Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu


 Lokale
 użytkowe

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks.L.Tunkla 147 ogłasza przetargi na:
Zadanie nr 1
"Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. Katowickiej 156-156c w Rudzie Śląskiej".
Zadanie nr 2
"Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym
przy ul. Katowickiej 158-158c w Rudzie Śląskiej".

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych zgodnie ze Specyfikacją przetargową w terminie do 15.06.2016r. do godz. 1200 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Kancelarii Głównej pok. nr 213.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2016r. o godz. 1000 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium na każde zadanie oddzielnie w wysokości 30 000,00 zł w terminie do 14.06.2016r. ( za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego ).
Specyfikacje przetargowe są dostępne tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargu udziela mgr inż. Barbara Cybulska tel. ( 32 ) 242-73-47 wewn. 22.

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śl. ul. Ks. L. Tunkla 147 ogłasza przetarg w formie wyboru ofert, na wymianę elektrycznych dźwigów osobowych :

Zadanie 1
Dźwig osobowy usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Rudzie Śląskiej przy ul. Dunikowskiego 3a.

Dane techniczne dźwigu istniejącego:
I
 
 
 
 
 
 
Dźwig nr ewid. UDT
Typ
Nr fabr.
Wytwórca
Ilość przystanków
UdŸwig
Prędkość
N3109003807
osobowy
A3185
KDO Warszawa
11
500 kg
1 m/sek
Elektryczny napęd linowy zainstalowany jest w maszynowni górnej.
Zadanie 2
Dźwigi osobowe usytuowane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Chorzowie przy ul. Chałupki 17.

Dane techniczne dźwigów istniejących:
I
 
 
 
 
 
 
Dźwig nr ewid. UDT
Typ
Nr fabr.
Wytwórca
Ilość przystanków
UdŸwig
Prędkość
N3109003787
osobowy
29387
ZUD
11
500 kg
0,7 m/sek

II
 
 
 
 
 
 
Dźwig nr ewid. UDT
Typ
Nr fabr.
Wytwórca
Ilość przystanków
UdŸwig
Prędkość
N3109003788
osobowy
29388
ZUD
11
500 kg
0,7 m/sek

Elektryczne napędy linowe zainstalowane są we wspólnej maszynowni górnej.
Dźwigi pracują w jednym szybie dwuprzedziałowym.
Dojścia na przystankach rozmieszczone są jednostronnie.

Oferty winny być przygotowane w oparciu o Specyfikację przetargową umieszczoną tutaj oraz załącznik tutaj .
Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2016r. godz. 1200 ( siedziba Zarządu Spółdzielni pok. 213 ).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. godz. 1100( siedziba Zarządu Spółdzielni pok. 114 ).
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł na każde zadanie oddzielnie w terminie do dnia 03.06.2016r. przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. Nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 (momentem wpłaty wadium przelewem jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego).
Informacji na temat przetargu udziela mgr inż. Barbara Cybulska Biuro Zarządu pok. 210, tel. ( 032 ) 242-73-47 w. 22.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wykaz firm wybranych w drodze przetargów do wykonania robót dotyczących docieplenia budynków na rzecz MGSM „Perspektywa" w Rudzie Śląskiej w 2016r.

Nr zadaniaZadanieFirma przyjęta do wykonania Zadania
1. "Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bocianów 1-1a i Bocianów 4-4a" Zakład Remontowo-Budowlany
Artur Grzyb

Busko-Zdrój
2. "Docieplenie budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Szyb Andrzeja 20, Szyb Andrzeja 22 i Szyb Andrzeja 24" PPHU SOLMAX
Sosnowski Sławomir

Częstochowa
3. "Docieplenie budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Potyki 29-29a" PPHU SOLMAX
Sosnowski Sławomir

Częstochowa
4. "Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (SYSTEM W-70/SG) budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Chrobrego 8-8d" MARMATOR
Mateusz Iwański

Bieruń
5. "Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (SYSTEM W-70/SG) budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Narcyzów 5-5c" MARMATOR
Mateusz Iwański

Bieruń
6. "Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest budynku mieszkalnego usytuowanego w Świętochłowicach przy ulicy Wojska Polskiego 37a" MARMATOR
Mateusz Iwański

Bieruń

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położoną przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00011059/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz dopuszczalne jest przeznaczenie pod nieuciążliwą funkcję usługową (handel, gastronomia, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety oraz inne funkcje stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej). Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Kształt działki jest nieforemny, dojazd z drogi miejskiej asfaltobetonowej.
Cena wynosi 208.000,00 zł, zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 208, 209 tel. 032 2427-347 wew. 20, 21.
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.06.2016r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikającej z umowy remontowej, stanowiącej równowartość czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach). Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 03.06.2016r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.05.2016r.od 930 - 1200
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE


Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 09.06.2016r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy,imię, nazwisko oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 07.06.2016r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 07.06.2016r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 31.05.2016r od godz. 1230 do 1500 i 02.06.2016r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Przetargi odbędą się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 07.06.2016r. godz.1030
Stawka czynszu nie obejmuje kosztów związanych z używaniem wody, energii elektrycznej, cwu i c.o.
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "przetarg na lokal użytkowy" lub "przetarg na garaż", adres lokalu, imię i nazwisko oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.06.2016r.do godz. 1230 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Termin składania ofert do 03.06.2016r. do godz. 1230
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20.
Możliwość obejrzenia lokali po uprzednim osobistym ustaleniu terminu w Biurze Zarządu Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 przy ul. Ks. Tunkla 147 pokój 209.

LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa