MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 Bocianów 6c/4
I piętro
Ruda Śląska 10
Wyposażenie lokalu 48,56 m2 M-3
łazienka, wc, wod-kan, gaz, c.o., c.w.u.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 123.600,00 zł
Postąpienie 6.200,00 zł
Wadium 12.360,00 zł
  
2 Owocowa 4/4
parter
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 39,06 m2 M-3
łazienka, wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 33.600,00 zł
Postąpienie 1.700,00 zł
Wadium 3.360,00 zł
  
3 Owocowa 6/21
poddasze
Ruda Śląska 3
Wyposażenie lokalu 27,18 m2 M-2
wc, wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 21.510,00 zł
Postąpienie 1.100,00 zł
Wadium 2.150,00 zł
  
4 Polaka 9/6
II piętro
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 60,90 m2 M-3
łazienka z wc,
wod-kan, gaz
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 100.471,00 zł
Postąpienie 5.000,00 zł
Wadium 10.050,00 zł
5 Wyszyńskiego 7/3
parter
Świętochłowice
Wyposażenie lokalu 33,43 m2 M-3
łazienka z wc,
wod-kan, gaz, c.o.
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 64.030,00 zł
Postąpienie 3.200,00 zł
Wadium 6.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 114 (sala konferencyjna)
w dniu 08.08.2019r. godz.900.
Oferty powinny być składane w Kancelarii Spółdzielni (pokój 213) na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni lub dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można w Biurze Zarządu Spółdzielni pokój 209.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 184,50zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 06.08.2019r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 06.08.2019r. tel.: 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 30.07.2019r od godz. 1230 do 1500 i 01.08.2019r od godz. 1400 do 1630.
Druk na ustanowienie i zbycie prawa odrebnej własności lokalu mieszkalnego
format *.doc, format *.pdf
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa