MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 298/4
parter
Ruda ¦l±ska 10
Skład i pow. lokalu 33,96 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,09 zł
Kaucja 518,58 zł
  
2 Kazimierza 11a/7
III piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 37,02 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,75 zł
Kaucja 527,55 zł
  
3 Ligonia 7/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 52,68 m2
1 pokój, kuchnia, pp, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,80 zł
Kaucja 758,58 zł
  
4 Piastowska 42/19
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 31,61 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,27 zł
Kaucja 404,91 zł
  
5 Pl. Szkolny 7/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 32,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,38 zł
Kaucja 420,75 zł
  
6 Sobieskiego 29/10
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 38,30 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,81 zł
Kaucja 552,66 zł
  
7 Sobieskiego 47/3
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 36,77 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,67 zł
Kaucja 515,16 zł
  
8 Szczę¶ć Boże 26/1
parter
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 35,04 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,59 zł
Kaucja 482,49 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 07.03.2017r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 03.03.2017r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 27.02.2017r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa