SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Proponujemy kompleksową obsługę, która zapewnia właścicielom stabilne funkcjonowanie nieruchomości bez zmartwień o codzienne sprawy bieżące i rozliczenia finansowe ich nieruchomości.

OBSŁUGA PRAWNA

  • zarejestrowanie wspólnoty - zgłoszenie do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP
  • opracowanie regulaminów wspólnoty;
  • opracowanie uchwał;
  • reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

  • zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, świadczenie usług kominiarskich oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, na wykonywanie robót konserwacyjnych i remontowych, na usuwanie awarii i skutków awarii;
  • negocjacje cen i warunków umów;
  • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali dotyczących nieruchomości wspólnej, udzielanie im niezwłocznie odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy;
  • informowanie właścicieli o istotnych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej w formie pisemnej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku;
  • zawieranie polis ubezpieczeniowych;
  • powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów do nieruchomości;
  • dochodzenie w drodze postępowania windykacyjnego i sądowego należnych od właścicieli kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat z tytułu dostaw mediów, a także przypadających z nieruchomości wspólnej pożytków i innych przychodów;
  • prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
  • wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali łącznie z przygotowaniem projektu planu gospodarczego;

OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA

  • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia:
  • nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków;
  • dokonywanie rozliczeń z tytułu dostaw mediów;

OBSŁUGA TECHNICZNA

  • zlecanie i nadzorowanie przeglądów w budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • sporządzanie planów przeglądów;
  • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych, w szczególności książki obiektu budowlanego;
  • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i remontowych oraz ich realizacji;
  • przygotowywanie planów remontowych;
  • analiza ofert wykonawców robót budowlanych;
  • nadzorowanie pracy firm wykonujących remonty łącznie z odbiorem prac remontowych;

OBSŁUGA FINANSOWA

  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego;
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług oraz mediów;
  • prowadzenie ewidencji pobieranych od właścicieli opłat z tytułu funduszu remontowego, zaliczek na utrzymanie kosztów nieruchomości wspólnej, zaliczek na media;
  • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu;
Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa