MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Szyb Andrzeja 29/3
parter
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 47,68 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, gaz, c.w.u., c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 99.040,00 zł
Postąpienie 5.000,00 zł
Wadium 9.900,00 zł
  
2 ul. S. Staszica 11/2
parter
Ruda Śląska 1
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 46,96 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 58.340,00 zł
Postąpienie 2.900,00 zł
Wadium 5.830,00 zł
  
3 ul. Wolności 32/19
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 48,61 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, wod-kan, c.w.u., c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 93.410,00 zł
Postąpienie 4.700,00 zł
Wadium 9.340,00 zł
  
4 ul. Plac Szkolny 7/9
parter
Ruda Śląska 9
*trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 86,93 m2
3 pokoje, kuchnia, przedpokój, komórka, łazienka z wc, wod-kan, c.o. - do likwidacji
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 116.720,00 zł
Postąpienie 5.800,00 zł
Wadium 11.670,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 05.12.2019r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 03.12.2019r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 03.12.2019r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 26.11.2019r od godz. 1230 do 1500 i 28.11.2019r od godz. 1400 do 1600.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa