INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGÓW
NA LOKALE UŻYTKOWE

l.pAdresPow.
użyt.
Wyposażenie lokaluDotychczasowa
działalność
Stawka wywoławcza
czynszu za m2 netto
Wadium
1.ul. Chrobrego 10
Ruda Śląska 5
14,73 m2wod-kan, wc, c.o., c.w.u.fryzjer dla zwierząt6,50zł500,00 zł
2.ul. Gwarecka 35b
Ruda Śląska 5
173,64 m2wod-kan, wc, c.o.sklep spożywczy7,00zł1000,00 zł
3.ul. Sławika 2a
Ruda Śląska 5
72,05 m2wod-kan, wc,
c.o., c.w.u.
sklep zoologiczny6,00zł1000,00 zł

Przetarg ofertowy na najem garażu murowanego przy ul. Magdziorza 31 w Rudzie Śląskiej.

 Pow. użyt.Stawka wywoławcza czynszu za m2 nettoWadiumUwagi
Garaż nr 411,20 m22,50 zł200,00 złgaraż wskaże administrator RON-2
przy ul. Lecha 14
Garaż nr 512,00 m22,50 zł200,00 zł

W/w stawki wywoławcze czynszu za m2 netto nie obejmują opłat za media.

Przetarg odbędzie się w Siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 07.05.2019r. godz.1030
Oferty na przetarg należy składać w Kancelarii Spółdzielni, pokój 213, na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "przetarg na lokal użytkowy" lub "przetarg na garaż", adres lokalu, powierzchnia lokalu lub garażu, imię i nazwisko oraz adres oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób prowadzących działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta (imię, nazwisko/nazwa firmy),
- adres zamieszkania/siedziba firmy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i postanowieniami regulaminu oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta.
Oferta na lokal użytkowy osób fizycznych zamierzających prowadzić działalność gospodarczą powinna zawierać:
- dane oferenta tj. imię nazwisko, pełny adres pocztowy,
- oznaczenie przedmiotu przetargu, o który oferent się ubiega,
- oferowaną stawkę (netto),
- przewidywane przeznaczenie przedmiotu przetargu,
- dokumenty lub ich kopie pozwalające ustalić, że oferent podjął działania zmierzające do zarejestrowania działalności gospodarczej,
- zobowiązanie do dostarczenia wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w terminie nie późniejszym niż do miesiąca po podpisaniu umowy,
- oświadczenie , że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i regulaminu oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- datę sporządzenia oferty i własnoręczny podpis oferenta;
- oświadczenie oferenta o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązanie się z zobowiązań z tytułu najmu /dzierżawy.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
b) zaświadczenie o niezaleganiu z należnościami podatkowymi wydane przez właściwy Urząd Skarbowy, .
c) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
d) oświadczenie o posiadaniu możliwości ekonomicznych pozwalających na wywiązywanie się z zobowiązań z tytułu najmu.
W/w zaświadczenia winny być składane w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika Działu Członkowsko - Mieszkaniowego. Za ważne uznaje się zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 3 miesiące od daty otwarcia oferty.
Wadium należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 02.05.2019r.do godz.1600 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Termin składania ofert do 02.05.2019r. do godz. 1600
Wygrywający przetarg wpłaca kaucję w postaci trzykrotnego miesięcznego czynszu.
Oferent ma obowiązek zapoznać się z "Regulaminem rozdziału lokali użytkowych w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", który dostępny jest tutaj oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209 tel.: 242-73-47 w. 21,20.
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Druk na najem lokalu użytkowego
format *.doc, format *.pdf

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa