O rozliczaniu wody niebilansowej

Różnice w bilansie wody występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r.w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2007 r. Nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID. W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach + 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Gdy różnica pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych (przyjęta w literaturze różnica to ok +- 5%) przekroczy 10%, to każdy system podziału kosztów będzie budził znaczne kontrowersje.
Informujemy, że najczęstsze przyczyny powstania opisanych powyżej różnic mogą wynikać:
- z dopuszczalnych błędów pomiarowych urządzeń,
- z niejednoczesności odczytów wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego,
- ze stosowania norm przy braku odczytu lub legalizacji wodomierza indywidualnego,
- z uszkodzenia lub ingerencji w wodomierz.
Podkreślamy, że różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego i indywidualnych nie są spowodowane ubytkami wody na instalacji wodnej, ponieważ zostały one wyeliminowane poprzez zastosowanie nowoczesnych wodomierzy, które mierzą nawet nieznaczny pobór wody w mieszkaniu np. spowodowany ubytkiem wody przez niedokręcenie ujęć wodnych lub awarię spłuczki. W przypadku wystąpienia ewentualnych ubytków na sieci wodnej w budynku są one na bieżąco usuwane, a ilość wody która wyciekła nie podlega rozliczeniu. W tym miejscu zaznaczamy, że w przypadku zauważenia przez lokatora ubytków wody w instalacji wodnej w budynku należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółdzielnię. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/2019 z dnia 26.11.2019r. wprowadzono od dnia 01.01.2020 r. nowy „Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM „Perspektywa”, w którym nastąpiła zmiana sposobu rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierzy głównych, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych o czym informowaliśmy wszystkich użytkowników lokali poprzez informację na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Spółdzielni. Nadmieniamy, że dotychczas wszyscy użytkownicy lokali ponosili koszty wody niebilansowej, które były elementem opłaty eksploatacyjnej.
Zgodnie z powyższym użytkownicy lokali są zobowiązani do ponoszenia kosztów wynikających z różnicy wskazań zużycia wody pomiędzy wodomierzem głównym, a indywidualnymi zgodnie z przyjętą metodą rozliczania.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa