Ocalić przed zapomnieniem

    Zabytki na Śląsku rzadko przypominają te znane chociażby z Krakowa czy Kazimierza. Nie są to gigantyczne zamki, katedry czy mury obronne. Podniszczone i zapomniane trudno rozpoznać je w tłumie zabudowań. Większość obiektów zabytkowych w naszych miastach pochodzi z okresu przemysłowego rozwoju Górnego Śląska, a więc połowy XIX i początków XX wieku. Są to przeważnie poniemieckie osiedla robotnicze, neogotyckie i secesyjne kamienice, kapliczki, krzyże przydrożne... Wiele z nich do dzisiaj z powodzeniem pełni swoje role. Niestety czas, zanieczyszczenia i szkody górnicze robią swoje.

    W zasobach MGSM "Perspektywa" blisko połowę substancji mieszkaniowej można uznać za zabytkową. Najstarsze obiekty podlegają oczywiście obowiązkowej ochronie, jednak i te nie wpisane na listę zabytków są przedmiotem szczególnej troski ze strony Spółdzielni. Niestety administrowanie zabytkami do tanich nie należy, a utrzymanie tego typu obiektów w należytym stanie technicznym pociąga za sobą niebagatelne koszty.
    Dbałość o spuściznę wieków jest jednak jednym z przejawów lokalnego patriotyzmu i szacunku dla historii, stąd też działania MGSM "Perspektywa", których celem jest nie tylko przeprowadzanie bieżących remontów w starych zasobach, ale również przywracanie ich świetności. Od kilku lat Spółdzielnia uczestniczy m.in. w Lokalnym Programie Rewitalizacji Zabytków przyjętym przez Rudę Śląską.

    Na miarę posiadanych środków finansowych prowadzone są prace związane z odnawianiem i konserwacją obiektów zabytkowych. Efekty najlepiej widać na przykładzie RON-3, gdzie do tej pory udało się zrewitalizować m.in. część zabytkowego osiedla Karol - Emanuel w kwartale ulic Wolności - Raciborska, a także niektóre budynkiosiedla robotniczego przy ul Wolności 33, Staszica 2 i 4, oraz na przykładzie RON - 1, gdzie gruntownej odnowie została poddana kamienica przy ul. 1-go Maja 243.

    Aktualnie priorytetem prac przy obiektach zabytkowych jest dla Spółdzielni zakończenie prac rewitalizacyjnych kwartału ulic Wolności - Raciborska, oraz kontynuacja prac na zabytkowym osiedlu robotniczym przy ul. Staszica 1-15, Kościelnej 2,4,6,8; Wieniawskiego 1, 3, 5 i Wolności 33, 35 i 37.

    Ogółem w latach 2001-2008 MGSM wydatkowała na rewitalizację zabytków kwotę ponad 4,5 mln złotych. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Zabytków koszty prac remontowych i konserwatorskich częściowo pokryła gmina Ruda Śląska.


Czym jest zabytek?

Zabytek - nieruchomośsć lub rzecz ruchoma, ich częśsci lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnośscią i stanowiące śswiadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośsć historyczną, artystyczną lub naukową (Art. 3 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dnia 23 lipca 2003 roku).

Formy ochrony zabytków:

- wpis do rejestru zabytków,
- uznanie za pomnik historii,
- utworzenie parku kulturowego,
- ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
(zgodnie z Art.7 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; Dz.U. Nr 162 poz. 1568, z dnia 23 lipca 2003 roku).
źródło: http://mkz.ruda-sl.pl/biuro.htm#PODSTAWYAPEL do mieszkańców!

Z uwagi na częste przypadki interwencji Miejskiego Konserwatora Zabytków Zarząd MGSM Perspektywa przypomina lokatorom mieszkającym w starych zasobach Spółdzielni o koniecznośsci uzgadniania z właśsciwą administracją wszelkich modyfikacji na elewacjach budynków. Dotyczy przede wszystkim możliwośsci wymiany stolarki okiennej, parapetów, a także montażu na zewnątrz anten telewizyjnych i satelitarnych oraz urządzeń przekaźnikowych sieci internet.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa