STANDARDY
 ZARZĄDZANIA


 GALERIA 


MGSM "Perspektywa" - z górniczym rodowodem

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" została utworzona w 1995 roku w celu zapewnienia właściwej gospodarki zasobami mieszkaniowymi kopalń wchodzących w skład restrukturyzowanej Rudzkiej Spółki Węglowej. Nowo powstałej Spółdzielni powierzono trudne zadania dokończenia inwestycji mieszkaniowych prowadzonych wcześniej przez zakłady wydobywcze, a także stworzenia prawnych możliwości uwłaszczania dla najemców lokali zakładowych. W zasobach "Perspektywy" znalazły się budynki położone w czterech miastach: Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Chorzowie i Katowicach, cechujące się mocno zróżnicowanym wiekiem oraz stanem technicznym. Różnorodność substancji mieszkaniowej do dziś stanowi poważne wyzwanie dla funkcjonowania Spółdzielni.

Nakłady na remonty

Zróżnicowanie wieku i stanu technicznego budynków przejętych przez Spółdzielnię od rudzkich kopalń, wiąże się z koniecznością systematycznego ponoszenia dużych wydatków na remonty i konserwacje. Tylko na przestrzeni ostatnich trzech lat "Perspektywa" wydała na planowe remonty ponad 45 mln zł. Istotą prowadzonych prac remontowych jest nie tylko poprawa stanu technicznego, ale również podniesienie komfortu życia mieszkańców. Stąd m.in. roboty związane z wymianą instalacji gazowych czy elektrycznych, a także doprowadzeniem do budynków instalacji co i cwu.

Rewitalizacja zabytków

Znaczna część substancji mieszkaniowej MGSM "Perspektywa" to obiekty wybudowane na przełomie XIX i XX wieku. Większość z nich objęta jest ochroną konserwatorską, a niektóre wpisane zostały na listę zabytków. Od lat Spółdzielnia podejmuje działania, zmierzające do odrestaurowania architektonicznych perełek w swoich zasobach. Koszty związane z remontem zabytkowych elewacji czy dachów są bardzo wysokie. Pomoc, także natury finansowej, udziela miasto Ruda Śląska, które partycypuje w kosztach przywracania zabytków do ich pełnej krasy. Realizowanym programem rewitalizacji objęte są nie tylko wiekowe zabudowania. Spółdzielnia planuje także usunięcie azbestu ze swoich zasobów. Tego typu zabiegi również generują ogromne koszty. "Perspektywa" liczy jednak na współpracę z WFOŚiGW oraz aplikuje o środki z funduszy unijnych z przeznaczeniem na ten cel.

Według najlepszych wzorców

MGSM "Perspektywa" to jedna z pierwszych spółdzielni w kraju, która już w 2003 roku wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2000. Troska o wysoką jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców doceniona została przez niezależnych ekspertów. Spółdzielnia zdobyła m.in. Grand Prix Polskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej w 2007 roku, a także wyróżnienie Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami. Dobre praktyki w MGSM "Perspektywa" wysoko ocenili również lustratorzy ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. Prowadzone zgodnie z ustawą co trzy lata lustracje nie wykazały uchybień w funkcjonowaniu Spółdzielni.

 

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa