OGŁOSZENIE

17.04.2023 r.

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147
ogłasza

Przetarg na wyłonienie dzierżawcy miejsca przygotowanego pod budowę garażu czterostanowiskowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji).

l.pAdresPow.
użyt.
Stawka wywoławcza za m2 nettoPostąpienieWadiumKaucja
1.ul. Kilińskiego
garaż 4-stanowiskowy
na działce nr 2367/285
96 m22,20 zł0,50 zł200,00 zł400,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 17.05.2023r. o godz. 900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Głównej, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - "Przetarg na dzierżawę terenu pod budowę garażu", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie przydziału miejsc pod garaże w MGSM "Perspektywa"" z którym oferent winien się dokładnie zapoznać. Regulamin dostępny jest tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 248-26-54 w. 12.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 15.05.2023r. do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Powierzchnia użytkowa dzierżawionego terenu wynika z projektu, po wybudowaniu garażu będzie podlegała weryfikacji.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 15.05.2023r.
Uwagi:
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do budowy garażu według wytycznych wskazanych przez MGSM „PERSPEKTYWA”:

1. Garaż wielostanowiskowy ( cztery bramy wjazdowe) należy wykonać z cegły rozbiórkowej, cegły klinkierowej lub winien być obłożony cegłą klinkierową.
2. Konstrukcja dachu powinna być dwuspadowa natomiast pokrycie dachowe ma być wykonane z papy.
3. Cztery bramy usytuowane na elewacji frontowej mają być jednakowe.
4. Elewacja tylna ma nawiązywać do pierwotnego wyglądu zabudowań gospodarczych.
Docelowy obiekt powinien mieć wymiary 13,25 m x 6,00 m.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa