MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 1 Maja 300/11
I piętro
Ruda Śląska 10
Skład i pow. lokalu 32,02 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,34 zł
Kaucja 683,96 zł
okres umowy remontowej 4 m-ce
  
2 Joanny 2/8
I piętro
Ruda Śląska 3
Skład i pow. lokalu 33,58 m2
1 pokój, kuchnia
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 4,95 zł
Kaucja 498,66 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
3 Rencistów 9/13
I piętro
Ruda Śląska 3
Skład i pow. lokalu 34,89 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc
  
Wyposażenie lokalu Wod - kan
Stawka czynszu za 1m2 5,14 zł
Kaucja 537,99 zł
okres umowy remontowej 3 m-ce
  

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 02.04.2019r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach).
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 29.03.2019r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.03.2019r. od 930 - 1200.

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa