MELDUNEK - zapomniany obowi±zek

    Zgodnie z zapisami aktualnej wci±ż ustawy z 1974 roku każdy, kto przebywa dłużej niż trzy doby pod tym samym adresem, zobowi±zany jest do dokonania meldunku na pobyt tymczasowy lub stały. W my¶l tego przepisu nawet kilkudniowy wyjazd na wakacje wi±że się z konieczno¶ci± meldunku. O ile jednak w przypadku urlopowicza raczej nikt nie będzie wyci±gał konsekwencji z tytułu niewywi±zania się z ustawowego obowi±zku, o tyle sankcje wobec osób, które stale zamieszkuj± w danym lokalu mog± być znacznie poważniejsze.

    Praktyka wynajmowania mieszkań osobom bez zameldowania w nich nie jest obca także w zasobach MGSM "Perspektywa". Niestety, ten proceder niesie za sob± wiele negatywnych skutków. Często bowiem administracja nie ma nawet kontaktu z faktycznym wła¶cicielem lokalu, a najemca nie jest uprawniony chociażby do odbioru ksi±żeczek opłat lub pism kierowanych przez Spółdzielnię.

    Zarz±d MGSM "Perspektywa" zwraca się z apelem do wła¶cicieli mieszkań, w których zamieszkuj± osoby bez stałego lub czasowego meldunku o dopełnienie formalno¶ci meldunkowych, a także poinformowanie wła¶ciwych rejonów administracyjnych o takim fakcie. Pozwoli to unikn±ć wielu póĽniejszych nieprzyjemno¶ci.

APEL:

    Zarz±d MGSM "Perspektywa" apeluje do mieszkańców o niepozostawianie przez dłuższy czas mieszkań bez opieki. Brak wła¶ciwego nadzoru nad lokalem często skutkuje jego zniszczeniem. Przy nieprawidłowej eksploatacji mog± pojawić się zawilgocenia czy innego rodzaju usterki techniczne, których póĽniejsze wyeliminowanie poci±gnie za sob± znaczne koszty.

    Lokatorzy proszeni s± również o umożliwienie dostępu do mieszkań pracownikom Spółdzielni dokonuj±cym odczytów wodomierzy czy podzielników ciepła, kontroli instalacji lub w przypadku konieczno¶ci usunięcia awarii.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa