SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Proponujemy kompleksow± obsługę, która zapewnia wła¶cicielom stabilne funkcjonowanie nieruchomo¶ci bez zmartwień o codzienne sprawy bież±ce i rozliczenia finansowe ich nieruchomo¶ci.

OBSŁUGA PRAWNA

 • zarejestrowanie wspólnoty - zgłoszenie do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP
 • opracowanie regulaminów wspólnoty;
 • opracowanie uchwał;
 • reprezentowanie wspólnoty przed s±dami i organami egzekucyjnymi;

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • zawieranie, zmiana i rozwi±zywanie umów zwi±zanych z zarz±dem nieruchomo¶ci± wspóln±, na dostawę do nieruchomo¶ci wspólnej energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ¶cieków, wywóz nieczysto¶ci, ¶wiadczenie usług kominiarskich oraz innych specjalistycznych usług zwi±zanych z funkcjonowaniem urz±dzeń technicznych nieruchomo¶ci wspólnej, na wykonywanie robót konserwacyjnych i remontowych, na usuwanie awarii i skutków awarii;
 • negocjacje cen i warunków umów;
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków wła¶cicieli lokali dotycz±cych nieruchomo¶ci wspólnej, udzielanie im niezwłocznie odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy;
 • informowanie wła¶cicieli o istotnych sprawach dotycz±cych nieruchomo¶ci wspólnej w formie pisemnej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku;
 • zawieranie polis ubezpieczeniowych;
 • powiadamianie wła¶cicieli o zmianie wysoko¶ci opłat zwi±zanych z dostawami mediów do nieruchomo¶ci;
 • dochodzenie w drodze postępowania windykacyjnego i s±dowego należnych od wła¶cicieli kosztów zarz±du nieruchomo¶ci± wspóln±, opłat z tytułu dostaw mediów, a także przypadaj±cych z nieruchomo¶ci wspólnej pożytków i innych przychodów;
 • prowadzenie i aktualizacja spisu wła¶cicieli lokali i przypadaj±cych im udziałów w nieruchomo¶ci wspólnej;
 • wykonywanie czynno¶ci zwi±zanych ze zwoływaniem zebrań wła¶cicieli lokali ł±cznie z przygotowaniem projektu planu gospodarczego;

OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porz±dku i czysto¶ci pomieszczeń i urz±dzeń budynku służ±cych do wspólnego użytku wła¶cicieli lokali oraz jego otoczenia:
 • nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzanie ¶cieków;
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu dostaw mediów;

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • zlecanie i nadzorowanie przegl±dów w budynku zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami prawa;
 • sporz±dzanie planów przegl±dów;
 • prowadzenie dokumentów okre¶lonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów i urz±dzeń technicznych, w szczególno¶ci ksi±żki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie bież±cej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i remontowych oraz ich realizacji;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • analiza ofert wykonawców robót budowlanych;
 • nadzorowanie pracy firm wykonuj±cych remonty ł±cznie z odbiorem prac remontowych;

OBSŁUGA FINANSOWA

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarz±du nieruchomo¶ci± wspóln±;
 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług oraz mediów;
 • prowadzenie ewidencji pobieranych od wła¶cicieli opłat z tytułu funduszu remontowego, zaliczek na utrzymanie kosztów nieruchomo¶ci wspólnej, zaliczek na media;
 • sporz±dzanie rocznego zeznania o wysoko¶ci osi±gniętego dochodu;
Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa