OGŁOSZENIE

07.01.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następującej usługi:

1. Dostawa i montaż wodomierzy do zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach oraz Chorzowie.

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 22.01.2020r. godz. 12:00 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej (pok. nr 213). Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2020 godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 22.01.2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj, załącznik do Umowy tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Justyna Matura tel. 32 24 27 347 wew..15
W dniu 14.01.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ do przetargu w zakresie dostawy i wymiany wodomierzy :
Pytanie 1:
Czy dopuszczacie Państwo alternatywnie do dostawy urządzenia do odczytu oraz przetwarzania danych (zestaw inkasencki) pozyskiwanie danych odczytowych poprzez portal internetowy uruchomiony przez oferenta? ( ekspozycja danych odczytowych stanów wodomierzy zgodnie z ilością okresów rozliczeniowych w roku)
Ad.1
Spółdzielnia nie dopuszcza pozyskiwania danych odczytowych jedynie poprzez portal internetowy uruchomiony przez oferenta bez dostarczenia urządzenia do odczytu i przetwarzania odczytanych danych.
Pytanie 2:
Czy dopuszczacie Państwo wodomierz objętościowy Q3=2,5 m3/h o klasie metrologii R160/ H-V?
Ad.2
Spółdzielnia dopuszcza dostawę wodomierzy klasy R≥160, z zapewnieniem klasy pomiarowej dla każdej pozycji zabudowy wodomierza.
Pytanie 3:
Czy dopuszczacie Państwo system radiowy działający na zasadzie komunikacji jednokierunkowej? (moduł radiowy jest wyłącznie nadajnikiem, nie odbiornikiem danych)
Spółdzielnia dopuszcza dostawę wodomierzy z zastosowaniem komunikacji jednokierunkowej.
Pytanie 4:
Czy dopuszczacie Państwo realizację części zadania oferenta poprzez podwykonawców? (prace montażowe, w oparciu o umowę ramową oferent – podwykonawca)?
Spółdzielnia dopuszcza realizację części zadania oferenta poprzez podwykonawcę z zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie podwykonawca wykazany wraz z referencjami zgodnymi z zapisem pkt. V ppkt.5 oraz 7 SIWZ.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa