Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu


 Lokale
 użytkowe
OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 7

12.02.2020 r.
MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Chełmońskiego 6-6a;
2. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Zabrzańskiej 64-64a-64b-64c;
3. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Floriana 5,11;
4. Remont schodów wejściowych budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Ogrodowej 3;
5. Remont schodów wejściowych budynku w Świętochłowicach przy ul. Wierzbowej 5, 7;
6. Wykonanie izolacji w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Pordzika 3;
7. Wykonanie izolacji w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Głowackiego 6;
8. Remont balkonów budynku w Rudzie Śląskiej przy ul. Gołębi 9-9a ;
9. Wykonanie remontu piwnic w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Obrońców Westerplatte 5;
10. Wykonanie remontu piwnic w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Parkowej 7;
11. Remont pomieszczeń Sali Okolicznościowej w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego 47;
12. Remont elewacji budynku w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 2, 2b.
Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 27-02-2020 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 02-03-2020 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 27-02-2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 6

05.02.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

1. Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Pordzika 10 oraz remont kominów budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ul. Krakowskiej 33;
2. Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Bytomskiego 31-33;
3. Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 47, remont kominów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Czarnoleśnej 17 oraz remont kominów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 19;
4. Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Wyleżoła 6 oraz remont kominów budynku mieszkalnego w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej 19;
5. Remont kapitalny dachu budynku mieszkalnego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 30 oraz remont kominów budynku mieszkalnego w Chorzowie przy ul. Ks. Skargi 26.
Pytanie 1:
Czy jest możliwe w przypadku składania ofert na ogłoszone aktualnie przetargi wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej?
AD. 1 W odpowiedzi na przesłane zapytanie, informujemy, że wadium należy wpłacać zgodnie z zapisami SIWZ.

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 20-02-2020 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 24-02-2020 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 20-02-2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 5

05.02.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w Rudzie Śląskiej przy ul. Nowaka 10, 12;
Pytanie 1:
W projekcie instalacji c.o. podane są szczegółowe informacje dotyczące stosowanych materiałów wraz z wskazaniem producenta. Czy dopuszczają Państwo stosowanie materiałów równoważnych?
AD. 1
W odpowiedzi na przesłane zapytanie, informujemy, że nie wyrażamy zgody na stosowanie materiałów niezgodnych z dokumentacją techniczną.

2. Zagospodarowanie terenu w Rudzie Śląskiej przy ul. Piastowskiej 25;
Pytanie 1:
Proszę o informację na temat Wykonania ogrodzenia placu gospodarczego (poz. 21 przedmiaru objętego stawką 8% VAT) tj. jego długość oraz materiał z jakiego ogrodzenie ma być wykonane.
AD. 1
Ogrodzenie placu gospodarczego (poz. 21 przedmiaru) zostanie wykonane przez inwestora we własnym zakresie – należy nie wyceniać do oferty.
Pytanie 2:
Jeżeli chodzi o prawidłowe zastosowanie stawki 8% VAT i udokumentowanie prawidłowości tejże stawki dla robót ujętych w wyżej wymienionym kosztorysie dot. wykonania schodów do budynku proszę o informację czy budynek objęty jest społecznym programem mieszkaniowym przez co należy rozumieć obiekty budownictwa mieszkaniowego (lub ich części) z wyłączeniem lokali użytkowych oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w dziale 12. Do budownictwa objętego powyższym programem nie zalicza się:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni przekraczającej 300 m2;
- lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.
Jeżeli powierzchnia przekracza wspomniane powyżej stawkę 8% można zastosować jedynie proporcjonalnie.
AD. 2
Stawka VAT dotycząca wykonania schodów do budynku w wysokości 8% jest właściwa i zgodna z klasyfikacją PKOB.

3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami w Rudzie Śląskiej przy ul. Wojska Polskiego 16-24, Kościuszki 6-12, Jana Pawła II 4 (etap drugi);
4. Zagospodarowanie terenu w Katowicach przy ul. Franciszkańskiej 2, 2b;
5. Wymiana dźwigu osobowego, zainstalowanego w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 345a wraz z wykonaniem dokumentacji resursu.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie wymagalnego terminu zakończenia realizacji wymiany dźwigu na 2020-09-30?
AD. 1
Zmiana terminów:
- prace projektowe do 31.05.2020.
- montaż dźwigu 01.06.2020 – 30.06.2020
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie i wykorzystanie prowadnic kabinowych, przeciwwagowych, jeśli ich stan techniczny pozwala na wykorzystanie w projektowanej konfiguracji dźwigu?
AD. 2
Nie wyrażamy zgody.

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 20-02-2020 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 24-02-2020 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 20-02-2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE

29.10.2019 r.
MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży w drodze przetargu na terenie miasta Ruda Śląska nieruchomość niezabudowaną, działkę o oznaczeniu geodezyjnym 646/22 o powierzchni 306 m2, w rejonie ul. Sobieskiego 59 i 61 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00009568/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka o regularnym kształcie, nie jest zagospodarowana, brak ogrodzenia, porośnięta niską zielenią nieurządzoną, brak uzbrojenia. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, tereny wykorzystywane rolniczo i tereny zieleni nieurządzonej.

       Cena wywoławcza (netto) 18.280,00 zł – wadium wynosi 1.800,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 20.11.2019r., pokój nr 213 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 20.11.2019r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.114 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położoną przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00011059/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz dopuszczalne jest przeznaczenie pod nieuciążliwą funkcję usługową (handel, gastronomia, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety oraz inne funkcje stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej). Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Kształt działki jest nieforemny, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Cena wynosi 208.000,00 zł, zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 032 2427-347 wew. 20, 21.
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 210, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 03.03.2020r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 28.02.2020r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 207 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 24.02.2020r. od 930 - 1200.
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 05.03.2020r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 210) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 207.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.03.2020r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 03.03.2020r. tel.: 32-243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 25.02.2020r od godz. 1230 do 1500 i 27.02.2020r od godz. 1400 do 1600.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Przetargi odbędą się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 03.03.2020r. godz.1030
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media.
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 210, na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "przetarg na lokal użytkowy", adres lokalu, powierzchnia lokalu, imię i nazwisko oraz adres oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy, a w przypadku ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z funduszy pomocowych w terminie do sześciu miesięcy od podpisania umowy. W takim wypadku oferent składa kopię wniosku, a w razie gdy taki wniosek zamierza złożyć, składa oświadczenie o dostarczeniu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kopii wniosku,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.02.2020r.do godz. 1200 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Termin składania ofert do 28.02.2020r. do godz. 1300
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 207 tel.: 32-242-73-47 w. 21,20.
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa