REMONTUJ, byle z głow±!

Urlop od pracy wielu z nas planuje wykorzystać na przeprowadzenie remontu mieszkania. O ile w przypadku drobnych prac jak malowanie, czy tapetowanie na ogół nie wi±że się to z komplikacjami, o tyle większe roboty w lokalach wymagaj± wcze¶niejszego uzgodnienia ze Spółdzielni±.

Powiedzenie "Wolnoć Tomku w swoim domku" nie sprawdza się w przypadku bloków mieszkalnych. Duże remonty prowadzone w lokalach s± bowiem nie tylko uci±żliwe dla s±siadów, ale mog± mieć poważne skutki dla całego budynku.

W przypadku gdy chodzi o prace zwi±zane z odnawianiem mieszkań, a więc np. malowaniem, tapetowaniem, czy kładzeniem parkietu - zazwyczaj mieszkańcy maj± pełn± swobodę działania. Tego typu roboty s± mało inwazyjne, a co za tym idzie nie maj± wpływu na stan techniczny budynku. Oczywi¶cie i tutaj należy zachować zdrowy rozs±dek. Przykładowo pomalowanie okien wiekowej kamienicy na jaskrawy kolor może zakończyć się interwencj± konserwatora zabytków. S± to jednak przypadki skrajne.

Znacznie poważniejsze konsekwencje może mieć nieuprawniona ingerencja w strukturę budynku lub zamontowane instalacje. Nie wszyscy lokatorzy na tyle znaj± się na budownictwie, by samemu zdecydować np. o wyburzeniu ¶ciany. Tymczasem o uszkodzenie konstrukcji no¶nej budowli wcale nie jest trudno.

Odrębn± kwestię stanowi± modyfikacje instalaCji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych czy ciepłowniczych. Niestety, lokatorom nie wolno zmieniać według własnego uznania rozmieszczenia lub przekroju rur doprowadzaj±cych wodę albo dokonywać wymiany kaloryferów itd. Wszystkie tego typu pomysły należy wpierw zgłosić we wła¶ciwym rejonie administracyjnym. Pracownicy posiadaj±cy odpowiednie uprawnienia szczegółowo wyja¶ni± warunki, jakie trzeba spełnić, by móc przeprowadzić zaplanowany remont.

W przypadku większych remontów w mieszkaniach zaleca się, by każdorazowo informować Spółdzielnię o terminie i zakresie prowadzonych robót. Lokator, który podejmie się przeprowadzenia prac budowlanych w lokalu bez wcze¶niejszej zgody uzyskanej we wła¶ciwej administracji, może zostać poci±gnięty do odpowiedzialno¶ci za ewentualne szkody powstałe w budynku.Aktualizacja:                                                                                       Pocz±tek strony

Copyright © 2008 Perspektywa