OGŁOSZENIE

20.03.2024 r.
MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. ks. L. Tunkla 147

oferuje do sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o oznaczeniu geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2.654 m2, położonej przy ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00011059/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem 28MW1 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Działka o regularnym kształcie, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej. Brak ogrodzenia, porośnięta niską i wysoką zielenią nieurządzoną. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, ogródki działkowe, tereny zielone, tory kolejowe, tereny przemysłowe.

       Cena wywoławcza (netto) 585.000,00 zł – wadium wynosi 10.000,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 26.04.2024r., pokój nr 210 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 26.04.2024r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
W przypadku wpłaty wadium w kasie, oferent zobowiązany jest do wpłaty prowizji w kwocie 2% wysokości wadium. Prowizja nie podlega zwrotowi.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2024r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.111 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Obsługi Członków i Wspólnot w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.
Informujemy, że regulamin przetargu dostępny jest tutaj
Wymagany druk oferty, dostępny jest tutaj

  

 
 
 

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa