MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147

24.02.2021 r.
oferuje do sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o oznaczeniu geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położonej przy ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00011059/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW1 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Działka o regularnym kształcie, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Brak ogrodzenia, porośnięta niską i wysoką zielenią nieurządzoną. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, ogródki działkowe, tereny zielone, tory kolejowe, tereny przemysłowe.
                 Cena wywoławcza (netto) 237.098,00 zł – wadium wynosi 5.000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 17.03.2021r., pokój nr 210 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 17.03.2021r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.111 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.
Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce "Akty prawne" umieszczony jest regulamin przetargu pod nazwą "Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM "Perspektywa". (dostępny tutaj)
     

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa