Aktualności


Informacja o wycince drzew

08.07.2024 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa MGSM "Perspektywa" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Rudzie Śląskiej o wycięcie 2 szt. drzewa gatunku Wierzba Pięciopręcikowa o obwodach pnia 112cm i 97cm rosnącego na działce nr 537/48 w pobliżu ogródków działkowych przy ulicy ks. Ludwika Tunkla 124 w Rudzie Śląskiej.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON1

Informacja o wycince drzew

03.07.2024 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa MGSM "Perspektywa" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Rudzie Śląskiej o wycięcie 1 szt. drzewa gatunku Jarząb Pospolity o obwodzie pnia 135 cm rosnącego na działce nr 393/161 przy ulicy Okrężnej 1 w Rudzie Śląskiej.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON1

Obwieszczenie dotyczące wycinki drzew

27.06.2024 r.
W związku z prowadzonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice postępowaniem administracyjnym zmierzającymi do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Wojska Polskiego 35 nr działki 1696/263 (1 szt.) podajemy do publicznej wiadomości obwieszczenie o możliwości zapoznania zebranymi materiałami, się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń szczegóły obwieszczenia.
RON4

Aktualne terminy odczytów liczników wody dla wspólnot mieszkaniowych

27.06.2024 r.
Informujemy, że w dniu 30.06.2024r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków we Wspólnotach zarządzanych przez MGSM "Perspektywa".
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według poniższego harmonogramu.
Terminy odczytów
OKRĘŻNA 1, ŚWIĘTOCHŁOWICKA 2
CZĘSTOCHOWSKA 5-5B, NOWARY 1
SOBIESKIEGO 6, 10,18, 42, 57, PIASTOWSKA 54, AKACJOWA 2
WAWELSKA 2, JAŚMINÓW 11
01.07.2024
01.07.2024
02.07.2024
02.07.2024
Odczyty radiowe
KATOWICKA 148

HAJDY 3, 4, 5
OŚWIĘCIMSKA 81
OKRĘŻNA 4
CHROBREGO 2-2 A
PLEBISCYTOWA 15
LIGONIA 4
SOBIESKIEGO 1, 34
MIELĘCKIEGO 36
28.06.2024

01 – 03.07.2024
 
 
 
 
 
 
 

Lokatorom, którzy nie udostępnią mieszkań w wyznaczonym dniu lub nie uzgodnią innego terminu odczytu najpóźniej do dnia 05.07.2024r. naliczone zostanie zużycie ryczałtowe zgodnie zapisami obowiązującymi w Regulaminie rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków danej Wspólnoty.
FR

Informacja o wycince drzew

20.06.2024 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 - tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa MGSM "Perspektywa" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta Świętochłowic o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt.drzewa gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 120 cm rosnącego przy ul. Wojska Polskiego 6-8 na działce o numerze geodezyjnym 1747/20.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON4

Informacja o wycince drzew

20.06.2024 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa MGSM "Perspektywa" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku "jesion amerykański" o obwodzie pnia 75 cm, 98 cm, 60 cm, 55 cm, 92 cm rosnących przy ul. Ks. Ściegiennego 2 na działce o numerze geodezyjnym 2419/122.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON2

Informacja dotycząca wywozu odpadów w zasobach MGSM PERSPEKTYWA

04.06.2024 r.
Terminy wywozu odpadów w Rudzie Śląskiej
część 1, część 2
Terminy wywozu odpadów w Świętochłowicach
Harmonogram wywozu śmieci w Świętochłowicach
Terminy wywozu odpadów w Chorzowie
Informacja na temat odbioru odpadów w Chorzowie
Broszura dotycząca segregacji śmieci tutaj
EC

Aktualne terminy odczytów liczników wody

03.06.2024 r.
Informujemy, że w dniu 31.05.2024r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa", a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Użytkownikom, którzy nie udostępnią lokalu w wyznaczonym dniu lub nie dostarczą odczytu najpóźniej do dnia 07.06.2024r. naliczone zostanie zużycie wody zgodnie z § 6 pkt 4 lub §7 pkt. 1 lub 2 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM ‘’PERSPEKTYWA’’ w Rudzie Śląskiej.
FR

Informacja o zmianie funkcjonowania kasy głównej

22.05.2024 r.
Informujemy, że od dnia 01.06.2024 zmianie ulegają godziny otwarcia kasy głównej w Spółdzielni przy ul. Ks. L. Tunkla 147 w Rudzie śląskiej.
   poniedziałek - środa - od 1000 do 1300
   czwartek - od 1000 do 1300 i od 1400 do 1645
   piątek - od 1000 do 1230

DW

Informacja po Walnym Zgromadzeniu

06.05.2024 r.
W dniu 02.05.2024r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 22.04.2024r. do 25.04.2024r., które potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
- nr 1/2024 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
- nr 2/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Skrzymowskiemu z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023,
- nr 3/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Marii Dębniak z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023,
- nr 4/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Beacie Hypnar z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2023,
- nr 5/2024 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia,
- nr 6/2024 w sprawie zgody na zbycie w drodze sprzedaży części działki nr 1454/144 przy ul. Ballestremów 12 w Rudzie Śląskiej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
EO

Zakończenie sezonu grzewczego

30.04.2024 r.
Zarząd Spółdzielni informuje o zakończeniu sezonu grzewczego 2023/2024 od dnia 30.04.2024 r.
Wstrzymanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do rejonów administracyjnych.
FR

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OKRESIE 01.01.2023r. - 31.12.2023r.

15.02.2024 r.
Spółdzielnia prowadzi działania windykacyjne w celu niedopuszczenia do narastania zadłużenia oraz sprawnego odzyskiwania powstałych już zaległości. Dochodzenie należności przez Spółdzielnię polega na domaganiu się spełnienia określonych świadczeń pieniężnych przez dłużników na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Ilość zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy kształtuje się następująco:

Lokale mieszkalne RON-1 152
Lokale mieszkalne RON-2 224
Lokale mieszkalne RON-3 318
Lokale mieszkalne RON-4 117
Lokale użytkowe, garaże, ogródki 139
Ogółem 950

Wyróżniamy windykację polubowną polegającą na monitorowaniu i systematycznym przypominaniu o konieczności spłaty zobowiązań. W celu zmobilizowania dłużników do uregulowania zaległości w 2023 roku wysłano 1236 wezwań do zapłaty (w tym 201 wezwań dotyczących zaległości za zajmowane lokale użytkowe, garaże i tereny pod ogródki).
Zawarto również 178 ugód dotyczących ratalnej spłaty zaległości, z czego 29 zakończyło się spłatą zaległości, 123 ugody znajdują się w trybie spłaty, pozostałe ugody uległy rozwiązaniu na skutek niewywiązywania się ze złożonych zobowiązań.
W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnych tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty lub wyroków o eksmisję. W związku z powyższym Spółdzielnia podjęła następujące kroki w celu odzyskania zadłużenia:
- skierowała do sądu 713 pozwów o zapłatę należności ( w tym 51 pozwy dotyczące lokali użytkowych, garaży i ogródków)
- skierowała do sądu 26 pozwów o eksmisję
- otrzymała 622 nakazy zapłaty i 7 wyroków o eksmisję (w tym 4 wyroków do lokali socjalnych, a w pozostałych przypadkach nie przyznano takiego uprawnienia.)
- zrealizowano 15 posiadanych wyroków o eksmisyjnych.
FCW

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Rudzie Śląskiej

30.01.2024 r.
MGSM Perspektywa informuje, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej od dnia 11.02.2024r dokonuje zmiany ceny za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków dla budynków znajdujących się na terenie miasta, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego " Wody Polskie"
 Było11.02.2024 -
11.02.2025
 cena brutto 1m3 zimnej wody 6,97 zł 7,12 zł
 cena brutto 1m3 odprowadzonych ścieków 11,29 zł11,82 zł
Razem 18,26 zł 18,94 zł

Taryfa obowiązuje od dnia 11 lutego 2024 r. do dnia 10 lutego 2025 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy.
Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
W związku z powyższym Spółdzielnia MGSM "Perspektywa" dostarczy informacje o opłatach za lokal uwzględniające wyżej wspomnianą podwyżkę cen wody i kanalizacji począwszy od lutego 2024r.
FR

Informacja Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków

29.01.2024 r.
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków udostępnił broszurę informacyjną "Ulga podatkowa na zabytki": https://nikz.pl/projekt/broszura/.
2023 to kolejny rok obowiązywania ulgi podatkowej na zabytki, przeznaczonej dla osób fizycznych. Chcąc szerzyć informacje na ten temat i odpowiedzieć na pojawiające się szczegółowe pytania, specjaliści z NIKZ stworzyli merytoryczne porady i informacje m.in. z regulacjami, które zmieniły się w czasie ostatnich 12 miesięcy. "
RON4

Informacja o przeglądach kominiarskich

23.01.2024 r.
Informujemy, iż weszły w życie nowe przepisy Prawa Budowlanego zgodnie z którymi został uruchomiony system teleinformatyczny, którego częścią są okresowe kontrole przewodów kominowych wraz ze sporządzeniem cyfrowych protokołów pokontrolnych tzw. e-protokołów, które całkowicie zastąpiły dotychczasowe protokoły sporządzane w wersji papierowej.
W związku z tym prosimy przygotować kominiarzom podczas kontroli informacje, które będą zawarte w ogłoszeniu na tablicy budynkowej.
Informujemy również, że począwszy od stycznia bieżącego roku nastąpiła zmiana w zakresie obsługi kominiarskiej dot. corocznych kontroli stanu technicznej sprawności przewodów kominowych w budynkach RON-1 (rejon Kochłowice), oraz RON–2 (rejon Wirek). Obsługa kominiarska w budynkach RON–3 (rejon Ruda), oraz RON–4 (rejon Chorzów i Świętochłowice) pozostaje bez zmian.
Dane kontaktowe do Rejonów Zakładów Kominiarskich.
1. Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 28 w Zabrzu ul. Keplera 16: tel. kontaktowy do Zakładu: 32 271 17 43 –obsługa w zakresie corocznych kontroli budynków RON-1.
2. Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 27 w Zabrzu ul. Keplera 16: tel. kontaktowy do Zakładu: 32 271 17 43 –obsługa w zakresie corocznych kontroli budynków RON-2.
3. Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 17 w Rudzie Śląskiej ul. Joanny 14b: tel. kontaktowy do Zakładu: 32 248 26 80 –obsługa w zakresie corocznych kontroli budynków RON-3.
4. Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 15 w Chorzowie ul. Księcia Władysława Opolskiego 3: tel. kontaktowy do Zakładu: 32 241 18 48 –obsługa w zakresie corocznych kontroli budynków RON-4.
DW

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Katowicach

04.01.2024 r.
MGSM Perspektywa informuje, że Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna od dnia 25.11.2023r. dokonały zmiany ceny za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków dla budynków znajdujących się na terenie miasta, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".
 Było25.11.2023 -
24.11.2024
 cena brutto 1m3 zimnej wody 6,37 zł 7,31 zł
 cena brutto 1m3 odprowadzonych ścieków 9,15 zł9,74 zł
Razem 15,52 zł 17,05 zł

Taryfa obowiązuje od dnia 25 listopada 2023 r. do dnia 24 listopada 2024 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy.
Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
W związku z powyższym Spółdzielnia MGSM "Perspektywa" dostarczy informacje o opłatach za lokal uwzględniające wyżej wspomnianą podwyżkę cen wody i kanalizacji począwszy od stycznia 2024r.
FR

UWAGA OSOBY BEZDOMNE

03.11.2023 r.
Schronienie dla osób bezdomnych zapewnia placówka Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej:
- dla bezdomnych mężczyzn w Rudzie Śląskiej 9 ul. Tołstoja 11
- dla bezdomnych kobiet w Rudzie Śląskiej 9 ul. Hallera 61A
Godziny przyjmowania osób: 19.00 do 7.00 (od 1 maja do 30 września) oraz w okresie zimowym: od godziny 18.00 do 8.00 (od 1 października do 30 kwietnia)

Pomoc w uzyskaniu schronienia, odzieży, posiłku i innej osobom bezdomnym udzielają pracownicy socjalni Działu Klub Integracji Społecznej mieszczącego się w Rudzie Śląskiej, ul. Markowej 22 tel. (32) 344 03 23 wew. 326, 308, 374

ZARÓWNO BEZDOMNE KOBIETY ORAZ MĘŻCZYŹNI MOGĄ UZYSKAĆ POMOC I INFORMACJE W SIEDZIBACH SEKCJI PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
  Ruda Śląska 1, ul. Wolności 14 (32) 248-07-56            Ruda Śląska 6, ul. Solidarności 7 (32) 242-98-28
 Ruda Śląska 3, ul. Przedszkolna 6 (32) 248-27-59           Ruda Śląska 5, ul. Sławika 1A (32) 240-34-04
Ruda Śląska 7, ul. Tunkla 1 (32) 342-26-20           Ruda Śląska 10, ul. Jankowskiego 8 (32) 342-40-60
Ruda Śląska 11, ul. Bielszowicka 114 B (32) 240-24-69                                                                     

Godziny przyjmowania:

Poniedziałek 14.00-17.00
Wtorek Środa Piątek 8.00-10.00
Czwartek 14.00-15.30

POMOC MOŻNA UZYSKAĆ PRZEZ CAŁĄ DOBĘ POD BEZPŁATNYMI NUMERAMI TELEFONÓW:
Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej - Wydział Zarządzania Kryzysowego: 0 800 158 800
bezpłatna infolinia dla bezdomnych z woj. śląskiego: 987 (od 1 listopada do 31 marca) lub
POLICJA: 997           STRAŻ MIEJSKA: 986           SŁUŻBY RATOWNICZE: 112


RON2

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Katowicach

12.10.2023 r.
MGSM Perspektywa informuje, że Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna od dnia 27.10.2023r. dokonują zmiany ceny za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków dla budynków znajdujących się na terenie miasta, zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie".
 27.10.2023 -
26.10.2024
Było
 cena brutto 1m3 zimnej wody 6,37 zł 6,33 zł
 cena brutto 1m3 odprowadzonych ścieków 9,15 zł9,13 zł
Razem 15,52 zł 15,46 zł

Taryfa obowiązuje od dnia 27 października 2023 r. do dnia 26 października 2024 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy.
Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
W związku z powyższym Spółdzielnia MGSM "Perspektywa" dostarczy informacje o opłatach za lokal uwzględniające wyżej wspomnianą podwyżkę cen wody i kanalizacji począwszy od listopada 2023r.
FR

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024

02.10.2023 r.
Informujemy, że Spółdzielnia zleciła dostawcom ciepła rozpoczęcie sezonu grzewczego 2023/2024 od dnia dzisiejszego tj. 02.10.2023r.
Dostawa ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywała się sukcesywnie. Nadmieniamy, że w niektórych budynkach trwają nadal prace związane z napełnianiem sieci oraz robotami instalacyjnymi, w tychże budynkach dostawa ciepła nastąpi po zakończeniu robót.
FR

Ogłoszenie o pojemnikach na śmieci w Rudzie Śląskiej

06.06.2023 r.
MGSM "Perspektywa" informuje, że od 1 czerwca br. do 31 maja 2024 roku wywozem odpadów komunalnych w Rudzie Śląskiej zajmować się będzie Spółka PreZero Service Południe, której ofertę Miasto Ruda Śląska uznało za najbardziej korzystną. Zmiana firmy gospodarującej odpadami wiąże się z wymianą pojemników na śmieci. Wszelkie uwagi i brak pojemników prosimy zgłaszać do Wydziału Gospodarki odpadami pod numerem 32 244 90 00 wew. 3140, 3141, 3142 bądź mailowo na adres gkos-ro@ruda-sl.pl
Nadmieniamy, że pracownicy Spółdzielni na bieżąco zgłaszają wszelkie nieprawidłowości i zgłoszenia od naszych mieszkańców do Urzędu Miasta.
EC

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla miast: Świętochłowic i Chorzowa.

25.05.2023 r.
Informujemy, że od dnia 01 czerwca 2023 r. CHŚPWiK Sp. z o.o. dokona zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków do budynków znajdujących się na terenie Świętochłowic i Chorzowa :

 01.06.2023 -
31.05.2024
Było
 cena brutto 1m3 zimnej wody 7,77 zł 6,49 zł
 cena brutto 1m3 odprowadzonych ścieków 11,26 zł10,25 zł
Razem 19,03 zł 16,74 zł

Taryfa obowiązuje od dnia 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy.
Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny". FR

Informacja o zakończeniu sezonu grzewczego

19.05.2023 r.
Zarząd Spółdzielni informuje o zakończeniu sezonu grzewczego 2022/2023 od dnia 22.05.2023 r.
Wstrzymanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do rejonów administracyjnych.
FR

Informacja po Walnym Zgromadzeniu

17.05.2023 r.
W dniu 17.05.2023r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 08.05.2023r. do 11.05.2023r., które potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
- nr 1/2023 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
- nr 2/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Skrzymowskiemu z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
- nr 3/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Marii Dębniak z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
- nr 4/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Beaty Hypnar z tytułu wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022,
- nr 5/2023 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej z przeprowadzonej lustracji pełnej,
- nr 6/2023 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia,
- nr 7/2023 w sprawie zgody na zbycie w drodze sprzedaży działki nr 1494/116 przy ul. Ligonia 7 w Rudzie Śląskiej na rzecz dotychczasowych dzierżawców,
- nr 8/2023 w sprawie zgody na nieodpłatne zbycie części działki nr 3043/129 przy ul. Częstochowskiej 8 w Chorzowie na rzecz Miasta Chorzów.
EM

Informacja o zmianie funkcjonowania kas

11.05.2023 r.
Informujemy, że od dnia 01.06.2023 zmianie ulegają dni otwarcia kas na RON-2 przy ul. Lecha 14 oraz RON-3 przy ul. Różanej 7.

RON-2 RON-3
wt. 7:30 - 14:00 pon. 7:30 – 14:00
czw. 7:30 - 16:45 śr. 7:30 – 14:00
Przerwa codziennie od 11:40 do 12:00
DW

Komunikat do hodowców drobiu

04.05.2023 r.
W związku z możliwością wystąpienia "ptasiej grypy" zamieszczamy poniższy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
Szanowni Państwo!
"Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.
Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne".
Zgodnie z obowiązującym prawem, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu należy zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta).
DW

Zmiana ceny za ciepło w Rudzie Ślaskiej

01.03.2023 r.
MGSM Perspektywa informuje, że w dn. 14.02.2023r. Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o. poinformowała Spółdzielnię MGSM "Perspektywa" o nowej taryfie ciepła zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Cieplnej.
Zmiana ta przewiduje drastyczne wzrosty cen za ciepło dla wszystkich odbiorców!
Według naszych analiz podwyżka cen taryf wyniosła około 100-150% dotychczasowych kosztów, jednak została ograniczona do 40% poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 15.02.2023r.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zwiększeniu zaliczek na centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową począwszy od marca 2023r. Skalkulowana stawka pozwoli uniknąć wysokich dopłat do centralnego ogrzewania po zakończonym okresie rozliczeniowym 2022/2023.
Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że nie ma żadnego wpływu na obowiązujące taryfy i rozlicza się z użytkownikami lokali jak i dostawcą wg bieżących faktur, nie czerpiąc przy tym jakichkolwiek korzyści.
FR

Informacja o zmianie stawek za centralne ogrzewanie dla Chorzowa i Świętochłowic

01.02.2023 r.
MGSM Perspektywa informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Cieplnej zatwierdził nowe taryfy ciepła dla spółki TAURON.
Zmiana ta przewiduje drastyczne wzrosty cen za ciepło dla wszystkich odbiorców!
Według naszych analiz podwyżka cen sięgnie około 40-50% dotychczasowych kosztów.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza podjęła decyzję o zwiększeniu zaliczek na centralne ogrzewania począwszy od lutego 2023r. Skalkulowana stawka pozwoli uniknąć wysokich dopłat do centralnego ogrzewania po zakończonym okresie rozliczeniowym 2022/2023.
Jednocześnie Spółdzielnia informuje, że nie ma żadnego wpływu na obowiązujące taryfy i rozlicza się z użytkownikami lokali jak i dostawcą wg bieżących faktur, nie czerpiąc przy tym jakichkolwiek korzyści.
FR

Informacja o opłatach za śmieci w Rudzie Śląskiej

24.01.2023 r.
Informujemy, że zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.199.2022 Rady Miasta Ruda Śląska od dnia 01.02.2023r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lutego uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 37,00 zł m-c/ osobę
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

Zmiany w regulaminie rozliczania c.o. i c.w.u.

14.12.2022 r.
Zarząd Spółdzielni informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13.12.2022r. uchwałą nr 35/2022 zatwierdziła zmianę "Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa". Zmiany wynikające z niniejszej uchwały mają zastosowanie od dnia 01.01.2023.
FR

Informacja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

14.11.2022 r.
W związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ślad za Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach apeluje do mieszkańców o zgłaszanie wszelkich sytuacji kryzysowych dotyczących osób bezdomnych. Każdy sygnał na temat osoby dotkniętej kryzysem bezdomności należy zgłaszać w OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ przy ulicy Katowickiej 35 tel. 322 455 104 w.39 w dni robocze od godziny 7:00 do 15:00, bądż bezpośrednio do służb interwencyjnych
- Bezpłatny trzycyfrowy numer telefonu               987
- Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   32 348 08 99
- Policja                                                            47 854 42 66 lub 112
- Straż Miejska                                                  32 349 19 71
RON4

Informacja o opłatach za śmieci w Świętochłowicach

07.06.2022 r.
Informujemy, że zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr LV/445/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach od dnia 01.07.2022r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 32,50 zł m-c/ osobę
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

Termomodernizacja

31.05.2022 r.
Uchwała nr 162/2022
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację budynków na lata 2023 oraz 2024"

Budynki wytypowane do docieplenia tutaj
DW

Pełna termomodernizacja

31.05.2022 r.
Uchwała nr 163/2022
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację i uciepłownienie budynków na lata 2023 oraz 2024."

Budynki wytypowane do docieplenia i uciepłownienia tutaj
DW

Kontenery na sprzęt elektryczy i elektroniczny

12.05.2022 r.
MGSM "Perspektywa" informuje, że na n/w adresach zostały postawione tzw. "CZERWONE KONTENERY" na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
1. ul. Dunikowskiego 7 Ruda Śląska 7,
2. ul. Gwarecka 35 Ruda Śląska 5,
3. ul. Ściegiennego 1 - 1 Maja 256 Ruda Śląska 10
4. ul. Górnośląska 5 Ruda Śląska 5,
5. ul. Lecha 17 Ruda Śląska 10,
6. Plac Niepodległości 7 Ruda Śląska 3,
7. ul. Zabrzańska 53 Ruda Śląska
8. ul. Sasanek 3 - Chabrów 2 Ruda Śląska,
9. ul. Skargi 8 Chorzów,
10. ul. Wojska Polskiego 35 Świętochłowice,
11. ul. Polaka 26-30 Świętochłowice.
Zbiórce w czerwonych kontenerach podlega:
- drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
w tym m.in.: laptopy, tablety, klawiatury, myszki, słuchawki, piloty, drukarki, telefony, kamery, aparaty fotograficzne, MP3, odbiorniki radiowe, wiertarki i inne elektronarzędzia, konsole, PSP, drony, suszarki, lokówki, prostownice, młynki do kawy, tostery, wagi kuchenne łazienkowe, niewielkie ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, odkurzacze, przewody elektroniczne, podzespoły komputerowe, czajniki, miksery, maszynki do mielenia, ubijania.
- Baterie i akumulatory- zużyte baterie i akumulatory, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach.
Ponadto, nasi mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z mieszkania.
EC

Komunikat do właścicieli lokali ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła

05.01.2022 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), jako zarządca nieruchomości informujemy, że jako właściciele lokali jesteście Państwo zoobowiązani do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie do dnia 30.06.2022 r.
Deklarację, o której mowa powyżej można złożyć w formie elektronicznej tutaj.
W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, właściciel lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
Na podstawie art. 27h w/w ustawy, nie wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie określonym ustawą może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Uwaga: komunikat dot. lokali z tytułem "odrębna własność"
DE

Szanowni Lokatorzy

01.09.2021 r.
Z uwagi na docierające do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej apelujemy o zachowanie ostrożności.
Przypominamy, że etatowi pracownicy Spółdzielni wykonując swoje zawodowe obowiązki posiadają legitymacje służbowe oraz pod numerem telefonu Spółdzielni można dokonać potwierdzenia tożsamości pracownika w przypadku, gdy osoba wzbudzi Waszą wątpliwość.
RON4

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Katowicach

20.07.2021 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice od dnia 01.07.2021r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 26,30 zł m-c/ osobę
Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady powiadamia Urząd Miasta, który na podstawie w/w powiadomienia może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższym poziomie tj. 52,60 zł miesięcznie na mieszkańca.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

O rozliczaniu wody niebilansowej

05.07.2021 r.

Ze względu na zapytania lokatorów dotyczących "wody niebilansowej" pozycji rozliczenia wody, MGSM "Perspektywa" przedstawia kompleksowe informacje dotyczące podstawy prawnej takiego działania, przyczyny występowania różnic oraz przyjętego sposobu rozliczania w Regulaminie. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie zużycia wodomierza głównego zainstalowanego w budynku. Wodomierze indywidualne mają za zadanie określenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, oraz służą jako podzielniki kosztów do rozliczeń powstałej różnicy w bilansie wody w budynku. W świetle powyższych przepisów, jeżeli suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych (obciążenie za wodę i ścieki) ze wszystkich lokali w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza zbiorczego w budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy wody), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników lokali w budynku, co określa art. 26 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
więcej.
FR

Informacja odnośnie rozliczeń PIT

02.04.2021 r.
Urząd Skarbowy w Chorzowie informuje, że usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online bez wychodzenia z domu.


DI

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW GABARYTY

04.11.2020 r.
Dla mieszkańców: Rudy Śląskiej, Chorzowa , Katowic
w wyznaczonych miejscach, najczęściej przy placykach gospodarczych
Składujemy:
- meble (szafy, szafki, stoły, stołki, fotele, wersalki, meble ogrodowe itp),
- dywany, wykładziny
- elementy budowlane takie jak: listwy przypodłogowe, panele, okna
- donice, skrzynie, zabawki
Nie składujemy: - do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: zużytego sprzętu elektrycznego - elektronicznego np. lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych takich jak farby, lakiery, chemikalia, a także opakowania po tych produktach.
Odpady te lokator ma obowiązek przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub do punktów mobilnych wyznaczony przez Gminę.

Dla mieszkańców Świętochłowic
Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020r. "odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, raz w miesiącu, bez limitu w pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu w poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z dostępnym harmonogramem na stronie www.czyste.swietochlowice.pl)
EC

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA

22.10.2020 r.

Informujemy, że przy ul. Dunikowskiego 7 oraz Chełmońskiego 5 w Rudzie Śląskiej powstało PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA wybudowane przez NIVEA Polska Sp. z o.o. Jest to miejsce, które dzięki wyposażaniu w nowoczesny sprzęt kształtuje sprawność wiedzę i wyobraźnie dzieci.

Parking Świętochłowice ul. Wojska Polskiego

19.10.2020 r.
Informujemy, że został przyjęty Regulamin korzystania z parkingu zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na działce o nr 1694/263, którego treść dostępna jest tutaj, oraz załącznik 1.
RON4

Informacja

28.08.2019 r.
Informujemy, że od 02.09.2019r. w kasach MGSM "Perspektywa" będzie istniała możliwość płatności kartą płatniczą.
FE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

30.05.2018 r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO - MGSM "Perspektywa" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM "Perspektywa", realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM "Perspektywa" współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. MGSM "Perspektywa" nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
DR

Informacja

MGSM "Perspektywa" informuje, że od dnia 01.07.2017r. zwiększa się ilość programów w ramach pakietu AZART oraz zmienia się wysokość stawki z kwoty 7,02 zł na 7,56 zł. Osoby które nie są zainteresowane powyższa zmianą proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta.
wykaz programów telewizyjnych w ramach pakietu AZART cyfrowy
RON1

Informacja o wprowadzeniu na terenie naszego województwa ograniczeń w zakresie instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017r. na terenie całego województwa. Wszystkich lokatorów, którzy planują instalację nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały i zastosowanie się do jej zapisów.
treść uchwały
DE

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 04.01.2017 uruchomiliśmy możliwość przesyłania wiadomości przez formularz kontaktowy w systemie eBOK (zakładka Kontakt). Za jego pośrednictwem możliwe jest podawanie odczytów wodomierzy, zmiany danych kontaktowych, itp.

OGŁOSZENIE

Szanowni lokatorzy, informujemy iż od stycznia 2016 roku zostanie udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) w zamian dotychczasowego systemu S_net. Dlatego wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu S_net zainteresowanych dalszym korzystaniem z tej formy informacji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres bok@perspektywa.com.pl .
W treści maila prosimy o podanie:
- imię i nazwisko właściciela lokalu
- adres lokalu
- dotychczasowy login do systemu S_net
Informację o dostępie do nowego systemu otrzymają Państwo na adres nadawcy maila.

Ponadto informujemy, że osoby które dotychczas nie korzystały z systemy S_net mogą składać wnioski, osobiście w formie pisemnej w Rejonach Administracyjnych lub w Biurze Zarządu.

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 roku zmienione zostały zasady i sposób naliczania oraz pobierania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Do tej pory odsetki były naliczane po spłacie zarówno zasądzonych jak i dobrowolnie wpłaconych zaległości wobec Spółdzielni. Obecnie zgodnie z §74 Statutu Spółdzielni odsetki są naliczane na bieżąco w wysokości ustawowej w skali roku.
Opłaty za używanie mieszkań zgodnie z §73 Statutu , powinny być wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca. Informujemy, że Spółdzielnia odstąpi od pobrania kwoty odsetek, jeżeli płatność nastąpi do końca miesiąca w którym upłynął termin płatności. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych o terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Spółdzielni. Terminowe zapłaty wpływają na poprawne zarządzanie finansami Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że dla mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA korzystających z pakietu AZART jak również dla zainteresowanych oferuje w zamian pakiet Stalowy Cyfrowy zawierający 36 programów telewizyjnych (7 w jakości HD). Miesięczna opłata abonamentowa pakietu wynosi 7,90 zł. Umowę na odbiór pakietu Stalowego Cyfrowego podpisać można w Salonie Firmowym VECTRA przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej lub telefonicznie 601-601-601.
Pełna oferta VECTRA S.A. dostępna tutaj

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 czerwca zmienia się firma świadcząca usługi związane z bieżącą konserwacją dźwigów osobowych.
Nową firmą jest:
Zakład Usługowy Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego Kazimierz Nowok 41-705 Ruda Śląska
W przypadku awarii windy sprawę prosimy zgłaszać do właściwego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do nowej firmy pod nr telefonu:
601 431 656- całodobowo
603 134 184 - do godz. 15

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015.
Szczegółowy zakres usług

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat
DW

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa