Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu
OGŁOSZENIE

20.05.2022 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

Przetarg 12

1. Zagospodarowanie terenu (wykonanie placu zabaw oraz miejsc postojowych) w rejonie ul. Ks. L Tunkla 157-163 w Rudzie Śląskiej, dz. nr 530/37 i 531/37.
     SiWZ      PRZEDMIAR

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 03-06-2022 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 07-06-2022 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 111.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 03-06-2022 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny.
Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147

24.02.2021 r.
oferuje do sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o oznaczeniu geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położonej przy ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00011059/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW1 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Działka o regularnym kształcie, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Brak ogrodzenia, porośnięta niską i wysoką zielenią nieurządzoną. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, ogródki działkowe, tereny zielone, tory kolejowe, tereny przemysłowe.
                 Cena wywoławcza (netto) 237.098,00 zł – wadium wynosi 5.000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 17.03.2021r., pokój nr 210 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 17.03.2021r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.111 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.
Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce "Akty prawne" umieszczony jest regulamin przetargu pod nazwą "Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM "Perspektywa". (dostępny tutaj)
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

08.06.2022 r.

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.07.2022r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków 05.07.2022r. do godziny 1430.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniach 28.06.2022r. w godz. od 930 - 1200 i 30.06.2022r. od 1400 - 1630 .
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE

08.06.2022 r.

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.06.2022r. godz. 900.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.06.2022r. do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 28.06.2022r. tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.06.2022r. od godz. 930 do 1200 i 23.06.2022r. od godz. 1400 do 1630.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Aktualnie brak ofert

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa