Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu


 Lokale
 użytkowe
OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 2

15.01.2021 r.
MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Wymiana dwóch dźwigów osobowych, zainstalowanych w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. Chrobrego 10 wraz z wykonaniem dokumentacji resursu.      SiWZ
2. Wymiana dźwigu osobowego, zainstalowanego w budynku mieszkalnym w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 345a wraz z wykonaniem dokumentacji resursu.      SiWZ
Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 01-02-2021 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 03-02-2021 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 111.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w celu uniknięcia zgromadzeń osób, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 01-02-2021 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE PRZETARGU NR 1

15.01.2021 r.
MGSM „Perspektywa” z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Realizacja zaleceń kominiarskich w zasobach MGSM Perspektywa      SiWZ
2. Roboty zduńskie w zasobach MGSM Perspektywa;      SiWZ
3. Usuwanie awarii dekarskich w zasobach MGSM Perspektywa;      SiWZ
4. Roboty budowlane (naprawcze) w zasobach MGSM Perspektywa      SiWZ
5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach MGSM Perspektywa.      SiWZ
UWAGA!
Zmiana dnia 18.01.2021r.
Naniesiono zmiany w SIWZ rozdz. III pkt b, który otrzymuje brzmienie: "Współczynniku przenikania dla całego okna 0,9 W/m2K."

6. Wymiana stolarki drzwiowej metalowej lub drewnianej w zasobach MGSM Perspektywa.      SiWZ
UWAGA!
Zmiana dnia 21.01.2021r.
Naniesiono zmiany w SIWZ str. 5 formularz ofertowy"

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 01-02-2021 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 03-02-2021 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 111.
W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce w celu uniknięcia zgromadzeń osób, otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Oferentów. Wyniki przetargu zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Przetargi”.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 01-02-2021 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w siedzibie Spółdzielni, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 02.02.2021r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej.
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 29.01.2021r. do godziny 1630.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" dostępny tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 25.01.2021r. od 930 - 1200 i 28.01.2021r. od 1300 - 1530.
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 29.01.2021r. godz.900
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 27.01.2021r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 27.01.2021r. tel.: 32-243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 21.01.2021r od godz. 1330 do 1530 i 26.01.2021r od godz. 930 do 1200.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Przetargi odbędą się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 02.02.2021r. godz.1030 Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat za media.
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 210, na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "przetarg na lokal użytkowy", adres lokalu, powierzchnia lokalu, imię i nazwisko, telefon oraz adres oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy, a w przypadku ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej z funduszy pomocowych w terminie do sześciu miesięcy od podpisania umowy. W takim wypadku oferent składa kopię wniosku, a w razie gdy taki wniosek zamierza złożyć, składa oświadczenie o dostarczeniu w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu kopii wniosku,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 29.01.2021r.do godz. 1200 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Termin składania ofert do 29.01.2021r.

Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 207 tel.: 32-242-73-47 w. 21,20.
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa