzy dokonają przekształcenia tytułu prawnego do lokalu w jeden z wymienionych powyżej w par. 5 ust. 4 pkt l Statutu, będą mogli ubiegać się o uzyskanie statusu członka spółdzielni.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa