Regulamin wynajmu sali "GWAREK"

przyjęty Uchwał± Rady Nadzorczej nr 78/10 z dnia 10.05.2010r.
(tekst jednolity uwzględniaj±cy zmiany wynikaj±ce z uchwały nr 125/2011 z dnia 19.04.2011 r., uchwały nr 81/2015 z dnia 28.01.2015 r., uchwały nr 144/2016 z dnia 27.04.2016 r., uchwały nr 61/2017 z dnia 27.09.2017 r.)

Regulamin do pobrania w formacie PDF

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do lokalu stanowi±cego własno¶ć MGSM "Perspektywa" usytuowanego w Rudzie ¦l±skiej przy ul. Lecha 14.
2. Regulamin okre¶la warunki udostępniania sali oraz sprzętu.
3. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania dla organizacji stałych spotkań cyklicznych.
Takie przypadki będ± regulowane w drodze odrębnych umów.

§ 2

Użyte w regulaminie okre¶lenia oznaczaj±:
1. Sala "Gwarek" - pomieszczenia piwniczne w budynku administracyjnym MGSM "Perspektywa" w Rudzie ¦l±skiej przy ul. Lecha 14, w skład których wchodzi:
- sala główna,
- pomieszczenie kuchenne,
- pomieszczenie pomocnicze,
- sanitariaty,
- szatnia,
- ci±g komunikacyjny.
2. Sprzęt - urz±dzenia i wyposażenie znajduj±ce się w Sali, z których Najemca ma prawo korzystać.
3. Opiekun Sali - osoba wyznaczona przez Zarz±d Spółdzielni do opieki nad Sal±.
4. Wynajmuj±cy - Spółdzielnia.
5. Najemca - osoba fizyczna lub prawna, która wynajmuje Salę i znajduj±cy się w niej sprzęt.
6. Dzień wydania Sali - nie wcze¶niej niż o godz. 1300 w dzień przed dat± wynajmu.
7. Dzień zdania Sali - nie póĽniej niż do godz. 1500 dnia następnego po dacie wynajmu.
8. Godziny wynajęcia - wynajem Sali na godziny w celu organizacji zebrań.

Zasady rezerwacji
§ 3

1. W celu wynajmu Sali, Najemca zobowi±zany jest złożyć do Spółdzielni pisemn± pro¶bę zawieraj±c±:
- termin wynajmu,
- cel wynajmu,
- deklarację w sprawie sprz±tania Sali.
2. W przypadku większej liczby zainteresowanych tym samym terminem najmu, o kolejno¶ci będzie decydowała data wpływu wniosku do Spółdzielni.
3. Opiekun Sali informuje zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia wniosków:
- dla wniosków rozpatrzonych pozytywnie - pisemnie informuje Wnioskodawcę o przyjęciu rezerwacji oraz wzywa do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
- dla wniosków rozpatrzonych odmownie - pisemnie informuje Wnioskodawców o odmowie.
4. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za wynajem Sali.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z wynajmu Sali w terminie nie póĽniej niż na 1 miesi±c przed czasem korzystania, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi.
6. Rezerwacji i wynajmu Sali może dokonać tylko osoba pełnoletnia, a w przypadku organizacji tzw. "18-tki" umowa zawierana jest z rodzicem/opiekunem prawnym solenizanta.

Opłaty
§ 4

1. Opłata rezerwacyjna - 100,00 zł (brutto)
2. Opłata za wynajem:
a) od poniedziałku do czwartku -200,00 zł/za dzień (brutto),
b) za weekend (od pi±tku do niedzieli) - 360,00 zł (brutto).
Do opłat nie wlicza się dnia wydania i zdania Sali.
c) za godzinę wynajęcia - 20,00 zł/godzinę (brutto) dotyczy wył±cznie wynajęcia Sali na szkolenia, prezentacje, konferencje itp. (nie dotyczy przyjęć okoliczno¶ciowych),
d) dodatkowa opłata za skorzystanie z usługi sprz±tania Sali po wynajmie - 85,00 zł (netto) - opłata nie obejmuje zmywania naczyń.
3. Kaucja:
- w wysoko¶ci 3 krotnej opłaty za wynajem okre¶lonej dla pkt. a) i b),
- w wysoko¶ci 200,00 zł w przypadku pobierania opłaty okre¶lonej w pkt. c).
4. Opłaty okre¶lone w punkcie 2 i 3 należy ui¶cić przed podpisaniem umowy najmu Sali.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z wynajmu Sali w terminie nie póĽniej niż na 1 miesi±c przed dniem wydania, opłata za wynajem podlega zwrotowi. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie wykorzystania Sali.
6. Dokonanie wpłaty za wynajem, jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Kaucja podlega zwrotowi po wykonaniu umowy najmu z zastrzeżeniem §5 pkt.6

Wynajmuj±cy
§ 5

1. Opiekun Sali jest zobowi±zany do bież±cego prowadzenia harmonogramu wynajmu Sali i udzielania zainteresowanym informacji o wolnych terminach wynajmu.
2. Opiekun Sali przechowuje listę sprzętu, w jaki wyposażona jest Sala i przedkłada j± do wgl±du zainteresowanym wynajmem.
3. Opiekun Sali ma obowi±zek nadzorować porz±dek w Sali bankietowej w okresach nie objętych wynajmem.
4. Na podstawie wniosku o wynajem Sali - Opiekun Sali - przygotowuje umowę najmu Sali oraz przedkłada Najemcy - zał±cznik nr 1a.
5. Opiekun Sali - przekazuje i odbiera Salę i sprzęt na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego - zał±cznik nr 2 w terminie okre¶lonym w zawartej umowie najmu Sali.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń - wynajmuj±cy zleci naprawę lub odtworzenie przedmiotu najmu, a następnie obci±ży kosztami Najemcę. Wynajmuj±cy zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji do pokrycia powstałych strat.
7. Wynajmuj±cy nie wyraża zgody na oddanie Sali w podnajem.
8. Opiekun Sali przechowuje dokumentację z wynajmu Sali.

Najemca
§ 6

1. Najemca jest zobowi±zany do przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych.
2. Najemca ponosi odpowiedzialno¶ć materialn± za wynajęt± Salę i sprzęt.
3. Najemca zobowi±zany jest zachować ład i porz±dek w wynajmowanej Sali, jak również wokół posesji.
4. Najemca przed zdaniem Sali zobowi±zany jest do pozmywania naczyń i usunięcia resztek jedzenia.
41 Najemca, który nie ui¶cił opłaty za sprz±tanie sali - §4 pkt.2d jest zobowi±zany pozostawić salę posprz±tan±.
5. Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrz±dzone Wynajmuj±cemu w okresie dysponowania Sal±. Za wyrz±dzone szkody okre¶lone w protokole zdawczo-odbiorczym Najemca zostanie obci±żony.
6. Odpowiedzialno¶ć za szkody wyrz±dzone przez osoby zaproszone przez Najemcę ponosi Najemca.

Zasady wyceny szkód
§ 7

Wynajmuj±cy obci±ży najemcę za wyrz±dzone szkody wg zasad:
- za stłuczki, zniszczenie, zagubienie naczyń, sztućców - wg cennika ustalonego przez Zarz±d Spółdzielni,
- za uszkodzenia wyposażenia - wg ceny naprawy lub odtworzenia,
- za dewastację pomieszczeń - wg kosztorysu za naprawy,
- za pozostawienie Sali nie posprz±tanej - 200,00 zł (brutto).

Postanowienia końcowe
§ 8

1. Niniejszy Regulamin stanowi integraln± czę¶ć zawieranych umów najmu
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2010r.

Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa