WŁA¦CICIEL też może zostać eksmitowany!

MGSM "Perspektywa" konsekwentnie d±ży do ograniczania wielko¶ci zadłużenia lokatorów wobec Spółdzielni. Dotychczas podejmowane działania okazały się skuteczne, czego dowodzi wyraĽny ubiegłoroczny spadek zaległo¶ci w opłatach czynszowych.

Wci±ż jednak nie wszyscy mieszkańcy terminowo reguluj± swoje zobowi±zania. W wielu przypadkach Spółdzielnia nie ma wyboru i musi wyst±pić na drogę s±dow±. S±d może wydać nakaz zapłaty, ale także zas±dzić eksmisję dłużnika. Najczę¶ciej jest to eksmisja do lokalu socjalnego. Dzięki dobrze układaj±cej się współpracy z samorz±dem Rudy ¦l±skiej, tylko w tym roku MGSM "Perspektywa" mogła wykonać dot±d 25 takich wyroków. W sumie Spółdzielnia wynajmuje miastu już 270 mieszkań z przeznaczeniem na lokale socjalne.

Sprawa zaległo¶ci w opłatach komplikuje się u osób, które dysponuj± pełnym prawem własno¶ci (tzw. odrębna własno¶ć) do lokalu położonego w spółdzielczym budynku. Dotyczy to chociażby uwłaszczonych najemców. Prywatni wła¶ciciele nie podlegaj± zapisom ustawy o ochronie praw lokatorów. Je¶li taka osoba nie wywi±zuje się z obowi±zku partycypacji w kosztach gospodarowania nieruchomo¶ci± (nie uiszcza stosownych opłat) s±d może nakazać komornikowi zlicytowanie jej maj±tku, w tym także mieszkania.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa