Warto znać swoje prawa i obowi±zki

1 lutego zacz±ł obowi±zywać uchwalony przez Radę Nadzorcz± MGSM "Perspektywa" nowy Regulamin Porz±dku Domowego i Zasad Utrzymywania Stanu Technicznego Budynków. 8-stronicowy dokument zawiera szereg zapisów reguluj±cych sprawy zwi±zane z użytkowaniem mieszkań i pomieszczeń wspólnych, o których warto wiedzieć.

Poprzedni "regulamin porz±dkowy" obowi±zywał w "Perspektywie" przez ponad 7 lat i czę¶ć jego przepisów zd±żyła się zdezaktualizować. Opracowuj±c jego now± wersję, Spółdzielnia chciała przede wszystkim okre¶lić zakres odpowiedzialno¶ci za stan techniczny i sanitarny budynków oraz lokali mieszkalnych, podstawowe obowi±zki administratora i lokatorów, a także zasady dobros±siedzkich relacji.

Dokument obejmuje pięć rozdziałów, z czego dla mieszkańców szczegó1nie istotne wydaj± się dwa. Rozdział II zawiera zasady korzystania z lokali mieszkalnych. Znalazły się w nim zapisy m.in. o obowi±zku informowania Spółdzielni odno¶nie zmiany ilo¶ci osób zamieszkuj±cych w lokalu, godzinach ciszy nocnej (od 2000 do 800) i zasadach trzymania zwierz±t w mieszkaniach. Lokatorzy powinni także zwrócić uwagę na szereg zakazów dotycz±cych chociażby korzystania z pomieszczeń wspólnych, składowania przedmiotów w obrębie ci±gów komunikacyjnych (np. zakaz suszenia prania na klatkach schodowych) oraz parkowania pojazdów przed budynkami.

W Rozdziale V zdefiniowano z kolei obowi±zki w zakresie napraw i utrzymywania stanu technicznego wewn±trz lokali. Uchwalone przepisy okre¶laj± m.in. za jakie elementy instalacji w mieszkaniach odpowiadaj± lokatorzy i Spółdzielnia.

Regulamin w elektronicznym formacie pdf można pobrać tutaj. Jego skrócona wersja wywieszona jest także na klatkach schodowych wewn±trz budynków.

Obowi±zki w zakresie napraw i utrzymania nalezytego stanu technicznego wewn±trz lokali

LokatorSpółdzielnia
1. Zapewnienie wła¶ciwego dopływu powietrza do lokalu, wła¶ciwe wentylowanie i przewietrzanie oraz utrzymanie normatywnej temperatury i wilgotno¶ci;
2. Utrzymanie ¶cian i sufitów w należytej czysto¶ci (ł±cznie z napraw± tynków i usuwaniem zagrzybienia, spowodowanego niewła¶ciw± eksploatacj± lokalu);
3. Naprawa posadzek cementowych, wyrównanie podłoża, wymiana okładzin podłogowych;
4. Konserwacja stolarki okiennej:
- opalanie, skrobanie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie (zgodnie z kolorystyk± przyjęt± dla budynku),
- smarowanie prowadnic, zawiasów, zamków,
- wymiana uszkodzonych wkładów i szyb,
- uszczelnianie,
- wymiana okuć, zamków, prowadnic, mechanizmów okiennych;
5. Naprawa i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i drzwi wej¶ciowych do lokali (również w przypadku, gdy drzwi wej¶ciowe do lokalu s± drzwiami wej¶ciowymi do budynku).
Uwaga: Przy zmianie wielko¶ci lub lokalizacji wymienianych drzwi konieczne jest uzyskanie zgody i warunków wykonania podanych przez Spółdzielnię;
ó. Wymiana i naprawa instalacji wodnej od wodomierza do miejsc poboru wody wraz z armatur±;
7. Wymiana, naprawa i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej od urz±dzeń do pionu zbiorczego (z wył±czeniem wymiany i naprawy poziomów kanalizacyjnych przebiegaj±cych przez inny lokal mieszkalny);
8. Wymiana urz±dzeń sanitarnych (m.in. wanna, kabina prysznicowa, brodzik, muszla, spłuczka, umywalka, zlewozmywak).
Uwaga: Wymiana muszli i spłuczki dotyczy równiei w.c. w klatce schodowej;
9. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej od zabezpieczenia znajduj±cego się w lokalu lub od 1-szej puszki rozgałęĽnej, wymiana i naprawa osprzętu;
10. Wymiana i naprawa instalacji gazowej za zaworem odcinaj±cym urz±dzenie odbiorcze, wymiana i naprawa urz±dzeń gazowych;
11. Wymiana kratek wentylacyjnych;
Uwaga: Zabrania się montażu kratek z zamykan± żaluzj±, wentylatorów oraz okapów kuchennych podł±czonych do wentylacji grawitacyjnej;
12. Wymiana, naprawa i czyszczenie pieców kuchennych każdego rodzaju;
Uwaga: Nie dotyczy mieszkań. 1-izbowych, w których trzon kuchenny stanowi jedyne Ľródło ogrzewania, a także mieszkań. 2-izbowych, w których nie ma możliwo¶ci podł±czenia innego Ľródła ogrzewania.
13. Naprawa i czyszczenie pieców pokojowych;
14. Odnawianie balkonów (loggii) zgodnie z ogólnym wygl±dem budynku, zapewnienie stałego odpływu wody oraz usuwanie nadmiaru ¶niegu z płyt balkonowych;
15. Usuwanie wszelkich uszkodzeń wewn±trz lokalu, powstałych z winy użytkownika.
1. Wymiana tynków, usuwanie zawilgocenia ¶cian powstałego z winy Spó1dzielni;
2. Wymiana posadzek cementowych, podłóg drewnianych;
3. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z obowi±zuj±cym w tym zakresie Regulaminem;
4. Wymiana i naprawa poziomów wodnych w piwnicach oraz pionów wodnych do wodomierza w lokalu (wł±cznie z wodomierzem);
5. Wymiana, naprawa i czyszczenie poziomów kanalizacyjnych w piwnicach oraz pionów;
ó. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej do zabezpieczenia obwodowego lub 1-szej puszki rozgałęĽnej w lokalu;
7. Wymiana i naprawa instalacji gazowej do zaworów odcinaj±cych urz±dzenia odbiorcze (wraz z zaworem);
8. Utrzymanie we wła¶ciwym stanie technicznym przewodów kominowych;
9. Wymiana i naprawa instalacji centralnego ogrzewania z sieci; Uwaga: Spółdzielnia dokonuje wymiany grzejników na standardowe
10. Wymiana pieców pokojowych;
Uwaga: Spółdzielnia dokonuje wymiany pieców na piece typu "ar"; "Bartek" lub piece kaflowe z typowych kafli, wyposażone w typowy osprzęt
11. Remont balkonów (loggii);
12. Usuwanie uszkodzeń wewn±trz lokalu, powstałych z winy Spółdzielni
Uwaga: Nie dotyczy uszkodzeń okładzin powstałych w zwi±zku z wymian± instalacji wod-kan.
Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa