Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu
OGŁOSZENIE

17.04.2023 r.

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PERSPEKTYWA”
w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147
ogłasza

Przetarg na wyłonienie dzierżawcy miejsca przygotowanego pod budowę garażu czterostanowiskowego w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji).

l.pAdresPow.
użyt.
Stawka wywoławcza za m2 nettoPostąpienieWadiumKaucja
1.ul. Kilińskiego
garaż 4-stanowiskowy
na działce nr 2367/285
96 m22,20 zł0,50 zł200,00 zł400,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 17.05.2023r. o godz. 900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Głównej, w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 210 na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - "Przetarg na dzierżawę terenu pod budowę garażu", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie przydziału miejsc pod garaże w MGSM "Perspektywa"" z którym oferent winien się dokładnie zapoznać. Regulamin dostępny jest tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 248-26-54 w. 12.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 15.05.2023r. do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Powierzchnia użytkowa dzierżawionego terenu wynika z projektu, po wybudowaniu garażu będzie podlegała weryfikacji.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium. Termin składania ofert do 15.05.2023r.
Uwagi:
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do budowy garażu według wytycznych wskazanych przez MGSM „PERSPEKTYWA”:

1. Garaż wielostanowiskowy ( cztery bramy wjazdowe) należy wykonać z cegły rozbiórkowej, cegły klinkierowej lub winien być obłożony cegłą klinkierową.
2. Konstrukcja dachu powinna być dwuspadowa natomiast pokrycie dachowe ma być wykonane z papy.
3. Cztery bramy usytuowane na elewacji frontowej mają być jednakowe.
4. Elewacja tylna ma nawiązywać do pierwotnego wyglądu zabudowań gospodarczych.
Docelowy obiekt powinien mieć wymiary 13,25 m x 6,00 m.

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147

24.02.2021 r.
oferuje do sprzedaży w drodze przetargu prawo użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej o oznaczeniu geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położonej przy ul. Grochowskiej w Rudzie Śląskiej, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1S/00011059/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW1 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Działka o regularnym kształcie, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Brak ogrodzenia, porośnięta niską i wysoką zielenią nieurządzoną. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, ogródki działkowe, tereny zielone, tory kolejowe, tereny przemysłowe.
                 Cena wywoławcza (netto) 237.098,00 zł – wadium wynosi 5.000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 17.03.2021r., pokój nr 210 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 17.03.2021r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2021r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.111 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 207 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.
Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni, w zakładce "Akty prawne" umieszczony jest regulamin przetargu pod nazwą "Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM "Perspektywa". (dostępny tutaj)
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

11.09.2023 r.

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).

Termin składania wniosków 05.12.2023r. do godziny 1430.
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 07.12.2023r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wpłaty kaucji do dnia 22.12.2023 r. i wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów).

"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniach 28.11.2023r. w godz. od 930 - 1200 i 30.11.2023r. od 1330 - 1600 .

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE

11.09.2023 r.

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Dane ze sporządzonych świadectw charakterystyki energetycznej z części budynku dostępne są tutaj
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.11.2023r. godz. 900.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł oraz pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.11.2023r. do godz. 1330 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 28.11.2023r. do godz. 1500 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.11.2023r. od godz. 930 do 1200 i 23.11.2023r. od godz. 1330 do 1600.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Aktualnie brak ofert

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa