OGŁOSZENIE

05.06.2018 r.
MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

"Docieplenie wraz z usunięciem materiałów budowlanych zawierających azbest, ze wzmocnieniem płyt osłonowych ścian warstwowych (SYSTEM W-70/SG) budynku mieszkalnego usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bocianów 6-6c"

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ:
- w terminie do 27-06-2018 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 213 ).
Otwarcie ofert nastąpi 29-06-2018 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 20 000zł w terminie do 27-06-2018
( datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego ).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargĂłw udziela mgr Jacek Rubisz tel. 32 340-76-81 wewn.3

Pozostała dokumentacja (w formacie *.zip ok. 3MB)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa