Opinia prawna

    Zgodnie z art. 6. 2. ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2007, nr 125, poz. 873) jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarząd spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:
1) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu (wkładem budowlanym) a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym, pomniejszoną o należną lub udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę;
2) kwoty przypadającej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej przez spółdzielnię, jeżeli kwota ta nie powiększała wkładu budowlanego;
3) spłaty przypadających na lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;
w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność lokalu.

    Zgodnie z art. 6. 3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomiędzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat miesięcznych na fundusz remontowy przypadających na ten lokal będzie większa od zera.

Powyższe oznacza, iż uprawnienie o którym mowa w przepisie wymaga spełnienia łącznie następujących przesłanek:
1) przekształcenie dotyczy lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe bądź na odrębna własność,
2) przekształcenie miało miejsce po 23.04.2001r.
3) na rozliczenie wyraziło zgodę walne zgromadzenie.

Reasumując: wnioski "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" jak i wnioski o podjęcie uchwał dotyczących przekształceń które miały miejsce przed 23.04.2001r. w świetle obowiązujących przepisów prawa są bezpodstawne o czym wnioskodawców należy poinformować.

RADCA PRAWNY

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa