OGŁOSZENIE II

06.02.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Wykonanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych w Rudzie Śląskiej przy
Zadanie 1
ul. Goduli 21-27-29
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 2
ul. Goduli 31-33
SIWZ, Dokumentacja
Pytanie 1:
W projektach dla Goduli 29, 31, 33 są wyszczególnione grzejniki płytowe z serii Integra, a w przedmiarze dla tych budynków ujęte są grzejniki z serii Compact, które grzejniki należy brać pod uwagę przy wycenie?
Odpowiedź Ad1:
We wszystkich budynkach zaprojektowano grzejniki typu Compakt (z podłączeniem bocznym).

Pytanie 2:
Stacja wymienników ciepła nie jest tematem przetargu, gdzie w związku z tym należy zakończyć prace, należy wykonać podejścia do wymienników? Po czyjej stronie będzie wpięcie układu do wymiennika?
Odpowiedź Ad2:
W przedmiarach nie ujęto pozycji podłączenia (wpięcia) do SWC. Projekty zakończono na rozdzielaczach plus dodatkowo wydano dwa zawory odcinające na odcinku rozdzielacz - SWC oraz 2*2mb rury. Na tym należy zakończyć prace.


2. Remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych:
Ruda Śląska - ul. Tunkla 124-126, Obr Westerplatte 4, Tiałowskiego 5,12, Pawła 1
Świętochłowice - ul. Śląska 34-36
Chorzów - ul. 17 Sierpnia 2
SIWZ, Dokumentacja

3. Roboty budowlane:
Zadanie 1
Remont balkonów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy
ul. Chełmońskiego 3.
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 2
Remont balkonów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul Pordzika 18,
SIWZ, Dokumentacja
Zadanie 3
Remont kominów ponad dachem budynku w Chorzowie przy ul. Kościuszki 35-39
SIWZ, Dokumentacja
4. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami w Rudzie Śląskiej przy ul. Woj. Polskiego 16-24, Kościuszki 6-12, Jana Pawła II 4 (etap pierwszy)
SIWZ, Dokumentacja

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 26-02-2019 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-02-2019 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 26-02-2019 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE I

16.01.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Krzywoustego 2-2c, Krzywoustego 5-5a;
SIWZ, Dokumentacja Krzywoustego 2, Dokumentacja Krzywoustego 5
Pytanie 1:
Według opisu technicznego (str. 21) ściany należy ocieplić styropianem λ 0,037 natomiast w przedmiarze jest styropian λ 0,038. Czy do wyceny należy przyjąć założenia zgodnie z przedmiarem?
Odpowiedź Ad1:
Do wyceny należy przyjąć styropian λ 0,038 zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2:
Według opisu i przedmiaru należy zamontować balustrady stalowe ocynkowane natomiast na rysunkach są balustrady ocynkowane i malowane proszkowo.
Jaki rodzaj wykończenia balustrad należy ująć w wycenie?
Odpowiedź Ad2:
Do wyceny należy przyjąć balustrady ocynkowane i malowane proszkowo.

Pytanie 3:
Czy mogą Państwo udostępnić kosztorys dot. realizacji zadania przy ul. Krzywoustego 2-2c, 5-5a w wersji możliwej do edycji w programie do kosztorysowania?
Odpowiedź Ad3:
Posiadamy tylko pliki udostępnione na portalu internetowym Zamawiającego.


2. Docieplenie budynków mieszkalnych usytuowanych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zabrzańskiej 55-55a, 57-57a, 59-59a;
SIWZ, Dokumentacja Zabrzańska 55-55a, Dokumentacja Zabrzańska 57-57a, Dokumentacja Zabrzańska 59-59a

3. Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bocianów 10-10b;
SIWZ, Dokumentacja Bocianów 10-10b
Pytanie 1:
Wg opisu (str. 13) loggie ścian okiennych należy ocieplić styropianem frezowanym natomiast w przedmiarze jest styropian zwykły.
Jaki rodzaj styropianu należy ująć w wycenie?
Odpowiedź Ad1:
Do wyceny należy przyjąć styropian zwykły zgodnie z przedmiarem robót.


4. Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 347-347b;
SIWZ, Dokumentacja 1 Maja 347-347b

5. Docieplenie budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Lecha 12;
SIWZ, Dokumentacja Lecha 12

6. Usuwanie awarii dekarskich w zasobach MGSM Perspektywa;
SIWZ

7. Roboty zduńskie w zasobach MGSM Perspektywa;
SIWZ

8. Realizacja zaleceń kominiarskich w zasobach MGSM Perspektywa;
SIWZ

9. Wymiana stolarki okiennej PCV w zasobach MGSM Perspektywa.
SIWZ

10. Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w zasobach MGSM Perspektywa.
SIWZ

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 05-02-2019 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ). Otwarcie ofert nastąpi 07/08-02-2019 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.

Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 05-02-2019 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14
Pytanie 1:
Czy dokument „Zobowiązanie podwykonawcy” (zał. nr 3) musi być dostarczone w formie oryginału czy może to być również kopia poświadczona za zgodność z oryginałem?
Odpowiedź Ad1:
Zgodnie z SIWZ pkt. X. 3. tj. „Dokumenty dołączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta (uwaga - przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Oferenta).”

Pytanie 2:
Czy dopuszczają Państwo możliwość wniesienia Zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej?
Odpowiedź Ad2:
Zgodnie z umową §12 pkt 1. tj. 1. „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........................................................ (stanowiącej 5% wartości zamówienia brutto) zostało wniesione w pieniądzu przelewem na konto…”

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa