SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

Proponujemy kompleksową obsługę, która zapewnia właścicielom stabilne funkcjonowanie nieruchomości bez zmartwień o codzienne sprawy bieżące i rozliczenia finansowe ich nieruchomości.

OBSŁUGA PRAWNA

 • zarejestrowanie wspólnoty - zgłoszenie do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego o nadanie numeru NIP
 • opracowanie regulaminów wspólnoty;
 • opracowanie uchwał;
 • reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów związanych z zarządem nieruchomością wspólną, na dostawę do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, świadczenie usług kominiarskich oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej, na wykonywanie robót konserwacyjnych i remontowych, na usuwanie awarii i skutków awarii;
 • negocjacje cen i warunków umów;
 • przyjmowanie oraz rejestrowanie zgłoszeń, interwencji i wniosków właścicieli lokali dotyczących nieruchomości wspólnej, udzielanie im niezwłocznie odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy;
 • informowanie właścicieli o istotnych sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej w formie pisemnej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku;
 • zawieranie polis ubezpieczeniowych;
 • powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat związanych z dostawami mediów do nieruchomości;
 • dochodzenie w drodze postępowania windykacyjnego i sądowego należnych od właścicieli kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat z tytułu dostaw mediów, a także przypadających z nieruchomości wspólnej pożytków i innych przychodów;
 • prowadzenie i aktualizacja spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej;
 • wykonywanie czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali łącznie z przygotowaniem projektu planu gospodarczego;

OBSŁUGA EKSPLOATACYJNA

 • nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz jego otoczenia:
 • nadzór nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzanie ścieków;
 • dokonywanie rozliczeń z tytułu dostaw mediów;

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • zlecanie i nadzorowanie przeglądów w budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • sporządzanie planów przeglądów;
 • prowadzenie dokumentów określonych przepisami prawa budowlanego i przepisami dozoru technicznego dla obiektów i urządzeń technicznych, w szczególności książki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i remontowych oraz ich realizacji;
 • przygotowywanie planów remontowych;
 • analiza ofert wykonawców robót budowlanych;
 • nadzorowanie pracy firm wykonujących remonty łącznie z odbiorem prac remontowych;

OBSŁUGA FINANSOWA

 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
 • otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami usług oraz mediów;
 • prowadzenie ewidencji pobieranych od właścicieli opłat z tytułu funduszu remontowego, zaliczek na utrzymanie kosztów nieruchomości wspólnej, zaliczek na media;
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu;
Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa