SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU
ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU

MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERSPEKTYWA"
w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. Tunkla 147

12.07.2021 r.

Ogłasza
Przetarg na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności nieruchomości lokalowej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji)

Lp. Adres Opis Zdjęcia
1 ul. Parkowa 17/9
parter
Ruda Śląska 9
Wyposażenie lokalu 40,52 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 76.003,00 zł
Postąpienie 3.800,00 zł
Wadium 7.600,00 zł
  
2 ul. S. Staszica 9/5
II piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 30,41 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, spiżarnia wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.968,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.100,00 zł
  
3 ul. F. Wyleżoła 5/6
I piętro
Ruda Śląska 1
Wyposażenie lokalu 32,94 m2
1 pokój, kuchnia wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 50.240,00 zł
Postąpienie 2.500,00 zł
Wadium 5.020,00 zł
  
4 ul. Woj. Polskiego 14/2
parter
Świętochłowice
* trwa procedura o wymeldowanie poprzedniego lokatora
Wyposażenie lokalu 38,16 m2
1 pokój, kuchnia, łazienka z wc wod-kan
  
Cena wywoławcza na podstawie operatu szacunkowego 61.945,00 zł
Postąpienie 3.100,00 zł
Wadium 6.190,00 zł
  

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. Ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna)
w dniu 30.07.2021r. godz.900
Do przetargu zostaną dopuszczeni tylko oferenci zabezpieczeni maseczką.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZENIA PRZETARGU ZOSTANĄ PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI DZIEŃ PRZED ROZSTRZYGNIĘCIEM PRZETARGU.
.
Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób:
- "Przetarg na nieruchomość lokalową", adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko oferenta, telefon i adres oferenta.
Oferta powinna zawierać dane określone w "Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej własności nieruchomości lokalowej w drodze przetargu". Regulamin dostępny tutaj. Bliższych informacji uzyskać można pod nr tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Osoba wygrywająca przetarg powinna do 30 dni od daty jego przeprowadzenia wpłacić przelewem na konto Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334 zaoferowaną cenę nabycia nieruchomości, oraz koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 258,30zł, a także pokryć koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w Kasie Spółdzielni najpóźniej do 28.07.2021r. do godz. 1400 lub na rachunek Spółdzielni Bank Śląski nr 71 1050 1214 1000 0010 0115 8334, przy czym za datę wpływu na rachunek Spółdzielni uważa się dzień uznania rachunku bankowego. Prosimy o wybór wpłaty wadium w formie bezgotówkowej.
Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty wadium.
Termin składania ofert do 28.07.2021r. tel.: 32 243-96-37 w. 20,21.
Możliwość oglądania lokali w dniu 20.07.2021r od godz. 930 do 1200 i 22.07.2021r od godz. 1400 do 1630.
zał. nr 1 - druk oferty na ustanowienie i zbycie odrębnej własności lokalu,
zał. nr 2 - oświadczenie oferenta
LISTA LOKALI NA PRZETARG (format *.pdf)

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa