Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków
w lokalach mieszkalnych i użytkowych

Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej dalej zwanej "Spółdzielnią"
przyjęty Uchwałą nr 18/2011 Rady Nadzorczej z dnia 26.10.2011r

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z Uchwały nr 51 z dnia 18.07.2012r)

Regulamn w formacie PDF

Podstawy prawne

§ 1

Regulamin opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności w oparciu o:
1. ustawę z dn. 15.12.2000r o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U. Nr 119 z 2003r, poz. 1116 z późn. zm.),
2. ustawę z dn.11.05.2001r. Prawo o miarach (tj. Dz.U Nr 243 z 2004r., poz.2441 z późn. zm.),
3. ustawę z dn.7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. Nr 123 z 2006r., poz. 858).
wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw oraz w oparciu o Statut Spółdzielni.

Postanowienia ogólne

§ 2

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni i wyposażonych w instalację zimnej lub zimnej i ciepłej wody.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia oznaczają :
1) dostawca – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi takową w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

2) odbiorca – Spółdzielnia.

3) użytkownik
a) osoba która posiada tytuł prawny do korzystania z lokalu:
- właściciel lokalu,
- osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- najemca lokalu,
b) osoba nie posiadająca tytułu prawnego do lokalu, faktycznie użytkująca go.

4) administracja – Rejon Obsługi Nieruchomości 1- 4

5) wodomierz indywidualny - przyrząd pomiarowy w rozumieniu Ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (tj. Dz.U Nr 243 z 2004r., poz.2441 z późniejszymi zmianami), przeznaczony do rozliczania zużycia wody i ścieków, sprawny, nieuszkodzony, prawidłowo zabudowany w instalacji wodnej i posiadający :
a) ważną cechę legalizacji urzędu podległego administracji miar albo podmiotu upoważnionego; okres ważności wynosi 5 lat zarówno dla wodomierzy zimnej jak i ciepłej wody,
b) nie naruszoną plombę MGSM „Perspektywa” na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia,
c) protokół montażu/wymiany sporządzony przez Spółdzielnię lub uprawnione przez Spółdzielnię podmioty.
Wodomierze indywidualne zainstalowane w lokalach stanowią własność Spółdzielni.

6) cena wody - opłata za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia i ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalona w taryfie obowiązującej na terenie danego miasta.

7) osoba korzystająca z lokalu – w odniesieniu do lokalu mieszkalnego osoba faktycznie korzystająca z lokalu (zamieszkała); w odniesieniu do lokalu użytkowego użytkownik lokalu oraz osoba w lokalu zatrudniona bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

8) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody przez określoną grupę użytkowników stanowiący własność dostawcy.

9) lokal opomiarowany – lokal mieszkalny lub użytkowy wyposażony w sprawne, nieuszkodzone wodomierze indywidualne z ważnymi cechami legalizacyjnymi i założonymi plombami, w którym opomiarowane są wszystkie ujęcia wody. (Jeżeli do lokalu przyporządkowana jest ubikacja wspólna, pralnia, suszarnia, garaż, ogródek - dla uznania lokalu za opomiarowany konieczne jest wyposażenie w wodomierze indywidualne łącznie lokalu mieszkalnego lub użytkowego z wyżej wymienionymi pomieszczeniami).
Za lokal nieopomiarowany uznaje się lokal w przypadku :
- stwierdzenia poboru wody z pominięciem wodomierza,
- stwierdzenia uszkodzenia wodomierza, które nie zostało zgłoszone administracji,
- stwierdzenia zamierzonego działania użytkownika w celu zafałszowania wskazań wodomierza,
- stwierdzenia braku lub uszkodzenia plomby montażowej założonej przez Spółdzielnię na połączeniu wodomierza z przyłączem wody,
- stwierdzenia utraty ważności cechy legalizacyjnej wodomierza ( w wyniku przekroczenia terminu ważności okresu legalizacji lub uszkodzenia cechy ) zawinionej przez użytkownika,
- nieudostępnienia lokalu do wymiany lub legalizacji wodomierza w wyznaczonym przez Spółdzielnię terminie.

10) lokal – lokal mieszkalny lub lokal użytkowy.

11) odczyt wodomierza – stwierdzenie stanu wskazań liczydła wodomierza przyjętego do rozliczenia, zgodnie z niniejszym regulaminem.

12) okres rozliczeniowy – przeciętnie sześciomiesięczny okres czasu wyznaczony terminami dwóch kolejnych odczytów wodomierzy.

13) norma zużycia wody – deklarowane przez użytkownika zużycie miesięczne wody zimnej lub ciepłej albo ustalone przez Spółdzielnię zużycie wody zimnej lub ciepłej, przypisane użytkownikowi na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

14) zaliczka – miesięczna opłata dla użytkowników lokali wyposażonych w wodomierze, obliczana w oparciu o normę zużycia wody, rozliczana okresowo w oparciu o wskazania wodomierzy indywidualnych.

Zasady rozliczania zimnej i ciepłej wody w lokalach

§ 4

1) Rozliczenia kosztów zakupu wody między Dostawcą, a Spółdzielnią jako odbiorcą dokonuje się według wskazań wodomierzy głównych, zgodnie z otrzymywanymi rachunkami za zużycie wody i odprowadzanie ścieków.
2) Rozliczenie należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między Spółdzielnią a użytkownikami lokali następuje dwukrotnie w ciągu roku, na podstawie odczytów wskazań wodomierzy indywidualnych lub na podstawie norm zużycia wody, zgodnie z postępowaniem opisanym w § 7.

3) Odczyty wodomierzy indywidualnych dla potrzeb rozliczeń będą dokonywane bezpośrednio przez pracowników Spółdzielni ( lub osoby uprawnione ) albo zdalnie ( drogą radiową ) przez uprawnione podmioty ( firmy ), co najmniej dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

4) Harmonogram odczytów dla danego budynku ( nieruchomości ) winien być sporządzony przez Spółdzielnię co najmniej na dwa tygodnie przed ustalonym terminem odczytów.

5) Informacje o terminie odczytów Spółdzielnia rozpowszechnia:
a) zbiorczo:
- na tablicach informacyjnych na Rejonach Administracyjnych i Biurze Zarządu Spółdzielni;
- na stronie internetowej Spółdzielni na tydzień przed rozpoczęciem odczytów.
b) indywidualnie dla nieruchomości:
-na tablicach ogłoszeń w budynkach (co najmniej na tydzień przed planowanym odczytem, z podaniem daty i godziny).

6) Użytkownik, który z ważnych przyczyn nie może udostępnić mieszkania w celu dokonania odczytu w terminie ustalonym przez Spółdzielnię, winien o powyższym fakcie powiadomić Spółdzielnię i ustalić inny termin odczytu.

7) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie odczytu wodomierza podanego przez użytkownika lokalu w terminie do 14 dni po dacie odczytu, a zawierającego informacje:
- nazwisko i imię użytkownika,
- adres lokalu,
- data odczytu,
- numer wodomierza,
- stan wodomierza.
Odczyt należy dostarczyć do Spółdzielni w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej (email ). Odczyt może być przekazany na druczkach dostępnych w poszczególnych rejonach administracyjnych lub w Dziale Rozliczeń Mediów w siedzibie Spółdzielni.

8) Odczyt wodomierza dokonany po tym terminie nie zostanie uwzględniony w rozliczeniach

9) W przypadku planowanej dłuższej nieobecności w lokalu, użytkownik powinien pisemnie powiadomić o tym Spółdzielnię, podając okres czasu przewidywanej nieobecności. Jeżeli użytkownik dokona takiego powiadomienia, do rozliczeń przyjmuje się minimalną wielkość zużycia wody zimnej i ciepłej zgodnie z §8 pkt.4. Jeżeli użytkownik nie dokona takiego powiadomienia, rozliczenia prowadzi się jak dla lokalu nieudostępnionego.

10) Nieudostępnienie lokalu dla odczytu lub niedostarczenie odczytu wodomierzy w wyznaczonym terminie spowoduje zastosowanie rozliczenia na podstawie norm zużycia wody, zgodnie z postępowaniem opisanym w § 7.

11) Upoważniony pracownik Spółdzielni może dokonywać wyrywkowych kontroli wskazań stanu wodomierzy oraz instalacji.

12) W przypadku przyporządkowania do lokali wspólnej ubikacji, stan zużycia wodomierza indywidualnego w tej ubikacji rozliczony będzie proporcjonalnie do ilości osób korzystających z tych lokali.

§ 5

1) W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wysokości opłaty za podgrzanie wody na cele C.W.U., zmianę taką należy przeprowadzić w miarę możliwości w terminie najbliższej zmiany ceny wody, z uwagi na konieczność przeprowadzenia odczytów stanów wodomierzy.

2) O zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków oraz ceny podgrzania 1 m3 ciepłej wody, Spółdzielnia niezwłocznie powiadomi użytkowników za pośrednictwem tablic informacyjnych w Rejonach Administracyjnych, tablic ogłoszeń w budynkach i na stronie internetowej Spółdzielni.

3) Odczyt wodomierzy indywidualnych w terminach zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków będzie dokonywany przez użytkowników lokali. Odczyt powinien zawierać następujące informacje:
- nazwisko i imię użytkownika,
- adres lokalu,
- data odczytu,
- numery wodomierzy,
- stany wodomierzy.
Odczyt należy dostarczyć do Spółdzielni w formie pisemnej papierowej lub elektronicznej (email ) w ciągu 14 dni od daty zmiany ceny wody. Odczyt może być przekazany na druczkach dostępnych w poszczególnych rejonach administracyjnych lub w Dziale Rozliczeń Mediów w siedzibie Spółdzielni.

4) Jeżeli użytkownik nie dostarczy informacji na temat stanów wodomierzy na dzień zmiany ceny wody, do rozliczeń przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny.

§ 6

1) Koszt wymiany lub naprawy wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika, osób za które ponosi odpowiedzialność oraz osób korzystających z nim wspólnie z lokalu ponosi użytkownik. W pozostałych przypadkach koszty te ponosi Spółdzielnia.
2) W przypadku stwierdzenia samowolnego zerwania plomb lokator obciążony zostanie kosztami ponownego plombowania (w kwocie 30,-zł od wodomierza ).

§ 7

1) W przypadku niezawinionego przez użytkownika uszkodzenia wodomierza, podstawę do rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań, a wymianą licznika na nowy, stanowić będzie średnie zużycie z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych, z pominięciem okresu kończącego się takim samym stanem jak wskazuje uszkodzony wodomierz.

2) W przypadku uznania lokalu za nieopomiarowany rozliczenie opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków za okres od ostatniego rozliczeniowego odczytu wodomierzy do dnia, w którym lokal zostanie uznany za opomiarowany, nastąpi według zasad podanych poniżej :
a) W przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru wody związanego ze zdemontowaniem wodomierza albo z przeróbką instalacji wodociągowej mającej na celu ominięcie wodomierza lub zafałszowanie jego wskazań, użytkownik lokalu zobowiązany jest pokryć koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków od ostatniego rozliczeniowego odczytu do dnia doprowadzenia instalacji wodnej i wodomierza do właściwego stanu, według norm zużycia podanych odpowiednio w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2 powiększonych dwukrotnie. Ponadto użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do właściwego stanu. Przywrócenie naliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków według wskazań wodomierza nastąpi z dniem spisania protokołu potwierdzającego prawidłowy stan instalacji wodnej i wodomierza w lokalu.
b) W przypadku uszkodzenia wodomierza, które nie zostało zgłoszone w Spółdzielni, użytkownik lokalu zobowiązany jest pokryć koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków od ostatniego rozliczeniowego odczytu do dnia zabudowania nowego wodomierza, według średniego zużycia wody z dwóch poprzednich okresów rozliczeniowych, a gdy takiego zużycia nie można ustalić, według norm zużycia podanych odpowiednio w Załączniku nr 1 lub w Załączniku nr 2.
c) W przypadku samowolnej wymiany wodomierza przez użytkownika, która nastąpiła bez uzgodnienia ze Spółdzielnią oraz bez spisania odpowiedniego protokołu wymiany z udziałem upoważnionego pracownika Spółdzielni, użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami zużycia wody i odprowadzenia ścieków od ostatniego rozliczeniowego odczytu zdemontowanego wodomierza, według norm zużycia podanych odpowiednio w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2. Jeżeli zamontowany przez użytkownika wodomierz spełnia odpowiednie wymagania techniczne, odczyt stanu wodomierza dokonany przez pracownika Spółdzielni lub uprawnione osoby będzie przyjęty jako stan początkowy do rozliczeń za zużycie wody w następnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli wodomierz nie spełnia takich wymagań, Spółdzielnia ma prawo ustalić typ wodomierza, który użytkownik może zastosować do pomiaru ilości zużywanej wody i zażądać jego wymiany. W takim przypadku do czasu wymiany wodomierza na właściwy i spisania protokołu wymiany będą stosowane normy zużycia podane odpowiednio w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2.
d) W przypadku stwierdzenia celowego usunięcia lub uszkodzenia plomby wodomierza, które nie zostało wcześniej zgłoszone przez lokatora, użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami zużycia wody i odprowadzenia ścieków za okres od ostatniego rozliczeniowego odczytu tego wodomierza do dnia ponownego plombowania, według norm zużycia podanych odpowiednio w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2. Odczyt stanu wodomierza dokonany przy sporządzaniu protokołu ponownego plombowania będzie przyjęty jako stan początkowy do rozliczeń za zużycie wody w następnym okresie rozliczeniowym.

3) Nieudostępnienie lokalu dla odczytu w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, spowoduje przyjęcie do rozliczeń za ostatni okres rozliczeniowy jako normy zużycia wody wielkości podanych odpowiednio w Załączniku nr 1 dla lokali mieszkalnych lub w Załączniku nr 2 dla lokali użytkowych. Normy te stosuje się też do następnych okresów rozliczeniowych do czasu udostępnienia lokalu do odczytu przez pracownika Spółdzielni lub osoby uprawnione.

4) W przypadku ponownego udostępnienia lokalu do odczytu użytkownik oraz Spółdzielnia mają prawo do korekty rozliczeń kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków na następujących zasadach :
- odczyt wodomierza po udostępnieniu lokalu musi nastąpić w ważnym okresie legalizacyjnym tego wodomierza,
- gdy zużycie wody w okresie między bieżącym a poprzednim odczytem wodomierza okaże się niższe od zużycia przyjętego do rozliczeń przez Spółdzielnię, korekta polega na przyjęciu rzeczywistego zużycia wody w okresie od ostatniego odczytu do odczytu bieżącego, przy czym zużycie to zostaje podzielone na poszczególne minione okresy rozliczeniowe proporcjonalnie do czasu ich trwania a następnie na obliczeniu należności z uwzględnieniem rzeczywistego zużycia wody oraz cen wody i odprowadzania ścieków obowiązujących w poszczególnych minionych okresach rozliczeniowych,
- gdy zużycie wody w okresie między bieżącym a poprzednim odczytem wodomierza okaże się wyższe od zużycia przyjętego do rozliczeń przez Spółdzielnię, nadwyżkę między rzeczywistym zużyciem wynikającym ze wskazań wodomierza a zużyciem przyjętym do minionych rozliczeń przez Spółdzielnię, rozlicza się po cenie wody i odprowadzania ścieków obowiązującej w dniu sporządzenia korekty,
- odczyt wodomierza po udostępnieniu lokalu staje się odczytem bieżącym, przyjętym do rozliczeń na następny okres rozliczeniowy.

5) Rozliczenie należności za wodę i odprowadzenie ścieków dla lokali w których stwierdzono utratę ważności cechy legalizacyjnej wodomierza ( w wyniku uszkodzenia cechy albo nieudostępnienia lokalu do wymiany lub legalizacji wodomierza w wyznaczonym terminie ) zawinionej przez użytkownika, następuje na podstawie norm zużycia wody ujętych w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2, powiększonych o 10% w pierwszym roku następującym po zakończeniu okresu ważnej legalizacji i powiększonych o kolejne 10% w każdym następnym roku. Normy te stosuje się do czasu zabudowy wodomierza z ważną cechą legalizacyjną. Użytkownik lokalu może wystąpić o korektę powyższych norm zużycia w następujących przypadkach :
- przeprowadzi na własny koszt procedurę legalizacji wodomierza i przedstawi świadectwo wskazujące na prawidłowe działanie wodomierza,
- wykaże, że nie było zużycia wody ze względu na nieobecność użytkownika w lokalu,
- dokonane przez Spółdzielnię na wniosek użytkownika sprawdzenie zużycia wody w budynku wykaże, że sumaryczne zużycie wody we wszystkich lokalach w budynku i po uwzględnieniu wskazań wodomierza głównego ( budynkowego ) spełnia warunek :
suma zużycia wodomierzy lokalowych = zużycie wodomierza głównego ± 5%

6) Wszelkie zmiany ilości osób korzystających z lokalu winny być niezwłocznie zgłaszane w administracji Spółdzielni.

Zasady wnoszenia opłat

§ 8


1) Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków użytkownik obowiązany jest uiszczać w formie miesięcznych zaliczek podlegających rozliczeniu dwukrotnie w ciągu roku.

2) Wysokość zaliczki ustalana jest na podstawie normy zużycia wody zimnej i ciepłej.

3) Użytkownik w momencie opomiarowania lub objęcia lokalu deklaruje normę zużycia wody ciepłej i zimnej przyjmowaną do ustalenia zaliczki.

4) W przypadku gdy po zakończeniu okresu rozliczeniowego zostanie stwierdzone, że średnie zużycie wody zimnej lub ciepłej jest co najmniej o 25% wyższe lub co najmniej o 25% niższe od normy zużycia wody zadeklarowanej przez użytkownika, Spółdzielnia ma prawo jednostronnie dokonać zmiany normy zużycia wody na kolejny okres rozliczeniowy dostosowując ją do rzeczywistego zużycia. Minimalna wielkość normy zużycia wody wynosi 0,1m3/m-c odpowiednio dla wody zimnej oraz wody ciepłej.

5) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości normy zużycia wody na wniosek użytkownika lokalu. Spółdzielnia przyjmuje wyłącznie takie deklaracje użytkowników dotyczące zużycia wody, które są nie niższe od zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jednakże w uzasadnionych przypadkach pracownicy Działu Rozliczeń Mediów mają prawo przyjąć zużycie niższe, sporządzając odręczną notatkę na deklaracji uzasadniającą taką decyzję.

6) Zaliczki z tytułu należności za dostarczanie wody zimnej i ciepłej oraz odprowadzanie ścieków wpłacane są wraz z miesięcznymi opłatami czynszowymi.

7) Zmiany wysokości opłat bez zgody Spółdzielni są niedopuszczalne.

8) Różnica powstała pomiędzy kosztami zużycia wody i odprowadzenia ścieków określonymi na podstawie odczytów wodomierzy indywidualnych lub norm zużycia wody - przedstawionymi w rozliczeniu zużycia wody i odprowadzania ścieków dla użytkownika - a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, regulowana jest w następujący sposób:
a) niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia; w uzasadnionych przypadkach, na wniosek lokatora, Zarząd Spółdzielni może wyrazić zgodę na wniesienie niedopłaty w ratach,
b) nadpłatę zalicza się (z zastrzeżeniem pkt c) na poczet najbliższych wymagalnych opłat miesięcznych; w indywidualnych przypadkach, na wniosek lokatora Spółdzielnia może wypłacić nadpłatę,
c) w przypadku użytkowników lokali zadłużonych wobec Spółdzielni, nadpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu opłat miesięcznych za używanie lokalu.

Obowiązki Spółdzielni

§ 9

1) Obowiązki Spółdzielni w zakresie rozliczeń z dostawcą wody :
a) prowadzenie ewidencji i analizy zużycia wody zimnej oraz zimnej wody do podgrzania na poszczególnych wodomierzach głównych, która winna obejmować :
- stany wodomierzy - poprzedni i aktualny,
- zużycie wody wg odczytów,
- zużycie wody wg faktur dostawcy,
- awarie i inne zdarzenia mające wpływ na wielkość zużycia wody.
b) dokonywanie odczytów wodomierzy głównych w terminach zmiany ceny oraz raz na kwartał wspólnie z pracownikami dostawcy;
c) kontrola faktur przedsiębiorstwa wodociągowego w zakresie zgodności odczytów oraz prawidłowy podział kosztów
d) zabezpieczenie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze główne przed dostępem osób trzecich i uszkodzeniem;
e) w przypadku wystąpienia awarii powodującej rozszczelnienie instalacji wodnej – protokolarne określenie wielkości straty wody.

2) Obowiązki Spółdzielni w zakresie rozliczeń z użytkownikiem lokalu :
a) prowadzenie ewidencji wodomierzy indywidualnych, która zawiera w szczególności:
- nr wodomierzy,
- datę montażu (legalizacji),
- określenie czy są to wodomierze zimnej czy ciepłej wody,
- stany wodomierzy.
b) dokonywanie odczytów wodomierzy zgodnie z ustalonym harmonogramem
c) dokonywanie rozliczeń z użytkownikami lokali według wskazań wodomierzy indywidualnych lub według norm zużycia zgodnie zasadami podanymi w § 7.
d) podejmowanie działań mających na celu eliminowanie wszelkich różnic oraz nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem występujących nielegalnie podłączeń poboru wody;
e) protokolarne potwierdzanie czynności związanych z demontażem, montażem, wymianą, rozplombowaniem, plombowaniem i odczytem stanu wodomierza indywidualnego;
f) prowadzenie wyrywkowej kontroli ( poza obowiązkowymi odczytami ) stanu instalacji wodnej, urządzeń czerpiących wodę oraz urządzeń pomiarowych szczególnie w budynkach, w których występują duże straty wody.

Obowiązki użytkownika lokalu

§ 10

1. Użytkownik lokalu obowiązany jest:
a) umożliwić Spółdzielni dokonanie odczytów wodomierzy w okresach rozliczeniowych oraz odczytów kontrolnych, w tym sprawdzenia stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej,
b) zachować oplombowanie wodomierza w stanie nienaruszonym przez cały okres jego eksploatacji; za zerwanie plomby z przyczyn niezależnych od Spółdzielni odpowiada użytkownik lokalu,
c) umożliwić swobodny dostęp do miejsca zabudowania wodomierza i dbać o jego właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
d) niezwłocznie zgłaszać do Administracji zauważone przypadki uszkodzenia wodomierza,
e) umożliwić przeprowadzenie wymiany lub legalizacji wodomierza w terminie ustalonym przez Administrację.

2. Użytkownik lokalu nie może:
a) dokonywać montażu ani wymiany wodomierza we własnym zakresie bez uzyskania zgody Spółdzielni,
b) dokonywać zmiany usytuowania wodomierza bez wiedzy Spółdzielni nawet, jeżeli nie prowadzi to do uszkodzenia plomb montażowych,

3. Użytkownicy wspólnych ubikacji z zabudowanymi wodomierzami ponoszą solidarną odpowiedzialność za jego właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub kradzieżą.

4. Koszty sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, w przypadku nieuzasadnionego wniosku o jego sprawdzenie ponosi użytkownik lokalu

Postanowienia końcowe

§ 11

Korzystanie z wody w pralni, suszarni i w innych pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na cele podlewania ogródków jest możliwe po zabudowaniu wodomierza przyporządkowanego do użytkownika.

§ 12

Za szkody wynikłe z dewastacji wodomierzy głównych w budynkach odpowiada sprawca dewastacji lub osoba odpowiadająca za nią ( np. opiekun ).

§ 13

1) W przypadkach zamiany lub zbycia lokalu, użytkownicy lokali opomiarowanych zgłaszają końcowe stany wodomierzy indywidualnych w terminie 10 dni od daty zamiany lub zbycia. Dział Rozliczeń Mediów dokonuje rozliczenia zgodnie z podanymi stanami na protokole zdawczo-odbiorczym lokalu a w przypadku niedostarczenia takiego protokołu, zgodnie z stanami podanymi na oświadczeniu.
2) Lokale nieopomiarowane w przypadkach zamiany lub zbycia lokalu rozliczone zostaną wg zasad ustalonych w § 7 proporcjonalnie do czasu użytkowania.

§ 14

1) Różnicę pomiędzy wskazaniem wodomierzy głównych, według których Spółdzielnia rozlicza się z Dostawcą, a sumą zużycia w lokalach mieszkalnych i użytkowych wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych oraz norm zużycia ustalonych w § 7 zalicza się w koszty eksploatacyjne.
2) Powyższe nie zwalnia Spółdzielni z obowiązku likwidacji nieprawidłowości ze szczególnym uwzględnieniem występujących nielegalnie podłączeń poboru wody.
3) Opłaty abonamentowe ponoszone przez Spółdzielnię na rzecz Dostawcy rozlicza się w koszty eksploatacyjne.

§ 15

1) Nadzór nad aktualizacją niniejszego regulaminu pełni Dział Rozliczeń Mediów, który dokonuje jego przeglądu co najmniej raz w roku, najpóźniej do końca grudnia oraz każdorazowo w przypadku zmiany przepisów, na podstawie których ustalono jego zasady.
2) Nieaktualny Regulamin zainteresowane komórki organizacyjne przechowują w swojej dokumentacji przez okres 5 lat.

§ 16

1) Niniejszy regulamin został zatwierdzony Uchwałą .Nr 18/2011 Rady Nadzorczej z dnia 26.10.2011 i wchodzi w życie z dniem 1.12.2011r.
2) Traci moc Regulamin „Zasady rozliczania opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w zasobach MGSM "PERSPEKTYWA" z dnia 24.10.2006r.

Załącznik nr 1

TABELA NORMATYWNEGO MIESIĘCZNEGO ZUŻYCIA WODY LOKALI MIESZKALNYCH

GrupaWyposażenie mieszkania w instalacjeNorma zużycia wody na mieszkańca na miesiąc
AMieszkanie bez ciepłej wody2,5 m3
BMieszkanie z ciepłą wodą wytwarzaną lokalnie3,0 m3
CMieszkanie z dostawą ciepłej wody z węzłów cieplnych3,0 m3 + 2,5 m3 cwu

Źródło : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. nr 8 , poz. 70 z 2002 r. )

Załącznik nr 2

TABELA RYCZAŁTÓW MIESIĘCZNYCH ZUŻYCIA WODY LOKALI UŻYTKOWYCH

Grupa Powierzchnia lokalu
do 20m2 od 20m2 do 50m2 od 50m2 do 150m2 powyżej 150m2
A Lokale, w których woda używana jest przez osoby tam zatrudnione w celach higienicznych np. biuro 9m3/lokal 0,5m3/m2 30m3/lokal 35m3/lokal
B Lokale, w których woda używana jest jak w grupie A, a ponadto w związku z rodzajem prowadzonej działalności np. fryzjer, kosmetyka, kawiarnia, restauracja, itp. 18m3/lokal 0,9m3/m2 50m3/lokal 60m3/lokal
C Lokale, w których woda używana jest do celów produkcyjnych np. pralnia, myjnia, rozlewnia wód, itp. 50m3/lokal 2,5m3/m2 150m3/lokal 180m3/lokal

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa