Odrębna
 własność


 Najem
 do remontu
OGŁOSZENIE

15.01.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:
1. Realizacja zaleceń kominiarskich w zasobach MGSM Perspektywa
2. Roboty zduńskie w zasobach MGSM Perspektywa;
3. Usuwanie awarii dekarskich w zasobach MGSM Perspektywa;
4. Roboty budowlane awaryjne w zasobach MGSM Perspektywa
5. Wymiana stolarki okiennej PCV w zasobach MGSM Perspektywa.
6. Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w zasobach MGSM Perspektywa.
7. Remont kapitalny dachów budynków mieszkalnych:
    Ruda Śląska: ul. Kościelna 2; Piastowska 9 Matejki 1-1a-1b-1c; Ściegiennego 3-3a-3b-3c-3d;
                        Raciborska 11; Tiałowskiego 10
    Świętochłowice: ul. Polaka 14-16

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 30-01-2020 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej ( pok. nr 210 ). Otwarcie ofert nastąpi 03-02-2020 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 30-01-2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE

07.01.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następującej usługi:

1. Dostawa i montaż wodomierzy do zimnej i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych i niemieszkalnych w Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach oraz Chorzowie.

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 22.01.2020r. godz. 12:00 w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej (pok. nr 213). Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2020 godz. 9:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 22.01.2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj, załącznik do Umowy tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Justyna Matura tel. 32 24 27 347 wew..15
W dniu 14.01.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ do przetargu w zakresie dostawy i wymiany wodomierzy :
Pytanie 1:
Czy dopuszczacie Państwo alternatywnie do dostawy urządzenia do odczytu oraz przetwarzania danych (zestaw inkasencki) pozyskiwanie danych odczytowych poprzez portal internetowy uruchomiony przez oferenta? ( ekspozycja danych odczytowych stanów wodomierzy zgodnie z ilością okresów rozliczeniowych w roku)
Ad.1
Spółdzielnia nie dopuszcza pozyskiwania danych odczytowych jedynie poprzez portal internetowy uruchomiony przez oferenta bez dostarczenia urządzenia do odczytu i przetwarzania odczytanych danych.
Pytanie 2:
Czy dopuszczacie Państwo wodomierz objętościowy Q3=2,5 m3/h o klasie metrologii R160/ H-V?
Ad.2
Spółdzielnia dopuszcza dostawę wodomierzy klasy R≥160, z zapewnieniem klasy pomiarowej dla każdej pozycji zabudowy wodomierza.
Pytanie 3:
Czy dopuszczacie Państwo system radiowy działający na zasadzie komunikacji jednokierunkowej? (moduł radiowy jest wyłącznie nadajnikiem, nie odbiornikiem danych)
Spółdzielnia dopuszcza dostawę wodomierzy z zastosowaniem komunikacji jednokierunkowej.
Pytanie 4:
Czy dopuszczacie Państwo realizację części zadania oferenta poprzez podwykonawców? (prace montażowe, w oparciu o umowę ramową oferent – podwykonawca)?
Spółdzielnia dopuszcza realizację części zadania oferenta poprzez podwykonawcę z zastrzeżeniem, iż w ofercie zostanie podwykonawca wykazany wraz z referencjami zgodnymi z zapisem pkt. V ppkt.5 oraz 7 SIWZ.

OGŁOSZENIE

07.01.2020 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następującej usługi:

1. Wycena nieruchomości MGSM "Perspektywa".

Oferty pisemne należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z SIWZ - w terminie do 22.01.2020r. w siedzibie Zarządu w Kancelarii Głównej (pok. nr 213). Otwarcie ofert nastąpi 27.01.2020r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w pok. nr 114.
Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium zgodnie z specyfikacją SIWZ w terminie do 22.01.2020 (datą wpływu wadium jest data wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego).
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargu udziela Kornelia Kukuła tel. 32 24 27 347 wewn.20

OGŁOSZENIE

29.10.2019 r.
MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży w drodze przetargu na terenie miasta Ruda Śląska nieruchomość niezabudowaną, działkę o oznaczeniu geodezyjnym 646/22 o powierzchni 306 m2, w rejonie ul. Sobieskiego 59 i 61 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1S/00009568/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka o regularnym kształcie, nie jest zagospodarowana, brak ogrodzenia, porośnięta niską zielenią nieurządzoną, brak uzbrojenia. W okolicy zabudowa mieszkalna wielorodzinna, tereny wykorzystywane rolniczo i tereny zieleni nieurządzonej.

       Cena wywoławcza (netto) 18.280,00 zł – wadium wynosi 1.800,00 zł.

Cena wywoławcza stanowi wartość netto nieruchomości. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% oraz pozostałe koszty przygotowania nieruchomości do zbycia (m.in. wycena, materiały geodezyjne, zaświadczenia).
Zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne w zamkniętych kopertach do siedziby Zarządu Spółdzielni w terminie do dnia 20.11.2019r., pokój nr 213 przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej.
Wadium należy wpłacać w Kasie Głównej Spółdzielni do dnia 20.11.2019r. lub wnieść na rachunek Spółdzielni w tym samym terminie.
ING Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, za datę wpływu uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Przetarg jest pisemny i nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019r. o godz. 1000 w siedzibie Spółdzielni, w Rudzie Śląskiej przy ul. ks. L. Tunkla 147, p.114 (sala konferencyjna), I piętro. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 209 tel. 32 243-96-37 wew. 20, 21. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.

OGŁOSZENIE

10.09.2019 r.
MGSM "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Ks. Ludwika Tunkla 147 ogłasza przetarg na wykonanie następujących robót:

Zadanie 1 - Rozbudowa o dziesięć stanowisk parkingu otwartego dla samochodów osobowych przy ul. Ks. Ludwika Tunkla w rejonie budynków nr 153-155 w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, na nieruchomości o oznaczeniu geodezyjnym 530/37.
SIWZ, Dokumentacja
Realizacja inwestycji bez działu 4 przedmiaru robót. Proszę nie uwzględniać tych pozycji w kosztorysie ofertowym.
Zadanie 2 - Rozbudowa parkingu otwartego dla samochodów osobowych przy ul. Lecha, w rejonie budynków nr 23, 25, 27 i 29 w Rudzie Śląskiej – Wirku, na nieruchomościach o oznaczeniu geodezyjnym nr 2359/154 i 2357/154.
SIWZ, Dokumentacja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest powyżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargów bez podania przyczyny. Informacji na temat przetargów udziela Rafał Operskalski tel. 32 24 27 347 wewn.14

OGŁOSZENIE

MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, ul. Ks. L. Tunkla 147
oferuje do sprzedaży na terenie miasta Ruda Śląska działkę gruntową niezabudowaną o numerze geodezyjnym 1585/107 o powierzchni 2654 m2, położoną przy ul. Grochowskiej 8 w Rudzie Śląskiej, zapisaną w księdze wieczystej KW nr GL1S/00011059/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej.
Działka położona jest w centrum Nowego Bytomia w sąsiedztwie ulicy Niedurnego. W planie przestrzennego zagospodarowania oznaczona jest symbolem MW i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz dopuszczalne jest przeznaczenie pod nieuciążliwą funkcję usługową (handel, gastronomia, rzemiosło, funkcje biurowe, gabinety oraz inne funkcje stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie funkcji podstawowej). Jest możliwość uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną, wodociągową i gazową. Kształt działki jest nieforemny, dojazd z drogi miejskiej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Cena wynosi 208.000,00 zł, zainteresowani zakupem powinni składać oferty pisemne do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Biurze Zarządu MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
przy ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 208, 209 tel. 032 2427-347 wew. 20, 21.
     

INFORMACJE DOTYCZĄCE
LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU

Możliwość zasiedlenia mieszkań w drodze umowy najmu, lokali do remontu we własnym zakresie

Wnioski zainteresowanych tą formą najmu powinny zawierać:
- dane osobowe (imię, nazwisko, adres, stan cywilny, telefon kontaktowy),
- informacje (zaświadczenia) o dochodach i zatrudnieniu,
- uzasadnienie wniosku,
- oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej i mieszkaniowej na druku Spółdzielni (do pobrania tutaj).
Wnioski powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni pokój 213, a rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji w dniu 04.02.2020r. Osoba, której zaproponowano objęcie lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji Komisji w oparciu o § 8 "Regulaminu zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" zobowiązana jest do wykonania pełnego zakresu remontu określonego w zawartej umowie remontowej przy jednoczesnym zwolnieniu z opłat czynszowych (za wyjątkiem mediów) na okres 3-ch miesięcy lub dłuższy w uzasadnionych przypadkach oraz dokonania wpłaty kaucji ustalonej w umowie remontowej (kwoty kaucji podane są przy poszczególnych lokalach).
Zarząd Spółdzielni na wniosek zainteresowanego może zadecydować o przedłużeniu terminu umowy remontowej.
Termin składania wniosków do 31.01.2020r. do godziny 1230.
"Regulamin zasiedlania mieszkań w budynkach Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"" wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni, a także tutaj.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 32 243-96-37 w. 21,20.
Możliwość oglądania lokali i zapoznanie się z zakresem remontu w dniu 27.01.2020r. od 930 - 1200.
LISTA LOKALI

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE MIESZKALNE

Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 06.02.2020r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 210.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.02.2020r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 04.02.2020r. tel.: 32-243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 28.01.2020r od godz. 1230 do 1500 i 30.01.2020r od godz. 1400 do 1600.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

Aktualnie brak ofert

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa