Szczegółowy
 zakres usług


OFERTA ZARZˇDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadaj±c odpowiednie uprawnienia i wieloletnie do¶wiadczenie w zakresie zarz±dzania nieruchomo¶ciami, zajmujemy się zarz±dzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarz±dca nieruchomo¶ci w imieniu wła¶cicieli wykonuje czynno¶ci w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarz±dzać nieruchomo¶ciami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. W¶ród pracowników s± osoby posiadaj±ce licencję zarz±dców nieruchomo¶ci oraz osoby posiadaj±ce państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarz±dca nieruchomo¶ci podchodzi do swojej roli ze szczególn± staranno¶ci± zajmuj±c się bież±cym administrowaniem nieruchomo¶ci oraz prowadz±c analizy pozwalaj±ce na efektywne planowanie gospodarki nieruchomo¶ci. Dbamy o przejrzysto¶ć i jawno¶ć wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarz±du Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali ¶wiadczone usługi w oparciu o System Zarz±dzania Jako¶ci± według normy ISO 9001:2008.

W przypadku zainteresowania nasz± ofert± zapraszamy na spotkanie lub prosimy o kontakt telefoniczny b±dĽ mailowy w celu elastycznego dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb.

Kontakt:
 
 
 
 
MGSM "Perspektywa"
Dział Wspólnot Mieszkaniowych
Tel. 604-292-253
Tel. 32 242-73-47 wew.31
mgsm@perspektywa.com.pl

 

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa