Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
oraz ustalania opłat na ich pokrycie

Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej - dalej zwanej "Spółdzielnią"
przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 139/2008 z dnia 15.12.2008r.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwał Rady Nadzorczej nr 120/2011 z dnia 29.03.2011r., nr 10/2013 z dnia 24.07.2013r. oraz nr 71/2017 z dnia 13.12.2017r.)

REGULAMIN W FORMACIE *.pdf

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Podstawa prawna
Regulamin został opracowany w oparciu o przepisy prawa:

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych /skrót w treści usm/ (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1222 z poźn.zm.),
2. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1560),
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1892),
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1610),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /uor/ (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1047),
6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych /uopdop/ (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1888)
7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459),
8. Statut Spółdzielni.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Lokalu - należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu.
2. Samodzielnym lokalu mieszkalnym - należy przez to rozumieć wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, jak również samodzielny lokal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne, cele użytkowe - lokal użytkowy.
3. Nieruchomości - należy przez to rozumieć działkę gruntu zabudowaną budynkiem lub budynkami mieszkalnymi z garażami oraz działkę niezabudowaną, dla której jest założona jedna księga wieczysta.
4. Użytkownikach lokali - należy przez to rozumieć:
  a. członków Spółdzielni posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub właścicieli lokali będących członkami,
  b. właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni,
  c. posiadaczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niebędących członkami Spółdzielni,
  d. najemców lokali,
  e. użytkowników lokali bez tytułu prawnego.
5. Powierzchni użytkowej lokalu stanowiącej podstawę rozliczania kosztów i naliczania wymiaru opłat - należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu wynikającą z treści prawomocnej uchwały Zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości, dla których brak takiej uchwały - powierzchnia dotychczas stosowana przy wymiarze opłat za korzystanie z lokalu.
6. Osobach zamieszkałych w lokalu - należy przez to rozumieć osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby faktycznie przebywające w lokalu.
7. Części wspólnej nieruchomości - należy przez to rozumieć grunt oraz te części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku poszczególnych użytkowników lokali, lecz stanowią współwłasność lub współużytkowanie wieczyste wszystkich właścicieli. Do części wspólnej nieruchomości zalicza się: pralnie suszarnie, piwnice, klatki schodowe, korytarze, elementy infrastruktury technicznej, drogi, chodniki, zieleń, pomieszczenia węzła cieplnego i przyłącza wodociągowego, pomieszczenia gospodarcze, fundamenty, mury, dachy, itp.
8. Udziale właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej - należy przez to rozumieć udział określony w uchwale Zarządu w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali odpowiadający stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczenia przynależnego do łącznej powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi w nieruchomości.
9. Wyposażeniu technicznym - należy przez to rozumieć w szczególności dźwigi osobowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane.
10. Zasobach mieszkaniowych należy przez to rozumieć:
  a. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do ich pomieszczeniami, jak w szczególności:
    - dźwigi osobowe i towarowe,
    - aparaty do wymiany ciepła,
    - kotłownie i hydrofornie wbudowane,
    - klatki schodowe,
    - strychy, piwnice, komórki,
  - balkony i loggie.
  b. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania budynków mieszkalnych tj.:
    - budynki (pomieszczenia) administracji,
    - kotłownie i hydrofornie wolnostojące,
    - warsztaty (zakłady konserwacyjno-remontowe).
  c. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wcześniej wymienione, np.:
    - zbiorniki - doły gnilne, szamba,
    - rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,
    - sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,
    - budowle inżynieryjne ( studnie itp.),
    - stacje transformatorowe.
  d. budowle komunikacyjne : drogi osiedlowe, ulice, chodniki.
  e. inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych jak: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, placyki i zagrody gospodarcze.
11. Mieniu Spółdzielni - należy przez to rozumieć wszelkie nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności, zabudowane budynkami, budowlami urządzeniami, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości niezabudowane.
12. Pomieszczeniach przynależnych - należy przez to rozumieć części składowe i pomieszczenia, które przynależą do lokalu, jak również takie, które bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż.

Rozdział II
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości - zasady rozliczania i ustalania opłat
§ 3

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości tworzących spółdzielcze zasoby mieszkaniowe oraz części wspólne ponoszone są na:
a) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym, przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz z częściami wspólnymi, w szczególności takimi jak:
  - strychy,
  - piwnice,
  - komórki,
  - garaże,
  - klatki schodowe,
  - dźwigi osobowe,
  - wymiennikownie,
  - kotłownie i hydroforownie wbudowane,
  - pozostałe,
b) pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania budynków mieszkalnych, w szczególności budynki administracji, kotłowni i hydroforowni wolnostojących, warsztatów konserwacyjno-remontowych,
c) urządzenia i uzbrojenia terenów, na których znajdują się ww. budynki, w szczególności:
  - zbiorniki: doły gnilne, szamba,
  - rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych,
  - drogi osiedlowe,
  - ulice,
  - chodniki,
  - ogrodzenia,
  - inne budowle mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie budynków mieszkalnych.

§ 4

Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości obejmuje:
  - eksploatację i utrzymanie lokali mieszkalnych,
  - eksploatację i utrzymanie nieruchomości wspólnych,
  - eksploatację i utrzymanie lokali użytkowych, garaży, reklam i gruntów,
  - eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
  - działalność społeczną, kulturalną Spółdzielni,

§ 5

Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują :
  - koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku otoczeniu budynków, oraz na terenach przyległych,
  - koszty materiałów i energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia wspólnej części nieruchomości,
  - usługi kominiarskie,
  - koszty utrzymania instalacji domofonowej,
  - usługi specjalistyczne (deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja itp.)
  - ubezpieczenie budynków,
  - podatki i opłaty publiczno - prawne (podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów),
  - opłatę abonamentową za wodomierze budynkowe naliczaną przez usługodawców,
  - konserwację, naprawę i wymianę skrzynek pocztowych,
  - koszty odczytów wodomierzy i zabezpieczeń przed nielegalnym poborem wody,
  - koszty utrzymania instalacji p.poż.,
  - koszty ogólnospółdzielcze i utrzymanie budynków administracyjno-biurowych, pomieszczeń magazynowych,
  - koszty pokrycia strat wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych,
  - koszty utrzymania pogotowia awaryjnego,
  - konserwację, bieżące naprawy oraz obowiązkowe przeglądy i kontrole obiektów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  - pozostałe koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.

§ 6

Ewidencję i rozliczenie kosztów eksploatacji oraz opłat na ich pokrycie, spółdzielnia prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości.

a) Opłata za używanie lokalu to między innymi - należności na pokrycie:
  - kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
  - podatku od nieruchomości i wieczystego użytkowania,
  - odpisu na fundusz remontowy.
b) Ponadto w zależności od wyposażenia lokalu wnoszone są opłaty na pokrycie:
  - kosztów dostaw centralnego ogrzewania i dostawy ciepła do podgrzania wody użytkowej,
  - kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - kosztów konserwacji i remontów dźwigów,
  - koszty konserwacji domofonów.

§ 7

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni.
Jako nieruchomości stanowiące mienie spółdzielni, traktuje się grunty spółdzielni nie stanowiące odrębnych nieruchomości. Wyłączeniu podlegają tereny określone jako tereny wyodrębnione pod garaże spółdzielni oraz budynki, budowle, urządzenia, elementy małej architektury służące mieszkańcom. Są to w szczególności:
  - chodniki, ciągi pieszo jezdne,
  - ulice wewnętrzne osiedli, parkingi, zatoki postojowe,
  - oświetlenie terenów i ulic,
  - mała architektura i tereny zielone,
  - infrastruktura techniczna służąca do zabezpieczenia dostawy mediów do lokali i budynków.
  - budynki administracji,
  - magazyny, warsztaty,
  - nieruchomości niezabudowane,
  - pozostałe.

§ 8

Do kosztów eksploatacji mienia zalicza się w szczególności:
  - koszty bieżącej eksploatacji i utrzymania w tym utrzymanie czystości i konserwacja zieleni, drobne naprawy, remonty i przeglądy techniczne, energia elektryczna,
  - koszty ogólne i zarządu spółdzielni,
  - podatek od nieruchomości,
  - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów,
  - inne koszty poniesione na eksploatację i utrzymanie nieruchomości stanowiących mienie przeznaczone do wspólnego korzystania.
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, rozlicza się na poszczególne nieruchomości, proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych danej nieruchomości.

§ 9

Koszty odpisu na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych zgodnie z zapisem art. 6 ust.3 usm. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Rozdział III
Zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
§ 10

Zasady rozliczania kosztów.
1. Podstawowym celem rozliczenia kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest ustalenie wysokości obciążeń użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych z tytułu wydatków ponoszonych przez Spółdzielnię.
2. Rozliczanie kosztów przeprowadza się w okresach rocznych, pokrywających się z latami kalendarzowymi, za wyjątkiem kosztów zakupu energii cieplnej i wody, które rozliczane są w odrębnie ustalonych okresach określonych w stosownych regulaminach.
3. Koszty są ewidencjonowane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.
4. Podstawą do dokonywania z użytkownikami lokali rozliczeń z tytułu kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości są ustalenia rocznego planu finansowego Spółdzielni uchwalonego przez Radę Nadzorczą oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
5. Jeżeli po uchwaleniu planu finansowego następują zmiany w warunkach eksploatacji i utrzymania nieruchomości lub gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to dopuszczalna jest korekta ustaleń planu oraz opłat za używanie lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego.

§ 11

Koszty eksploatacji rozliczane wg faktycznie poniesionych kosztów.
1. Kosztami obciążającymi nieruchomości są: koszty utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnego użytku oraz otoczeniu budynków, koszty materiałów i energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia części wspólnych nieruchomości, usługi kominiarskie, usługi specjalistyczne, ubezpieczenie budynków, podatki i opłaty publiczno-prawne, opłata abonamentowa za wodomierze budynkowe, zakup, zabudowa i konserwacja skrzynek pocztowych, odczytów wodomierzy i zabezpieczeń przed nielegalnym poborem wody, koszty utrzymania instalacji p.poż, koszty utrzymania budynków administracyjno-biurowych, pomieszczeń magazynowych, koszty pokrycia strat wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych, koszty utrzymania pogotowia awaryjnego, konserwacja i bieżące naprawy, koszty konserwacji domofonów oraz pozostałe koszty.
2. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów są: 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkała w danym lokalu mieszkalnym lub wskazanie urządzenia pomiarowego, ryczałt, lokal.
3. Koszty eksploatacji rozliczane według m2 powierzchni użytkowej lokalu to: usługi kominiarskie, materiały oprócz materiałów remontowych, koszty ogólnospółdzielcze i utrzymania budynków administracyjno-biurowych, pomieszczeń magazynowych, koszty pokrycia strat wynikające z rozliczenia mediów dostarczanych do lokali, koszty utrzymania pogotowia awaryjnego, koszty rozliczenia działalności społecznej i kulturalnej.
4. Koszty podatku od nieruchomości i opłat z tytułu wieczystego użytkowania rozliczane są na powierzchnię użytkową lokali w nieruchomości, z wyłączeniem powierzchni lokali wyodrębnionych.
5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozliczana jest według liczby osób zamieszkałych. Zmiana dotycząca ilości osób zgłoszona w danym miesiącu będzie korygowana w miesiącu następnym.
Opłaty za wywóz nieczystości stałych naliczone do dnia 1 lipca 2013r. nie będą korygowane, z zastrzeżeniem, że nie wyniknęły one z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni
6. Koszty eksploatacji rozliczane według wskazań urządzeń pomiarowych to: koszty dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u., koszty dostawy wody i odprowadzania ścieków.
7. Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. unormowane są w regulaminie rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej.
8. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na zasadach ujętych w regulaminie rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej.
9. Koszty remontów dźwigów są rozliczane w ramach naliczonych odpisów na fundusz remontowy dźwigów, według m2 powierzchni użytkowej lokalu.
10. Kosztami remontów dźwigów są obciążane lokale znajdujące się w danym budynku.
11. Koszt eksploatacji (bieżąca konserwacja) dźwigów rozlicza się na poszczególne lokale, proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób.
12. Kosztami bieżącej konserwacji dźwigów są obciążane lokale znajdujące się w danym budynku, oprócz lokali znajdujących się na parterze.
W przypadku, gdy w lokalu brak jest osób zameldowanych i zgłoszonych do zamieszkania, opłaty liczy się dla jednej osoby.
13. Koszty konserwacji domofonów są rozliczane według ilości lokali w klatkach wyposażonych w instalację domofonową.

Rozdział IV
Ustalania wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacji
§ 12

Stawki opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych ustalane są na podstawie § 46 pkt.1 ust. 5 statutu, przez Radę Nadzorczą.
2. Jako podstawę do ustalania stawek opłat eksploatacji na rok następny przyjmuje się koszty poniesione w roku poprzednim oraz przewidywany wzrost poziomu poszczególnych składników kosztów w roku, na który ustalana jest wysokość opłat z uwzględnieniem różnicy między kosztami, a przychodami nieruchomości oraz pożytków uzyskanych z nieruchomości.
3. Jednostkami rozliczeniowymi kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości na podstawie których są ustalane wysokości opłat, w zależności od rodzaju kosztów są:
  - jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu,
  - udział właściciela w nieruchomości wspólnej,
  - osoba zamieszkała,
  - wskazania urządzeń pomiarowych,
  - opłaty ryczałtowe wynikające z regulaminów,
lokal.
4. Pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości odbywa się poprzez:
  - wnoszenie opłat przez wszystkich użytkowników lokali,
  - uzyskane pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej,
  - osiągnięty wynik finansowy (nadwyżka przychodów nad kosztami) z pozostałej działalności gospodarczej (dotyczy tylko członków spółdzielni), według uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 13

Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości określone są w art.4 ust1, 11, 2, i 4 usm. i dotyczą:
  - członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,
  - osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
  - członków spółdzielni będących właścicielami lokali,
  - właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.
1. Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości przez członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, na pokrycie kosztów związanych z:
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  - kosztów związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi,
  - remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez odpis na fundusz remontowy.
2. Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, na pokrycie kosztów związanych z:
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  - remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez odpis na fundusz remontowy.
3. Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji członków spółdzielni będących właścicielami lokali, na pokrycie kosztów związanych z:
  - eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,
  - działalnością społeczną, oświatową i kulturalną, prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi,
  - remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez odpis na fundusz remontowy.
4. Obowiązki pokrywania kosztów eksploatacji właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni, na pokrycie kosztów związanych z:
  - eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
  - eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach,
  - remontami spółdzielczych zasobów mieszkaniowych poprzez odpis na fundusz remontowy.

§ 14

1. Ustalony po zatwierdzeniu bilansu wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi jest rozliczany w taki sposób, że nadwyżka lub niedobór na eksploatacji jest uwzględniona przy sporządzeniu kalkulacji wysokości stawek opłat eksploatacyjnych nieruchomości.
2. Po zakończeniu roku sporządza się dla każdej nieruchomości rozliczenie odpisu na fundusz remontowy obejmujące:
  - kwotę odpisów na fundusz remontowy oraz innych zwiększeń,
  - kwotę poniesionych przez Spółdzielnię nakładów na remonty danego budynku.
Różnica pomiędzy kosztami, a przychodami funduszu remontowego jest uwzględniana przy ustalaniu wysokości odpisu na fundusz remontowy w roku następnym lub w zależności od potrzeb remontowych może zwiększyć fundusz remontowy do wykorzystania w latach następnych.
3. Różnica pomiędzy kosztami, a uzyskanymi przychodami jest uwzględniana przy sporządzaniu kalkulacji wysokości opłat z tych tytułów na nieruchomości.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 15

W ramach opłat za użytkowanie lokali Spółdzielnia zobowiązana jest zapewnić:
1. Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym budynków i ich otoczenia.
2. Sprawne funkcjonowanie wszelkich instalacji i urządzeń z wyjątkiem urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania.
3. Sprawną obsługę administracyjną.

§ 16

Rozliczenie kosztów na poszczególne nieruchomości następuje poprzez zastosowanie programu komputerowego stosowanego w Spółdzielni.

§ 17

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 71/2017 z dnia 13.12.2017r. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.
Jednocześnie traci moc Regulamin podjęty uchwałą nr 139/2008 z dnia 15.12.2008r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa