MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwo¶ć zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Pl. Szkolny 7/5
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 32,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 407,28 zł
  
2 Pl. Szkolny 7/13
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
Skład i pow. lokalu 32,03 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,24 zł
Kaucja 407,43 zł
  
3 Rencistów 9/6
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Skład i pow. lokalu 34,65 m2
2 pokoje, kuchnia, wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,69 zł
Kaucja 487,53 zł
  
4 Sobieskiego 29/10
II piętro
Ruda ¦l±ska 1
Skład i pow. lokalu 38,30 m2
1 pokój, kuchnia, pp, łaz. z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,71 zł
Kaucja 541,17 zł
  
5 Metalowców 3a/4
I piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 14,66 m2
1 pokój
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,27 zł
Kaucja 187,80 zł
  
6 Kubiny 31/8
II piętro
¦więtochłowice
Skład i pow. lokalu 22,74 m2
1 pokój z aneksem kuchennym
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,58 zł
Kaucja 312,45 zł

wnioski zainteresowanych t± form± najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny),
- informacje (za¶wiadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- o¶wiadczenie dotycz±ce sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj),
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będ± na posiedzeniu Komisji w dniu 02.08.2016r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 23 Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" zobowi±zana jest do wykonania pełnego zakresu remontu okre¶lonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyj±tkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy oraz dokonania wpłaty kaucji wynikaj±cej z umowy remontowej, stanowi±cej równowarto¶ć czynszu należnego za okres 3 kolejnych miesięcy (kwoty kaucji podane s± przy poszczególnych lokalach). Zarz±d Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu okresu zwolnienia z czynszu na okres dłuższy niż 3-m-ce.
Termin składania wniosków do 29.07.2016r. do godziny 1230
Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach MGSM "Perspektywa" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209 tel.: 243-96-37 w. 21,20.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 27.07.2016r.od 930 - 1200

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa