Warto znać swoje prawa i obowiązki

1 lutego zaczął obowiązywać uchwalony przez Radę Nadzorczą MGSM "Perspektywa" nowy Regulamin Porządku Domowego i Zasad Utrzymywania Stanu Technicznego Budynków. 8-stronicowy dokument zawiera szereg zapisów regulujących sprawy związane z użytkowaniem mieszkań i pomieszczeń wspólnych, o których warto wiedzieć.

Poprzedni "regulamin porządkowy" obowiązywał w "Perspektywie" przez ponad 7 lat i część jego przepisów zdążyła się zdezaktualizować. Opracowując jego nową wersję, Spółdzielnia chciała przede wszystkim określić zakres odpowiedzialności za stan techniczny i sanitarny budynków oraz lokali mieszkalnych, podstawowe obowiązki administratora i lokatorów, a także zasady dobrosąsiedzkich relacji.

Dokument obejmuje pięć rozdziałów, z czego dla mieszkańców szczegó1nie istotne wydają się dwa. Rozdział II zawiera zasady korzystania z lokali mieszkalnych. Znalazły się w nim zapisy m.in. o obowiązku informowania Spółdzielni odnośnie zmiany ilości osób zamieszkujących w lokalu, godzinach ciszy nocnej (od 2000 do 800) i zasadach trzymania zwierząt w mieszkaniach. Lokatorzy powinni także zwrócić uwagę na szereg zakazów dotyczących chociażby korzystania z pomieszczeń wspólnych, składowania przedmiotów w obrębie ciągów komunikacyjnych (np. zakaz suszenia prania na klatkach schodowych) oraz parkowania pojazdów przed budynkami.

W Rozdziale V zdefiniowano z kolei obowiązki w zakresie napraw i utrzymywania stanu technicznego wewnątrz lokali. Uchwalone przepisy określają m.in. za jakie elementy instalacji w mieszkaniach odpowiadają lokatorzy i Spółdzielnia.

Regulamin w elektronicznym formacie pdf można pobrać tutaj. Jego skrócona wersja wywieszona jest także na klatkach schodowych wewnątrz budynków.

Obowiązki w zakresie napraw i utrzymania nalezytego stanu technicznego wewnątrz lokali

LokatorSpółdzielnia
1. Zapewnienie właściwego dopływu powietrza do lokalu, właściwe wentylowanie i przewietrzanie oraz utrzymanie normatywnej temperatury i wilgotności;
2. Utrzymanie ścian i sufitów w należytej czystości (łącznie z naprawą tynków i usuwaniem zagrzybienia, spowodowanego niewłaściwą eksploatacją lokalu);
3. Naprawa posadzek cementowych, wyrównanie podłoża, wymiana okładzin podłogowych;
4. Konserwacja stolarki okiennej:
- opalanie, skrobanie, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie (zgodnie z kolorystyką przyjętą dla budynku),
- smarowanie prowadnic, zawiasów, zamków,
- wymiana uszkodzonych wkładów i szyb,
- uszczelnianie,
- wymiana okuć, zamków, prowadnic, mechanizmów okiennych;
5. Naprawa i wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i drzwi wejściowych do lokali (również w przypadku, gdy drzwi wejściowe do lokalu są drzwiami wejściowymi do budynku).
Uwaga: Przy zmianie wielkości lub lokalizacji wymienianych drzwi konieczne jest uzyskanie zgody i warunków wykonania podanych przez Spółdzielnię;
ó. Wymiana i naprawa instalacji wodnej od wodomierza do miejsc poboru wody wraz z armaturą;
7. Wymiana, naprawa i czyszczenie instalacji kanalizacyjnej od urządzeń do pionu zbiorczego (z wyłączeniem wymiany i naprawy poziomów kanalizacyjnych przebiegających przez inny lokal mieszkalny);
8. Wymiana urządzeń sanitarnych (m.in. wanna, kabina prysznicowa, brodzik, muszla, spłuczka, umywalka, zlewozmywak).
Uwaga: Wymiana muszli i spłuczki dotyczy równiei w.c. w klatce schodowej;
9. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej od zabezpieczenia znajdującego się w lokalu lub od 1-szej puszki rozgałęźnej, wymiana i naprawa osprzętu;
10. Wymiana i naprawa instalacji gazowej za zaworem odcinającym urządzenie odbiorcze, wymiana i naprawa urządzeń gazowych;
11. Wymiana kratek wentylacyjnych;
Uwaga: Zabrania się montażu kratek z zamykaną żaluzją, wentylatorów oraz okapów kuchennych podłączonych do wentylacji grawitacyjnej;
12. Wymiana, naprawa i czyszczenie pieców kuchennych każdego rodzaju;
Uwaga: Nie dotyczy mieszkań. 1-izbowych, w których trzon kuchenny stanowi jedyne źródło ogrzewania, a także mieszkań. 2-izbowych, w których nie ma możliwości podłączenia innego źródła ogrzewania.
13. Naprawa i czyszczenie pieców pokojowych;
14. Odnawianie balkonów (loggii) zgodnie z ogólnym wyglądem budynku, zapewnienie stałego odpływu wody oraz usuwanie nadmiaru śniegu z płyt balkonowych;
15. Usuwanie wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu, powstałych z winy użytkownika.
1. Wymiana tynków, usuwanie zawilgocenia ścian powstałego z winy Spó1dzielni;
2. Wymiana posadzek cementowych, podłóg drewnianych;
3. Wymiana stolarki okiennej zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Regulaminem;
4. Wymiana i naprawa poziomów wodnych w piwnicach oraz pionów wodnych do wodomierza w lokalu (włącznie z wodomierzem);
5. Wymiana, naprawa i czyszczenie poziomów kanalizacyjnych w piwnicach oraz pionów;
ó. Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej do zabezpieczenia obwodowego lub 1-szej puszki rozgałęźnej w lokalu;
7. Wymiana i naprawa instalacji gazowej do zaworów odcinających urządzenia odbiorcze (wraz z zaworem);
8. Utrzymanie we właściwym stanie technicznym przewodów kominowych;
9. Wymiana i naprawa instalacji centralnego ogrzewania z sieci; Uwaga: Spółdzielnia dokonuje wymiany grzejników na standardowe
10. Wymiana pieców pokojowych;
Uwaga: Spółdzielnia dokonuje wymiany pieców na piece typu "ar"; "Bartek" lub piece kaflowe z typowych kafli, wyposażone w typowy osprzęt
11. Remont balkonów (loggii);
12. Usuwanie uszkodzeń wewnątrz lokalu, powstałych z winy Spółdzielni
Uwaga: Nie dotyczy uszkodzeń okładzin powstałych w związku z wymianą instalacji wod-kan.
Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa