MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własno¶ci nieruchomo¶ci lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Katowicka 146a/23
II piętro
Ruda ¦l±ska 5
Wyposażenie lokalu 32,50 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 48.620,00 zł
Post±pienie 2.400,00 zł
Wadium 4.860,00 zł
  
2 Katowicka 154a/19
parter
Ruda ¦l±ska 5
Wyposażenie lokalu 36,98 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 57.245,00 zł
Post±pienie 2.900,00 zł
Wadium 5.720,00 zł
  
3 Pordzika 6/19
III piętro
Ruda ¦l±ska 5
Wyposażenie lokalu 37,21 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 73.862,00 zł
Post±pienie 3.700,00 zł
Wadium 7.390,00 zł
  
4 Ks. Tunkla 104/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 7
Wyposażenie lokalu 93,02 m2 M-4
łazienka z wc,
pom. gosp., wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 125.019,00 zł
Post±pienie 6.300,00 zł
Wadium 12.500,00 zł
  
5 Ks. Tunkla 163/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 7
Wyposażenie lokalu 47,74 m2 M-2
łazienka z wc,
komórka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 64.592,00 zł
Post±pienie 3.200,00 zł
Wadium 6.460,00 zł
  
6 1 Maja 347/7
III piętro
Ruda ¦l±ska 10
Wyposażenie lokalu 48,60 m2 M-3
łazienka, wc, wod-kan, gaz, c.o., c.w.u.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 88.695,00 zł
Post±pienie 4.400,00 zł
Wadium 8.870,00 zł
  
7 Parkowa 13/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 9
* Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 43,57 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 53.548,00 zł
Post±pienie 2.700,00 zł
Wadium 5.360,00 zł
  
8 ¦ciegiennego 9/3
parter
Ruda ¦l±ska 10
* Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 52,39 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 41.021,00 zł
Post±pienie 2.100,00 zł
Wadium 4.100,00 zł
  
9 Raciborska 9/2
parter
Ruda ¦l±ska 1
Wyposażenie lokalu 59,77 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 82.602,00 zł
Post±pienie 4.100,00 zł
Wadium 8.260,00 zł
  
10 Sobieskiego 15/5
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
* Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 35,76 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 31.207,00 zł
Post±pienie 1.600,00 zł
Wadium 3.120,00 zł
  
11 Skłodowskiej-Curie 1/9
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Wyposażenie lokalu 37,84 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 33.602,00 zł
Post±pienie 1.700,00 zł
Wadium 3.360,00 zł
  
12 17-go Sierpnia 4/3
I piętro
Chorzów
Wyposażenie lokalu 39,07 m2 M-3
wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 33.991,00 zł
Post±pienie 1.700,00 zł
Wadium 3.400,00 zł
  
13 1 Maja 23/11
II piętro
¦więtochłowice
Wyposażenie lokalu 58,73 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.508,00 zł
Post±pienie 2.500,00 zł
Wadium 5.050,00 zł
  
14 ¦l±ska 36/3
parter
¦więtochłowice
Wyposażenie lokalu 54,21 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 37.513,00 zł
Post±pienie 1.900,00 zł
Wadium 3.750,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 09.11.2017r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następuj±cy sposób:
- "Przetarg na nieruchomo¶ć lokalow±", adres nieruchomo¶ci, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane okre¶lone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własno¶ci nieruchomo¶ci lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywaj±ca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank ¦l±ski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowan± cenę nabycia nieruchomo¶ci, oraz koszt sporz±dzenia operatu szacunkowego w wysoko¶ci 184,50zł, a także pokryć koszty sporz±dzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysoko¶ci należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóĽniej do 07.11.2017r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank ¦l±ski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy doł±czyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 07.11.2017r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali w dniu 31.10.2017r od godz. 1230 do 1500 i 02.11.2017r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własno¶ci lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa