OGŁOSZENIE

20.05.2022 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

Przetarg 12

1. Zagospodarowanie terenu (wykonanie placu zabaw oraz miejsc postojowych) w rejonie ul. Ks. L Tunkla 157-163 w Rudzie Śląskiej, dz. nr 530/37 i 531/37.
     SiWZ      PRZEDMIAR

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 03-06-2022 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 07-06-2022 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 111.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 03-06-2022 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa