Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu


 Lokale
 użytkowe
OGŁOSZENIE

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L. Tunkla 147 ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony dotyczący wycen nieruchomości oraz inwentaryzacji budowlanej, a w szczególności:
1. Określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
    a) pierwszej działki
    b) każdej następnej działki.
2. Określenie wartości nieruchomości zabudowanej:
    a) budynkiem mieszkalnym
    b) lokalem użytkowym
    c) pomieszczeniem gospodarczym
    d) garażem
    e) garażem położonym w kompleksie garaży.
3. Określenie w drodze operatu szacunkowego następujących wartości:
    a) prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
    b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
    c) wkładu mieszkaniowego,
    d) kaucji mieszkaniowej zwaloryzowanej proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.
4. Inwentaryzacji budowlanej umożliwiającej określenie przedmiotu odrębnych własności lokali wraz z procentowym udziałem w częściach wspólnych inwentaryzowanej nieruchomości.
więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

UWAGA:
W dniu 11.12.2017 poprawiono przedmiar dotyczący przetargu.

MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L.Tunkla 147 zaprasza do składania ofert na wykonanie Zadania p.t.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W REJONIE ULIC CHEŁMOŃSKIEGO i DUNIKOWSKIEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
ETAP I
z wyłączeniem robót związanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią

Przedmiotem zamówienia jest:
Zagospodarowanie terenu w Rejonie ulic Chełmońskiego i Dunikowskiego w Rudzie Śląskiej wykonane w oparciu o Projekt Budowlany sporządzony przez Akcent Studio Pracownia Artystyczno-Architektoniczna S.C. z Bytomia.
Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętych kopertach, opisanych zgodnie z SIWZ w terminie do 18.12.2017r. do godz. 1200 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 213.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości:
   20 000,00 zł ( dwadzieściatysięcyzłotych 00/100 ) w terminie do 15.12.2017r.
   ( datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Spółdzielni ).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz materiały przetargowe są dostępne tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela mgr inż. Barbara Cybulska tel. ( 32 ) 242-73-47 wewn.22.

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147 ogłasza
Przetarg na wysokość stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Wyposażenie lokalu Cena wywoławcza za m2 Postąpienie Wadium
1 Gwiżdża 1/1
parter
Ruda Śląska 10
24,17 m2
wod-kan
4,69 zł 0,10 zł 500,00 zł
2 Gwiżdża 1/2
parter
Ruda Śląska 10
39,15 m2
wod-kan
4,69 zł 0,10 zł 500,00 zł
3 Gwiżdża 1/8
II piętro
Ruda Śląska 10
49,32 m2
wod-kan
4,69 zł 0,10 zł 500,00 zł
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna) w dniu 20.12.2017 r. godz. 900.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do złożenia dokumentów warunkujących przystąpienie do przetargu w siedzibie Spółdzielni pokój 214 nie póŸniej niż do dnia 13.12.2017 r. do godz. 1300.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóŸniej do 13.12.2017r. do godz. 1300 lub na rachunek Spółdzielni ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Informacje o lokalach oraz warunkach przystąpienia do przetargu można uzyskać w siedzibie MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej 7, ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 pokój 214 lub pod nr 32 2427 347 wew. 31.
Możliwość oglądania lokali w dniu 06.12.2017r od godz. 1230-1500
Właściciel lokalu lub organizator przetargu za zgodą właściciela mogą wycofać dany lokal z przetargu bez podawania przyczyny.

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położoną przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00011059/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz dopuszczalne jest przeznaczenie pod nieuciążliwą funkcję usługową (handel, gastronomia, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety oraz inne funkcje stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej). Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Kształt działki jest nieforemny, dojazd z drogi miejskiej asfaltobetonowej.
Cena wynosi 208.000,00 zł, zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 208, 209 tel. 032 2427-347 wew. 20, 21.
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 04.01.2018r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 29.12.2017r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32-243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 22.12.2017r.od 930 - 1200
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE


Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 08.01.2018r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.01.2018r. do godz. 1600 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 04.01.2018r. tel.: 32-243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 27.12.2017r od godz. 1230 do 1500 i 28.11.2017r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Przetargi odbędą się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 04.01.2018r. godz.900
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media.
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "przetarg na lokal użytkowy", adres lokalu, powierzchnia lokalu, imię i nazwisko oraz adres oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 29.12.2017r.do godz. 1230 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Termin składania ofert do 29.12.2017r. do godz. 1230
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32-242-73-47 w. 21,20.
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa