Regulamin wynajmu sali "KUŹNICA"

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 82/2015 z dnia 28.01.2015r.
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 145/2016 z dnia 27.04.2016 r.,
uchwały nr 60/2017 z dnia 27.09.2017 r.)

Regulamin do pobrania w formacie PDF

Postanowienia ogólne
§ 1

1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do lokalu stanowiącego własność MGSM "Perspektywa" usytuowanego w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego 47.
2. Regulamin określa warunki udostępniania sali oraz sprzętu.
3. Niniejszy regulamin nie ma zastosowania dla organizacji stałych spotkań cyklicznych.
Takie przypadki będą regulowane w drodze odrębnych umów.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1. Sala "Kuźnica" - pomieszczenia w budynku administracyjnym MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej przy ul. Sobieskiego 47, w skład których wchodzi:
- sala główna,
- pomieszczenie kuchenne,
- pomieszczenie pomocnicze,
- sanitariaty,
- szatnia,
- ciąg komunikacyjny.
2. Sprzęt - urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Sali, z których Najemca ma prawo korzystać.
3. Opiekun Sali - osoba wyznaczona przez Zarząd Spółdzielni do opieki nad Salą.
4. Wynajmujący - Spółdzielnia.
5. Najemca - osoba fizyczna lub prawna, która wynajmuje Salę i znajdujący się w niej sprzęt.
6. Dzień wydania Sali - nie wcześniej niż o godz. 1300 w dzień przed datą wynajmu.
7. Dzień zdania Sali - nie później niż do godz. 1500 dnia następnego po dacie wynajmu.
8. Godziny wynajęcia - wynajem Sali na godziny w celu organizacji zebrań.

Zasady rezerwacji
§ 3

1. W celu wynajmu Sali, Najemca zobowiązany jest złożyć do Spółdzielni pisemną prośbę zawierającą:
- termin wynajmu,
- cel wynajmu,
- deklarację w sprawie sprzątania Sali.
2. W przypadku większej liczby zainteresowanych tym samym terminem najmu, o kolejności będzie decydowała data wpływu wniosku do Spółdzielni.
3. Opiekun Sali informuje zainteresowanych o sposobie rozpatrzenia wniosków:
- dla wniosków rozpatrzonych pozytywnie - pisemnie informuje Wnioskodawcę o przyjęciu rezerwacji oraz wzywa do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej.
- dla wniosków rozpatrzonych odmownie - pisemnie informuje Wnioskodawców o odmowie.
4. Opłata rezerwacyjna zostanie zaliczona na poczet opłaty za wynajem Sali.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z wynajmu Sali w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed czasem korzystania, opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi.
6. Rezerwacji i wynajmu Sali może dokonać tylko osoba pełnoletnia, a w przypadku organizacji tzw. "18-tki" umowa zawierana jest z rodzicem/opiekunem prawnym solenizanta.

Opłaty
§ 4

1. Opłata rezerwacyjna - 300,00 zł (brutto)
2. Opłata za wynajem:
a) od poniedziałku do czwartku - 300,00 zł/za dzień (brutto),
b) za weekend (od piątku do niedzieli) - 850,00 zł (brutto).
Do opłat nie wlicza się dnia wydania i zdania Sali.
c) za godzinę wynajęcia - 100,00 zł/godzinę (brutto) dotyczy wyłącznie wynajęcia Sali na szkolenia, prezentacje, konferencje itp. (nie dotyczy przyjęć okolicznościowych),
d) dodatkowa opłata za skorzystanie z usługi sprzątania Sali po wynajmie - 150,00 zł (brutto) - opłata nie obejmuje zmywania naczyń.
3. Kaucja:
- w wysokości 1000,00 zł za wynajem określonej dla pkt. a) i b),
- w wysokości 200,00 zł w przypadku pobierania opłaty określonej w pkt. c).
4. Opłaty określone w punkcie 2 i 3 należy uiścić przed podpisaniem umowy najmu Sali.
5. W przypadku pisemnej rezygnacji z wynajmu Sali w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed dniem wydania, opłata za wynajem podlega zwrotowi. Po tym terminie opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nie wykorzystania Sali.
6. Dokonanie wpłaty za wynajem, jest potwierdzeniem akceptacji niniejszego Regulaminu.
7. Kaucja podlega zwrotowi po wykonaniu umowy najmu z zastrzeżeniem §5 pkt.6

Wynajmujący
§ 5

1. Opiekun Sali jest zobowiązany do bieżącego prowadzenia harmonogramu wynajmu Sali i udzielania zainteresowanym informacji o wolnych terminach wynajmu.
2. Opiekun Sali przechowuje listę sprzętu, w jaki wyposażona jest Sala i przedkłada ją do wglądu zainteresowanym wynajmem.
3. Opiekun Sali ma obowiązek nadzorować porządek w Sali bankietowej w okresach nie objętych wynajmem.
4. Na podstawie wniosku o wynajem Sali - Opiekun Sali - przygotowuje umowę najmu Sali oraz przedkłada Najemcy - załącznik nr 1a.
5. Opiekun Sali - przekazuje i odbiera Salę i sprzęt na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego - załącznik nr 2 w terminie określonym w zawartej umowie najmu Sali.
6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, zniszczeń - wynajmujący zleci naprawę lub odtworzenie przedmiotu najmu, a następnie obciąży kosztami Najemcę. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji do pokrycia powstałych strat.
7. Wynajmujący nie wyraża zgody na oddanie Sali w podnajem.
8. Opiekun Sali przechowuje dokumentację z wynajmu Sali.

Najemca
§ 6

1. Najemca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów sanitarnych, BHP i przeciwpożarowych.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wynajętą Salę i sprzęt.
3. Najemca zobowiązany jest zachować ład i porządek w wynajmowanej Sali, jak również wokół posesji.
4. Najemca przed zdaniem Sali zobowiązany jest do pozmywania naczyń i usunięcia resztek jedzenia.
41 Najemca, który nie uiścił opłaty za sprzątanie sali - §4 pkt.2d jest zobowiązany pozostawić salę posprzątaną.
5. Najemca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu w okresie dysponowania Salą. Za wyrządzone szkody określone w protokole zdawczo-odbiorczym Najemca zostanie obciążony.
6. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby zaproszone przez Najemcę ponosi Najemca.

Zasady wyceny szkód
§ 7

Wynajmujący obciąży najemcę za wyrządzone szkody wg zasad:
- za stłuczki, zniszczenie, zagubienie naczyń, sztućców - wg cennika ustalonego przez Zarząd Spółdzielni,
- za uszkodzenia wyposażenia - wg ceny naprawy lub odtworzenia,
- za dewastację pomieszczeń - wg kosztorysu za naprawy,
- za pozostawienie Sali nie posprzątanej - 200,00 zł (brutto).

Postanowienia końcowe
§ 8

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów najmu
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.01.2015 r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa