Ocalić przed zapomnieniem

    Zabytki na ¦l±sku rzadko przypominaj± te znane chociażby z Krakowa czy Kazimierza. Nie s± to gigantyczne zamki, katedry czy mury obronne. Podniszczone i zapomniane trudno rozpoznać je w tłumie zabudowań. Większo¶ć obiektów zabytkowych w naszych miastach pochodzi z okresu przemysłowego rozwoju Górnego ¦l±ska, a więc połowy XIX i pocz±tków XX wieku. S± to przeważnie poniemieckie osiedla robotnicze, neogotyckie i secesyjne kamienice, kapliczki, krzyże przydrożne... Wiele z nich do dzisiaj z powodzeniem pełni swoje role. Niestety czas, zanieczyszczenia i szkody górnicze robi± swoje.

    W zasobach MGSM "Perspektywa" blisko połowę substancji mieszkaniowej można uznać za zabytkow±. Najstarsze obiekty podlegaj± oczywi¶cie obowi±zkowej ochronie, jednak i te nie wpisane na listę zabytków s± przedmiotem szczególnej troski ze strony Spółdzielni. Niestety administrowanie zabytkami do tanich nie należy, a utrzymanie tego typu obiektów w należytym stanie technicznym poci±ga za sob± niebagatelne koszty.
    Dbało¶ć o spu¶ciznę wieków jest jednak jednym z przejawów lokalnego patriotyzmu i szacunku dla historii, st±d też działania MGSM "Perspektywa", których celem jest nie tylko przeprowadzanie bież±cych remontów w starych zasobach, ale również przywracanie ich ¶wietno¶ci. Od kilku lat Spółdzielnia uczestniczy m.in. w Lokalnym Programie Rewitalizacji Zabytków przyjętym przez Rudę ¦l±sk±.

    Na miarę posiadanych ¶rodków finansowych prowadzone s± prace zwi±zane z odnawianiem i konserwacj± obiektów zabytkowych. Efekty najlepiej widać na przykładzie RON-3, gdzie do tej pory udało się zrewitalizować m.in. czę¶ć zabytkowego osiedla Karol - Emanuel w kwartale ulic Wolno¶ci - Raciborska, a także niektóre budynkiosiedla robotniczego przy ul Wolno¶ci 33, Staszica 2 i 4, oraz na przykładzie RON - 1, gdzie gruntownej odnowie została poddana kamienica przy ul. 1-go Maja 243.

    Aktualnie priorytetem prac przy obiektach zabytkowych jest dla Spółdzielni zakończenie prac rewitalizacyjnych kwartału ulic Wolno¶ci - Raciborska, oraz kontynuacja prac na zabytkowym osiedlu robotniczym przy ul. Staszica 1-15, Ko¶cielnej 2,4,6,8; Wieniawskiego 1, 3, 5 i Wolno¶ci 33, 35 i 37.

    Ogółem w latach 2001-2008 MGSM wydatkowała na rewitalizację zabytków kwotę ponad 4,5 mln złotych. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Zabytków koszty prac remontowych i konserwatorskich czę¶ciowo pokryła gmina Ruda ¦l±ska.


Czym jest zabytek?

Zabytek - nieruchomo¶sć lub rzecz ruchoma, ich czę¶sci lub zespoły, będ±ce dziełem człowieka lub zwi±zane z jego działalno¶sci± i stanowi±ce ¶swiadectwo minionej epoki b±dĽ zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadan± warto¶sć historyczn±, artystyczn± lub naukow± (Art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dnia 23 lipca 2003 roku).

Formy ochrony zabytków:

- wpis do rejestru zabytków,
- uznanie za pomnik historii,
- utworzenie parku kulturowego,
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
(zgodnie z Art.7 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dnia 23 lipca 2003 roku).
Ľródło: http://mkz.ruda-sl.pl/biuro.htm#PODSTAWYAPEL do mieszkańców!

Z uwagi na częste przypadki interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków Zarz±d MGSM Perspektywa przypomina lokatorom mieszkaj±cym w starych zasobach Spółdzielni o konieczno¶sci uzgadniania z wła¶sciw± administracj± wszelkich modyfikacji na elewacjach budynków. Dotyczy przede wszystkim możliwo¶sci wymiany stolarki okiennej, parapetów, a także montażu na zewn±trz anten telewizyjnych i satelitarnych oraz urz±dzeń przekaĽnikowych sieci internet.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa