SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

08.11.2021 r.

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. J. Pordzika 19a/19
IV piętro
Ruda Śląska 5
Wyposażenie lokalu 69,05 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 184.283,00 zł
Postąpienie 9.200,00 zł
Wadium 18.430,00 zł
  
2 ul. Ratowników 3/6
I piętro
Ruda Śląska 9
(budynek wyposażony w instalację gazową)
Wyposażenie lokalu 45,89 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 125.858,00 zł
Postąpienie 6.300,00 zł
Wadium 12.590,00 zł
  
3 pl. Szkolny 1/9
parter
Ruda Śląska 9
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 60,57 m2
2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 73.136,00 zł
Postąpienie 3.700,00 zł
Wadium 7.310,00 zł
  
4 ul. F. Wyleżoła 5/6
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 32,94 m2
1 pokój, kuchnia, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.240,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.020,00 zł
  
5 ul. Wojska Polskiego 3/2
parter
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 41,49 m2
1 pokój, kuchnia, wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 54.121,00 zł
Postąpienie 2.700,00 zł
Wadium 5.410,00 zł
  

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.11.2021r. godz. 1030
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 26.11.2021r. do godz. 1230 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 26.11.2021r. tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 16.11.2021r od godz. 930 do 1200 i 18.11.2021r od godz. 1400 do 1630.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa