Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu na lokale mieszkalne w dniu 26 czerwca 2020r.

25.06.2020 r.
Wszyscy oferenci pozostają na zewnątrz budynku do rozpoczęcia pierwszego postępowania i do zakończenia każdej następnej licytacji. Oferenci mogą wejść do budynku na 5 minut przed rozpoczęciem licytacji.
Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa prosimy, aby w licytacji brała udział jedna osoba, pomimo, że ofertę złożyło więcej.
Do budynku zostaną wpuszczeni tylko oferenci wyposażeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki.
Podajemy godziny przeprowadzenia licytacji:
1Chrobrego 10/70godzina 9:00
2Pokoju 6a/1godzina 9:30
3Bankowa 22/4godzina 10:00
417- go Sierpnia 4/4godzina 10:15

 
 
 
 
EM

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. B. Chrobrego 10/70
IV piętro
Ruda Śląska 5
Wyposażenie lokalu 30,22 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, c.o., c.w.u.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 72.735,00 zł
Postąpienie 3.600,00 zł
Wadium 7.270,00 zł
  
2 ul. Pokoju 6a/1
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 51,69 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, komórka, wod-kan, c.o., gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 109.383,00 zł
Postąpienie 5.500,00 zł
Wadium 10.940,00 zł
  
3 ul. Bankowa 22/4
parter
Ruda Śląska 1
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 54,06 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 64.370,00 zł
Postąpienie 3.200,00 zł
Wadium 6.440,00 zł
  
4 ul. J. Kilińskiego 12/11
II piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 45,16 m2
2 pokoje, kuchnia, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 40.920,00 zł
Postąpienie 2.000,00 zł
Wadium 4.090,00 zł
  
5 ul. Orzegowska 4/3
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 64,17 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, komórka, łazienka, wc, wod-kan, c.o.- indywidualne
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 94.690,00 zł
Postąpienie 4.700,00 zł
Wadium 9.470,00 zł
  
6 ul. 17-go Sierpnia 4/4
I piętro
Chorzów
Wyposażenie lokalu 38,95 m2
2 pokoje, kuchnia, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.485,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.050,00 zł
  

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 26.06.2020r. godz.900
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł (w przypadku nieruchomości przy ul. Orzegowskiej 4/3 koszt wynosi 184,50zł ), a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 24.06.2020r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 24.06.2020r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 16.06.2020r od godz. 1230 do 1500 i 18.06.2020r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa