STANDARDY
 ZARZˇDZANIA


 GALERIA


MGSM "Perspektywa" - z górniczym rodowodem

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" została utworzona w 1995 roku w celu zapewnienia wła¶ciwej gospodarki zasobami mieszkaniowymi kopalń wchodz±cych w skład restrukturyzowanej Rudzkiej Spółki Węglowej. Nowo powstałej Spółdzielni powierzono trudne zadania dokończenia inwestycji mieszkaniowych prowadzonych wcze¶niej przez zakłady wydobywcze, a także stworzenia prawnych możliwo¶ci uwłaszczania dla najemców lokali zakładowych. W zasobach "Perspektywy" znalazły się budynki położone w czterech miastach: Rudzie ¦l±skiej, ¦więtochłowicach, Chorzowie i Katowicach, cechuj±ce się mocno zróżnicowanym wiekiem oraz stanem technicznym. Różnorodno¶ć substancji mieszkaniowej do dzi¶ stanowi poważne wyzwanie dla funkcjonowania Spółdzielni.

Nakłady na remonty

Zróżnicowanie wieku i stanu technicznego budynków przejętych przez Spółdzielnię od rudzkich kopalń, wi±że się z konieczno¶ci± systematycznego ponoszenia dużych wydatków na remonty i konserwacje. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat "Perspektywa" wydała na planowe remonty ponad 45 mln zł. Istot± prowadzonych prac remontowych jest nie tylko poprawa stanu technicznego, ale również podniesienie komfortu życia mieszkańców. St±d m.in. roboty zwi±zane z wymian± instalacji gazowych czy elektrycznych, a także doprowadzeniem do budynków instalacji co i cwu.

Rewitalizacja zabytków

Znaczna czę¶ć substancji mieszkaniowej MGSM "Perspektywa" to obiekty wybudowane na przełomie XIX i XX wieku. Większo¶ć z nich objęta jest ochron± konserwatorsk±, a niektóre wpisane zostały na listę zabytków. Od lat Spółdzielnia podejmuje działania, zmierzaj±ce do odrestaurowania architektonicznych perełek w swoich zasobach. Koszty zwi±zane z remontem zabytkowych elewacji czy dachów s± bardzo wysokie. Pomoc, także natury finansowej, udziela miasto Ruda ¦l±ska, które partycypuje w kosztach przywracania zabytków do ich pełnej krasy. Realizowanym programem rewitalizacji objęte s± nie tylko wiekowe zabudowania. Spółdzielnia planuje także usunięcie azbestu ze swoich zasobów. Tego typu zabiegi również generuj± ogromne koszty. "Perspektywa" liczy jednak na współpracę z WFO¦iGW oraz aplikuje o ¶rodki z funduszy unijnych z przeznaczeniem na ten cel.

Według najlepszych wzorców

MGSM "Perspektywa" to jedna z pierwszych spółdzielni w kraju, która już w 2003 roku wdrożyła Zintegrowany System Zarz±dzania wg norm ISO 9001:2000. Troska o wysok± jako¶ć usług ¶wiadczonych na rzecz mieszkańców doceniona została przez niezależnych ekspertów. Spółdzielnia zdobyła m.in. Grand Prix Polskiej Spółdzielczo¶ci Mieszkaniowej w 2007 roku, a także wyróżnienie Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomo¶ciami. Dobre praktyki w MGSM "Perspektywa" wysoko ocenili również lustratorzy ze Zwi±zku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Prowadzone zgodnie z ustaw± co trzy lata lustracje nie wykazały uchybień w funkcjonowaniu Spółdzielni.

 

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa