MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Główna 36a/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 36,10 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,73 zł
Kaucja 512,25 zł
  
2 Niedurnego 19/2a
parter
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 35,09 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,87 zł
Kaucja 512,67 zł
  
3 Wojska Polskiego 16/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 53,17 m2
2 pokoje, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan, gaz
Stawka czynszu za 1m2 4,95 zł
Kaucja 789,57 zł
  
4 Imieli 10/3
parter
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 35,08 m2
2 pokoje, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,68 zł
Kaucja 492,51 zł
  
5 Piastowska 42/17
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,80 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,44 zł
Kaucja 423,57 zł
6 Wyleżoła 6/6
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 37,69 m2
1 pokój, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,94 zł
Kaucja 558,57 zł
  
7 Wyleżoła 7/2
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 33,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,91 zł
Kaucja 486,39 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 06.03.2018r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 02.03.2018r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 26.02.2018r.od 930 - 1200

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa