Opinia prawna

    Zgodnie z art. 6. 2. ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2007, nr 125, poz. 873) jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarz±d spółdzielni dokona rozliczenia następuj±cych kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własno¶ciowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własno¶ci lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:
1) wpłaty różnicy pomiędzy warto¶ci± rynkow± lokalu (wkładem budowlanym) a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, pomniejszon± o należn± lub udzielon± przez spółdzielnię bonifikatę;
2) kwoty przypadaj±cej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej przez spółdzielnię, jeżeli kwota ta nie powiększała wkładu budowlanego;
3) spłaty przypadaj±cych na lokal zobowi±zań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaci±gniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomo¶ci, w której znajduje się lokal;
w ten sposób, że kwoty te zostan± wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadaj±cych od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własno¶ciowe lub przeniosła własno¶ć lokalu.

    Zgodnie z art. 6. 3. Osoby, których dotyczy rozliczenie okre¶lone w ust. 2, nie dokonuj± miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będ±ca różnic± pomiędzy sum± kwot wymienion± w ust. 2 a sum± wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadaj±cych na ten lokal będzie większa od zera.

Powyższe oznacza, iż uprawnienie o którym mowa w przepisie wymaga spełnienia ł±cznie następuj±cych przesłanek:
1) przekształcenie dotyczy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własno¶ciowe b±dĽ na odrębna własno¶ć,
2) przekształcenie miało miejsce po 23.04.2001r.
3) na rozliczenie wyraziło zgodę walne zgromadzenie.

Reasumuj±c: wnioski "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własno¶ciowe prawo do lokalu mieszkalnego" jak i wnioski o podjęcie uchwał dotycz±cych przekształceń które miały miejsce przed 23.04.2001r. w ¶wietle obowi±zuj±cych przepisów prawa s± bezpodstawne o czym wnioskodawców należy poinformować.

RADCA PRAWNY

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa