Regulamin udostępniania dokumentów członkom
Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

§ 1

Regulamin niniejszy określa procedurę, tryb i zasady realizacji przez członków Spółdzielni prawa do otrzymania kopii dokumentów Spółdzielni oraz prawa wglądu do dokumentów Spółdzielni,

§ 2

1. Członek Spółdzielni ma prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów z wyjątkiem Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.
Koszty odpisów Statutu i regulaminów uchwalonych na jego podstawie są finansowane z funduszu danej nieruchomości budynkowej.
3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi o ile naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę.
Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.
4. Członek Spółdzielni, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi lub nie udostępniono wnioskowanych informacji, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych dokumentów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§ 3

1. Pisemny wniosek członka Spółdzielni o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienie dokumentów do wglądu, o których mowa w § 2 ust. 1 z równoczesnym ich wskazaniem należy kierować do Zarządu Spółdzielni w jej siedzibie.
2. Po analizie złożonego wniosku, Zarząd przekaże kopie stosownych dokumentów za pobraniem stosownej opłaty wyliczonej w następujący sposób:
       1 (pierwsza) strona formatu A4 - 0,60 zł. brutto
       każda następna strona A4 - 0,30 zł. brutto
lub udostępni do wglądu dokumenty powstałe po 30.07.2007r w terminie do 14 dni, natomiast dokumenty powstałe przed 31.07.2007r w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku.
3. Realizacja uprawnień, o których mowa w § 2 ust. 1 następować będzie w każdy czwartek tygodnia w godz. 1000 - 1400 lub listownie za zaliczeniem pocztowym.
4. Zaznajamianie się członka z dokumentami Spółdzielni (objętych wnioskiem) odbywać się będzie w obecności i przy udziale odpowiedzialnego pracownika działu/sekcji, którego ta sprawa dotyczy.

§ 4

Wzór wniosku o sporządzenie kopii dokumentów lub udostępnienia dokumentów do wglądu stanowi Zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.
Druk wniosku jest udostępniony na stronie internetowej tutaj lub w Kancelarii Głównej Spółdzielni (ul. Ks. Tunkla 147, pok. Nr 201).

§ 5

Regulamin o treści jw. został przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwała Nr 39/08 z dnia 29.01.2008r i obowiązuje od dnia 30.01.2008r.

Regulamin do pobrania w formacie PDF
Wniosek do regulaminu

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa