MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Tunkla 165/5
II piętro
Ruda Śląska 7
*Trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 39,65 m2 M-2
łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 40.747,00 zł
Postąpienie 2.000,00 zł
Wadium 4.070,00 zł
  
2 Owocowa 6/3
I piętro
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 38,51 m2 M-3
wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 40.399,00 zł
Postąpienie 2.000,00 zł
Wadium 4.040,00 zł
  
1 Pawła 13/1
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 94,83 m2 M-4
łazienka z wc, komórka, wod-kan,
c.o. - indywidualne
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 95.200,00 zł
Postąpienie 4.800,00 zł
Wadium 9.520,00 zł
  
4 Polaka 9/6
II piętro
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 60,90 m2 M-3
łazienka z wc,
wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 100.471,00 zł
Postąpienie 5.000,00 zł
Wadium 10.050,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 06.06.2019r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 04.06.2019r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 04.06.2019r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 28.05.2019r od godz. 1230 do 1500 i 30.05.2019r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa