Aktualności

Komunikat do właścicieli lokali ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła

05.01.2022 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), jako zarządca nieruchomości informujemy, że jako właściciele lokali jesteście Państwo zoobowiązani do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie do dnia 30.06.2022 r.
Deklarację, o której mowa powyżej można złożyć w formie elektronicznej tutaj.
W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, właściciel lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
Na podstawie art. 27h w/w ustawy, nie wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie określonym ustawą może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Uwaga: komunikat dot. lokali z tytułem "odrębna własność"
DE

Informacja o wycince drzew

11.08.2022 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:
- wierzba żałobna o obw. pnia 2,60m przy ul. Lecha 2 na działce o nr 2446/164.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON2

Aktualne terminy odczytów liczników wody

26.07.2022 r.
Informujemy, że w dniu 31.07.2022r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa", a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Użytkownikom, którzy nie udostępnią lokalu w wyznaczonym dniu lub nie dostarczą odczytu najpóźniej do dnia 05.08.2022r. naliczone zostanie zużycie wody zgodnie z § 6 pkt 4 lub §7 pkt. 1 lub 2 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM ‘’PERSPEKTYWA’’ w Rudzie Śląskiej.
FR

NOWY BIULETYN MGSM "PERSPEKTYWA"

26.07.2022 r.

Jest już nowe wydanie naszego biuletynu informacyjnego, dostępny w formacie pdf tutaj.
DI

Informacja o wycince drzew

25.07.2022 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie następującego drzewa:
- topola o obw. pnia 1,60m przy ul. Konstantego Damrota 6 na działce o nr 3249/139,
- jesion wyniosły dwupienny o obw. pni 1,15m i 1,30 mprzy ul. Bielszowicka 12 na działce o nr 4535/184
- jarząb pospolity o obw. pni 0,73m przy ul.ks. Piotra Ściegiennego 2-2d na działce o nr 2420/122,
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON2

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

21.07.2022 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania mieszkańców i użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i gruntów wysłano 505 wezwań do zapłaty, w tym 420 dotyczących lokali mieszkalnych. W I półroczu 2022 roku zawarto 100 ugód ws. ratalnej spłaty należności za lokale mieszkalne oraz 1 ugodę dot. należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki. Z uwagi na zaległości w opłatach, brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia lub niewywiązywanie się z warunków zawartych ugód skierowano do Sądu:
– 246 pozwów o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 6 pozwów o eksmisje
– 26 pozwów o zapłatę należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki
Na podstawie otrzymanych nakazów zapłaty skierowano do komornika 198 wniosków o egzekucję należności z tyt. opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz 13 wniosków o egzekucję należności za zajmowanie terenów, garaży i lokali użytkowych.
FCW

Informacja po Walnym Zgromadzeniu

22.06.2022 r.
W dniu 14.06.2022r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 06.06.2022r. do 09.06.2022r., które potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
- nr 1/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2020,
- nr 2/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020r.,
- nr 3/2022 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2021,
- nr 4/2022 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2021r.,
- nr 5/2022 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na XIII kadencję,
- nr 6/2022 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia,
- nr 7/2022 w sprawie zgody na zbycie w drodze przetargu działki nr 1155/20 przy ul. K.Goduli 23 w Rudzie Śląskiej,
- nr 8/2022 w sprawie zgody na zbycie w drodze sprzedaży działki nr 1730/20 przy ul. Wojska Polskiego 7-11 w Świętochłowicach na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii św. Józefa,
- nr 9/2022 w sprawie zgody na przystąpienie w charakterze członka do Spółdzielni Energetycznej „Helios” w Katowicach.
EM

Informacja o opłatach za śmieci w Świętochłowicach

07.06.2022 r.
Informujemy, że zgodnie z zgodnie z Uchwałą nr LV/445/22 Rady Miejskiej w Świętochłowicach od dnia 01.07.2022r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 32,50 zł m-c/ osobę
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

Termomodernizacja

31.05.2022 r.
Uchwała nr 162/2022
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację budynków na lata 2023 oraz 2024"

Budynki wytypowane do docieplenia tutaj
DW

Pełna termomodernizacja

31.05.2022 r.
Uchwała nr 163/2022
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację i uciepłownienie budynków na lata 2023 oraz 2024."

Budynki wytypowane do docieplenia i uciepłownienia tutaj
DW

Kontenery na sprzęt elektryczy i elektroniczny

12.05.2022 r.
MGSM „Perspektywa” informuje, że na n/w adresach zostały postawione tzw. "CZERWONE KONTENERY" na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
1. ul. Dunikowskiego 7 Ruda Śląska 7,
2. ul. Gwarecka 35 Ruda Śląska 5,
3. ul. Ściegiennego 1 - 1 Maja 256 Ruda Śląska 10
4. ul. Górnośląska 5 Ruda Śląska 5,
5. ul. Lecha 17 Ruda Śląska 10,
6. Plac Niepodległości 7 Ruda Śląska 3,
7. ul. Zabrzańska 53 Ruda Śląska
8. ul. Sasanek 3 - Chabrów 2 Ruda Śląska,
9. ul. Skargi 8 Chorzów,
10. ul. Wojska Polskiego 35 Świętochłowice,
11. ul. Polaka 26-30 Świętochłowice.
Zbiórce w czerwonych kontenerach podlega:
- drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
w tym m.in.: laptopy, tablety, klawiatury, myszki, słuchawki, piloty, drukarki, telefony, kamery, aparaty fotograficzne, MP3, odbiorniki radiowe, wiertarki i inne elektronarzędzia, konsole, PSP, drony, suszarki, lokówki, prostownice, młynki do kawy, tostery, wagi kuchenne łazienkowe, niewielkie ekspresy do kawy, zabawki elektryczne, sprzęt muzyczny i sportowy, odkurzacze, przewody elektroniczne, podzespoły komputerowe, czajniki, miksery, maszynki do mielenia, ubijania.
- Baterie i akumulatory- zużyte baterie i akumulatory, używane w telefonach, elektronarzędziach, zabawkach, pilotach, zegarkach.
Ponadto, nasi mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnego odbioru dużych elektrośmieci z mieszkania.
EC

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Rudzie Śląskiej

30.03.2022 r.
Informujemy, że w dniu 30.03.2022r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej poinformowało Spółdzielnię MGSM "Perspektywa", o zmianie cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków do budynków znajdujących się na terenie miasta
  05.04.2022 – 04.04.2023 Było
  cena brutto 1m3 zimnej wody 6,02 zł 5,76 zł
  cena brutto 1m3 odprowadzonych ścieków 10,78 zł 9,88 zł
RAZEM 16,80 zł 15,64 zł

Taryfa obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2022 r. do dnia 4 kwietnia 2023 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy.
Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
FR

Informacja dotycząca wywozu odpadów w zasobach MGSM PERSPEKTYWA

15.03.2022 r.
Terminy wywozu odpadów w Rudzie Śląskiej
część 1, część 2
Terminy wywozu odpadów w Świętochłowicach
Harmonogram wywozu śmieci w Świętochłowicach
Terminy wywozu odpadów w Chorzowie
Informacja na temat odbioru odpadów w Chorzowie
Broszura dotycząca segregacji śmieci tutaj
EC

Informacja o zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Chorzowie

25.02.2022 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XLV/752/2022 Rady Miasta Chorzów od dnia 01.03.2022r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca marca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 28,90 zł m-c/ osobę
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI W OKRESIE 01.01.2021r. - 31.12.2021r.

10.02.2022 r.
Spółdzielnia prowadzi działania windykacyjne w celu niedopuszczenia do narastania zadłużenia oraz sprawnego odzyskiwania powstałych już zaległości. Dochodzenie należności przez Spółdzielnię polega na domaganiu się spełnienia określonych świadczeń pieniężnych przez dłużników na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Ilość zalegających z opłatami powyżej 2 miesięcy kształtuje się następująco:
Rejon Lokale mieszkalne Lokale użytkowe
1 119 12
2 193 12
3 247 47
4 109 6
  668 77

Wyróżniamy windykację polubowną polegającą na monitorowaniu i systematycznym przypominaniu o konieczności spłaty zobowiązań. W celu zmobilizowania dłużników do uregulowania zaległości w 2021 roku wysłano 1429 wezwań do zapłaty (w tym 239 wezwań dotyczących zaległości za zajmowane lokale użytkowe, garaże i tereny pod ogródki).
Zawarto również 270 ugód dotyczących ratalnej spłaty zaległości, z czego 59 zakończyło się spłatą zaległości, 162 jest w trakcie, pozostałe ugody uległy rozwiązaniu na skutek niewywiązywania się ze złożonych zobowiązań.
W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnych tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty lub wyroków o eksmisję. W związku z powyższym Spółdzielnia podjęła następujące kroki w celu odzyskania zadłużenia:
- skierowała do sądu 669 pozwów o zapłatę należności ( w tym 74 pozwy dotyczące lokali użytkowych, garaży i ogródków)
- skierowała do sądu 18 pozwów o eksmisję
- otrzymała 617 nakazów zapłaty i 18 wyroków o eksmisję (w tym 10 wyroków do lokali socjalnych, a w pozostałych przypadkach nie przyznano takiego uprawnienia.)
- zrealizowano 3 posiadane wyroki o eksmisję.
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny czynności windykacyjne związane z wykonywaniem eksmisji oraz egzekucją z nieruchomości zostały wstrzymane.
FCW

Szanowni Lokatorzy

01.09.2021 r.
Z uwagi na docierające do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej apelujemy o zachowanie ostrożności.
Przypominamy, że etatowi pracownicy Spółdzielni wykonując swoje zawodowe obowiązki posiadają legitymacje służbowe oraz pod numerem telefonu Spółdzielni można dokonać potwierdzenia tożsamości pracownika w przypadku, gdy osoba wzbudzi Waszą wątpliwość.
RON4

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

21.07.2021 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania mieszkańców i użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i gruntów wysłano 648 wezwań do zapłaty, w tym 548 dotyczących lokali mieszkalnych.W I półroczu 2021 roku zawarto 108 ugód ws. ratalnej spłaty należności za lokale mieszkalne oraz 5 ugód dot. należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki.Z uwagi na zaległości w opłatach, brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia lub niewywiązywanie się z warunków zawartych ugód skierowano do Sądu:
– 252 pozwy o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 8 pozwów o eksmisje
– 28 pozwów o zapłatę należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki
Na podstawie otrzymanych nakazów zapłaty skierowano do komornika 206 wniosków o egzekucję należności z tyt. opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz 18 wniosków o egzekucję należności za zajmowanie terenów, garaży i lokali użytkowych.
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny czynności windykacyjne były czasowo wstrzymane, a niektóre do chwili obecnej nie mogą być realizowane.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Katowicach

20.07.2021 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice od dnia 01.07.2021r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 26,30 zł m-c/ osobę
Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady powiadamia Urząd Miasta, który na podstawie w/w powiadomienia może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższym poziomie tj. 52,60 zł miesięcznie na mieszkańca.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

O rozliczaniu wody niebilansowej

05.07.2021 r.

Ze względu na zapytania lokatorów dotyczących "wody niebilansowej" pozycji rozliczenia wody, MGSM "Perspektywa" przedstawia kompleksowe informacje dotyczące podstawy prawnej takiego działania, przyczyny występowania różnic oraz przyjętego sposobu rozliczania w Regulaminie. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie zużycia wodomierza głównego zainstalowanego w budynku. Wodomierze indywidualne mają za zadanie określenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, oraz służą jako podzielniki kosztów do rozliczeń powstałej różnicy w bilansie wody w budynku. W świetle powyższych przepisów, jeżeli suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych (obciążenie za wodę i ścieki) ze wszystkich lokali w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza zbiorczego w budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy wody), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników lokali w budynku, co określa art. 26 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
więcej.
FR

Chaos z wywozem odpadów oraz pojemnikami w Rudzie Śląskiej

07.06.2021 r.


MGSM "Perspektywa" informuje naszych mieszkańców, że nie jest odpowiedzialna za bałagan, który od tygodnia panuje w naszych zagrodach gospodarczych.
Za wywóz odpadów jak i dostarczenie pojemników odpowiada Miasto Ruda Śląska.
Od 1 czerwca 2021 r. odpady komunalne od mieszkańców Rudy Śląskiej odbiera konsorcjum firm, BM Recykling Sp. z o.o., PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. oraz Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., które wygrało postępowanie na świadczenie tej usługi do końca maja 2023 roku.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy bezpośrednio zgłaszać do Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej 32-244-90-00 do 10, wew. 3090, 3091, 3100, 3101, 3102 lub do odbiorcy odpadów, firmy BM Recykling Sp. z o.o. tel. 32-22-905-66.
Niemniej informujemy, że pracownicy Spółdzielni na bieżąco monitorują teren i interweniują zarówno w Wydziale Gospodarki Komunalnej jak i w firmie BM Recykling Sp. z o.o. w sprawie stanu w jakim znajdują się zagrody gospodarcze.
 
 
 
DE

Informacja odnośnie rozliczeń PIT

02.04.2021 r.
Urząd Skarbowy w Chorzowie informuje, że usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online bez wychodzenia z domu.


DI

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej

13.01.2021 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.148.2020 Rady Miasta Ruda Śląska od dnia 01.02.2021r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lutego uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 30,00 zł m-c/ osobę
Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady powiadamia Urząd Miasta, który na podstawie w/w powiadomienia może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższym poziomie tj. 60,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW GABARYTY

04.11.2020 r.
Dla mieszkańców: Rudy Śląskiej, Chorzowa , Katowic
w wyznaczonych miejscach, najczęściej przy placykach gospodarczych
Składujemy:
- meble (szafy, szafki, stoły, stołki, fotele, wersalki, meble ogrodowe itp),
- dywany, wykładziny
- elementy budowlane takie jak: listwy przypodłogowe, panele, okna
- donice, skrzynie, zabawki
Nie składujemy: - do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: zużytego sprzętu elektrycznego - elektronicznego np. lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych takich jak farby, lakiery, chemikalia, a także opakowania po tych produktach.
Odpady te lokator ma obowiązek przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub do punktów mobilnych wyznaczony przez Gminę.

Dla mieszkańców Świętochłowic
Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020r. "odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, raz w miesiącu, bez limitu w pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu w poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z dostępnym harmonogramem na stronie www.czyste.swietochlowice.pl)
EC

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA

22.10.2020 r.

Informujemy, że przy ul. Dunikowskiego 7 oraz Chełmońskiego 5 w Rudzie Śląskiej powstało PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA wybudowane przez NIVEA Polska Sp. z o.o. Jest to miejsce, które dzięki wyposażaniu w nowoczesny sprzęt kształtuje sprawność wiedzę i wyobraźnie dzieci.

Parking Świętochłowice ul. Wojska Polskiego

19.10.2020 r.
Informujemy, że został przyjęty Regulamin korzystania z parkingu zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na działce o nr 1694/263, którego treść dostępna jest tutaj, oraz załącznik 1.
RON4

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Świętochłowicach

24.06.2020 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach od dnia 01.07.2020r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 26,50 zł m-c/ osobę.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, jeżeli nie będzie wypełniony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów stawka będzie wynosiła 53,00 zł m-c/ osobę.
Wysokość tych opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni, a Spółdzielnia nie ma możliwości prowadzenia negocjacji lub rozmów na temat wysokości tych opłat.
RON4

Informacja

28.08.2019 r.
Informujemy, że od 02.09.2019r. w kasach MGSM "Perspektywa" będzie istniała możliwość płatności kartą płatniczą.
FE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

30.05.2018 r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO - MGSM "Perspektywa" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM "Perspektywa", realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM "Perspektywa" współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. MGSM "Perspektywa" nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
DR

Informacja

MGSM "Perspektywa" informuje, że od dnia 01.07.2017r. zwiększa się ilość programów w ramach pakietu AZART oraz zmienia się wysokość stawki z kwoty 7,02 zł na 7,56 zł. Osoby które nie są zainteresowane powyższa zmianą proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta.
wykaz programów telewizyjnych w ramach pakietu AZART cyfrowy
RON1

Informacja o wprowadzeniu na terenie naszego województwa ograniczeń w zakresie instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017r. na terenie całego województwa. Wszystkich lokatorów, którzy planują instalację nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały i zastosowanie się do jej zapisów.
treść uchwały
DE

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 04.01.2017 uruchomiliśmy możliwość przesyłania wiadomości przez formularz kontaktowy w systemie eBOK (zakładka Kontakt). Za jego pośrednictwem możliwe jest podawanie odczytów wodomierzy, zmiany danych kontaktowych, itp.

OGŁOSZENIE

Szanowni lokatorzy, informujemy iż od stycznia 2016 roku zostanie udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) w zamian dotychczasowego systemu S_net. Dlatego wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu S_net zainteresowanych dalszym korzystaniem z tej formy informacji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres bok@perspektywa.com.pl .
W treści maila prosimy o podanie:
- imię i nazwisko właściciela lokalu
- adres lokalu
- dotychczasowy login do systemu S_net
Informację o dostępie do nowego systemu otrzymają Państwo na adres nadawcy maila.

Ponadto informujemy, że osoby które dotychczas nie korzystały z systemy S_net mogą składać wnioski, osobiście w formie pisemnej w Rejonach Administracyjnych lub w Biurze Zarządu.

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 roku zmienione zostały zasady i sposób naliczania oraz pobierania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Do tej pory odsetki były naliczane po spłacie zarówno zasądzonych jak i dobrowolnie wpłaconych zaległości wobec Spółdzielni. Obecnie zgodnie z §74 Statutu Spółdzielni odsetki są naliczane na bieżąco w wysokości ustawowej 7% w skali roku.
Opłaty za używanie mieszkań zgodnie z §73 Statutu , powinny być wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca. Informujemy, że Spółdzielnia odstąpi od pobrania kwoty odsetek, jeżeli płatność nastąpi do końca miesiąca w którym upłynął termin płatności. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych o terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Spółdzielni. Terminowe zapłaty wpływają na poprawne zarządzanie finansami Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że dla mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA korzystających z pakietu AZART jak również dla zainteresowanych oferuje w zamian pakiet Stalowy Cyfrowy zawierający 36 programów telewizyjnych (7 w jakości HD). Miesięczna opłata abonamentowa pakietu wynosi 7,90 zł. Umowę na odbiór pakietu Stalowego Cyfrowego podpisać można w Salonie Firmowym VECTRA przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej lub telefonicznie 601-601-601.
Pełna oferta VECTRA S.A. dostępna tutaj

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 czerwca zmienia się firma świadcząca usługi związane z bieżącą konserwacją dźwigów osobowych.
Nową firmą jest:
Zakład Usługowy Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego Kazimierz Nowok 41-705 Ruda Śląska
W przypadku awarii windy sprawę prosimy zgłaszać do właściwego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do nowej firmy pod nr telefonu:
601 431 656- całodobowo
603 134 184 - do godz. 15

Ogłoszenie dla mieszkańców Świętochłowic !!!

W oparciu o Uchwałę Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn. 28 listopada 2012r. §1 pkt 4 informujemy, że odpady wielkogabarytowe pozostawione przy zagrodach gospodarczych NIE BĘDĄ odbierane w ramach uiszczanych opłat za odbiór nieczystości.
Tego rodzaju odpady można :
- dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych mieszczącego się na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- umieścić w kontenerach podstawianych na wyznaczonych posesjach zgodnie z harmonogramem ustalonym i rozpowszechnianym przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej http://czyste.swietochlowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
W przypadku pozostawienia odpadów przy zagrodach gospodarczych Spółdzielnia będzie zmuszona zlecać ich usunięcie, co będzie powodować zwiększenie opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.
RON4

Informacja dla mieszkańców Chorzowa

Przekazujemy informacje dotyczące: Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji tutaj
RON4

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

Informacja

Nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Świętochłowic, z planu PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK na plan WTOREK - PIĄTEK dla następujących ulic:
Hajduki, Krzywa, Wierzbowa, Wyszyńskiego.
Informujemy również, że wszystkie informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów § 2 pkt 9 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego w ilości 2 m3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.
Bliższych informacji udziela Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska - UM Chorzów, tel. 32 241 12 61 wew. 108, 237, 286, 287, 313.
RON4

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska § 5 pkt 5 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość raz do roku oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego na podstawie indywidualnego zamówienia.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - UM Ruda Śląska tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4012, 4020, 4030.
Zamówienia przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. tel. 32 248 10 81.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.
Szczegółowy zakres usług

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat
DW

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa