INFORMACJE DOTYCZˇCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

l.pAdresPow.
użyt.
Wyposażenie lokaluDotychczasowa
działalno¶ć
Stawka wywoławcza
czynszu za m2 netto
Wadium
1.ul. Gwarecka 35
Ruda ¦l±ska 5
113,48 m2wod-kan, wc, c.o., c.w.u.sklep spożywczy10,00zł1000,00 zł
116,57 m210,00zł
2.ul. Wojska Polskiego 24b
¦więtochłowice
64,14 m2wod-kan, wcprodukcja i sprzedaż mebli6,30zł1.000,00 zł
3.ul. Wojska Polskiego 69
¦więtochłowice
33,00 m2wod-kansklep wielobranżowy6,50zł500,00 zł

W/w stawka wywoławcza czynszu za m2 netto nie obejmuje opłat za media.

Przetargi odbęd± się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 05.06.2018r. godz.1030
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następuj±cy sposób: "przetarg na lokal użytkowy", adres lokalu, powierzchnia lokalu, imię i nazwisko oraz adres oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadz±cych działalno¶ć gospodarcz± powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowan± stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- o¶wiadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporz±dzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzaj±cych prowadzić działalno¶ć gospodarcz± powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowan± stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalaj±ce ustalić, że oferent podj±ł działania zmierzaj±ce do zarejestrowania działalno¶ci gospodarczej,
- zobowi±zanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub za¶wiadczenia o wpisie do ewidencji działalno¶ci gospodarczej w terminie nie póĽniejszym niż do miesi±ca po podpisaniu umowy,
- o¶wiadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporz±dzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- o¶wiadczenie oferenta o posiadaniu możliwo¶ci ekonomicznych pozwalaj±cych na wywi±zanie się z zobowi±zań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy doł±czyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub za¶wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno¶ci gospodarczej,
b) za¶wiadczenie o niezaleganiu z należno¶ciami podatkowymi wydane przez wła¶ciwy Urz±d Skarbowy, .
c) za¶wiadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez wła¶ciwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) o¶wiadczenie o posiadaniu możliwo¶ci ekonomicznych pozwalaj±cych na wywi±zywanie się z zobowi±zań z tytułu najmu.
W/w za¶wiadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodno¶ć z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się za¶wiadczenia wydane nie wcze¶niej niż 3 miesi±ce od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóĽniej do 01.06.2018r.do godz.1230 lub na rachunek Spółdzielni Bank ¦l±ski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Termin składania ofert do 01.06.2018r. do godz. 1230
Wygrywaj±cy przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowi±zek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20.
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa