OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda ¦l±ska działkę gruntow± niezabudowan± o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położon± przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie ¦l±skiej, zapisan± w księdze wieczystej KW nr GL1S/00011059/6 prowadzon± przez S±d Rejonowy w Rudzie ¦l±skiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w s±siedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniow± wielorodzinn± oraz dopuszczalne jest przeznaczenie pod nieuci±żliw± funkcję usługow± (handel, gastronomia, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety oraz inne funkcje stanowi±ce uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej). Jest możliwo¶ć uzbrojenia w sieć elektryczn±, kanalizacyjn±, wodoci±gow± i gazow±. Kształt działki jest nieforemny, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Cena wynosi 208.000,00 zł, zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne do siedziby Zarz±du Spółdzielni.
Bliższych informacji o nieruchomo¶ciach można uzyskać w Biurze Zarz±du MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 208, 209 tel. 032 2427-347 wew. 20, 21.
     

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa