Regulamin wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa"
w Rudzie Śląskiej

przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 114/11 z dnia 22.02.2011,
tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Rady Nadzorczej nr 91/2013 z dnia 25.03.2013r. oraz Uchwałą nr 108/2015 z dnia 29.07.2015r.)

§ 1

1. Wymiana okien finansowana jest ze środków funduszu remontowego Spółdzielni przy finansowym udziale lokatora.
2. Lokator pokrywa koszt 25% wartości brutto okien wraz z nawiewnikami.
3. Spółdzielnia pokrywa koszt 75% wartości okien oraz koszty ich montażu.

§ 2

1. Koszt wymiany okien obciąża fundusz remontowy danej nieruchomości.
2. Wpłata lokatora z tytułu wymiany okien stanowi przychód funduszu remontowego nieruchomości.

§ 3

1. Wymiana stolarki okiennej dokonywana jest na pisemny wniosek lokatora.
2. Po otrzymaniu wniosku uprawniony pracownik Spółdzielni dokonuje oceny stanu technicznego okien wnioskowanych do wymiany i podejmuje decyzję w tym zakresie.
3. Po zakwalifikowaniu okien do wymiany wniosek jest wpisany do rejestru wymiany okien we właściwym RON.
4. Lokator otrzymuje pisemną informację o zakwalifikowaniu okien do wymiany wraz z numerem z rejestru.
5. Odmowa zakwalifikowania okien do wymiany również wymaga formy pisemnej.

§ 4

1. Wymiana stolarki okiennej dokonywana jest zgodnie z kolejnością wynikającą z rejestru.
2. Wykaz zakwalifikowanych do wymiany w danym roku okien dostępny jest u kierownika RON-u.

§ 5

Montaż nowych okien następuje po:
a) stwierdzeniu braku zaległości czynszowych, w tym nie umorzeniu zaległości przez ostatnie 5 lat,
b) dokonaniu pomiaru okien przez uprawnionego pracownika,
c) jednorazowej wpłacie kwoty 25% wartości brutto montowanych okien,
d) w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu na podstawie protokołu konieczności Zarząd Spółdzielni może zdecydować o wymianie stolarki bez spełnienia warunków wymienionych w punktach od a) do c).

§ 6

1. Spółdzielnia nie rekompensuje kosztów zakupu stolarki okiennej przez lokatora.
2. Wymiana stolarki okiennej musi być dokonana z zachowaniem dotychczasowego kształtu podziału i kolorystyki okien. W oknach powinny być zamontowane nawiewniki powietrza.
3. Na wniosek zainteresowanego, w przypadku zakupu stolarki we własnym zakresie, Spółdzielnia dokona nieodpłatnego montażu.
4. Koszt montażu przez Spółdzielnię okien zakupionych przez lokatora obciąży fundusz remontowy danej nieruchomości.

§ 7

Traci moc dotychczasowy "Regulamin wymiany stolarki okiennej w Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej" z dnia 1.02.2008 r.

§ 8

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.03.2011r.

Regulamin do pobrania w formacie PDF
Poprzednia wersja regulaminu

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa