MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własno¶ci nieruchomo¶ci lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Ks. Tunkla 104/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 7
Wyposażenie lokalu 93,02 m2 M-4
łazienka z wc,
pom. gosp., wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 83.346,00 zł
Post±pienie 4.200,00 zł
Wadium 8.330,00 zł
  
2 Ks. Tunkla 163/12
II piętro
Ruda ¦l±ska 7
Wyposażenie lokalu 47,74 m2 M-2
łazienka z wc,
komórka, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 51.674,00 zł
Post±pienie 2.600,00 zł
Wadium 5.170,00 zł
  
3 Niedurnego 23/1
parter
Ruda ¦l±ska 9
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
** c.o. do zalegalizowania
Wyposażenie lokalu 48,37 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 43.630,00 zł
Post±pienie 2.200,00 zł
Wadium 4.360,00 zł
  
4 Czere¶niowa 10/9
parter
Ruda ¦l±ska 3
Wyposażenie lokalu 58,44 m2 M-4
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 67.615,00 zł
Post±pienie 3.400,00 zł
Wadium 6.760,00 zł
  
5 Czere¶niowa 14/10
I piętro
Ruda ¦l±ska 3
Wyposażenie lokalu 86,20 m2 M-5
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 93.182,00 zł
Post±pienie 4.700,00 zł
Wadium 9.320,00 zł
  
6 Szczę¶ć Boże 27/7
I piętro
Ruda ¦l±ska 1
Wyposażenie lokalu 47,73 m2 M-3
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 39.664,00 zł
Post±pienie 2.000,00 zł
Wadium 3.970,00 zł
  
7 Krzywa 9/2
parter
¦więtochłowice
Wyposażenie lokalu 27,81 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 30.980,00 zł
Post±pienie 1.500,00 zł
Wadium 3.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie ¦l±skiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 08.03.2018r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następuj±cy sposób:
- "Przetarg na nieruchomo¶ć lokalow±", adres nieruchomo¶ci, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane okre¶lone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własno¶ci nieruchomo¶ci lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarz±du Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywaj±ca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank ¦l±ski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowan± cenę nabycia nieruchomo¶ci, oraz koszt sporz±dzenia operatu szacunkowego w wysoko¶ci 184,50zł, a także pokryć koszty sporz±dzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysoko¶ci należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóĽniej do 06.03.2018r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank ¦l±ski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy doł±czyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 06.03.2018r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwo¶ć ogl±dania lokali w dniu 27.02.2018r od godz. 1230 do 1500 i 01.03.2018r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własno¶ci lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa