Regulamin wyboru wykonawców usług świadczonych na rzecz MGSM "Perspektywa"

Regulamin w formacie PDF

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Dla podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji przy zawieraniu umów na świadczenie usług na rzecz Spółdzielni wprowadza się zasady wyboru Wykonawców:
   - Tryb Przetargowy
   - Konkurs Ofert.
2. Kierownik działu odpowiedzialnego za realizację przedmiotu postępowania składa wniosek do Zarządu o wybór trybu Wyłonienia Wykonawcy Usług (wniosek WTW_U).
3. Zarząd w formie uchwały decyduje o trybie wyłonienia Wykonawcy świadczonych usług.

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się niżej podane określenia, rozumieć przez nie należy:
1. Zamawiający - należy przez to rozumieć Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej.
2. Oferent - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o wykonawstwo świadczenia usługi i złożyła ofertę.
3. Cena wygórowana - cena nieuczciwa, rażąco nieekwiwalentna, zawyżona w stosunku do ekonomicznej wartości oferowanego świadczenia.
4. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdzona przez Zarząd.
5. Komisja - Komisja Wyboru Wykonawców Usług

Komisja Wyboru Wykonawców Usług

§3

1. Członkowie Komisji każdorazowo powoływani są Uchwałą Zarządu.
2. Komisja liczy od 3 do 6 osób ( w tym przedstawiciel EI - sekretarz Komisji).
3. Przewodniczącym Komisji jest Kierownik wnioskujący o wybór usługodawcy

II TRYB PRZETARGOWY

Zasady ogłaszania przetargu

§4

1. Wszczęcie postępowania przetargowego odbywa się poprzez zatwierdzenie przez Zarząd ogłoszenia i SIWZ.
2. Ogłoszenie o przetargu powinno zawierać:
   a) nazwę i siedzibę ogłaszającego przetarg,
   b) miejsce, termin i tryb składania ofert,
   c) miejsce i termin otwarcia ofert,
   d) wysokość wadium i sposób jego wpłaty,
   e) informację o rodzaju usług będących przedmiotem przetargu,
   f) informację o koniecznych do złożenia wraz z ofertą dokumentach,
   g) zastrzeżenie o możliwości unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
3. Termin przetargu należy wyznaczyć tak, aby pomiędzy datą jego ogłoszenia, a terminem składania ofert upłynęło co najmniej 14 dni.

§5

1. Ogłoszenie przetargu powinno ukazać się na:
   • portalach internetowych,
   • stronie internetowej Spółdzielni tj. www.perspektywa.com.pl,
   • tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i w siedzibach RON-ów.
2. Wyboru portalu internetowego na dany rok dokonuje Zarząd w trybie uchwały.
3. Sposób przygotowania oferty oraz dokumenty, które należy dołączyć do oferty są określane w SIWZ udostępnianej na stronie internetowej Spółdzielni.

Zasady wnoszenia i zwrotu wadium

§6

1. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert, w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Momentem wpłaty wadium przelewem jest uznanie rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
3. Wadium podlega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu albo w razie nie podpisania przez oferenta umowy w terminie 14 dni od daty wezwania do jej podpisania.
4. Spółdzielnia zwraca wadium oferentom, którzy nie wygrali przetargu niezwłocznie po jego zakończeniu.
5. Oferentowi wygrywającemu przetarg wadium zostaje zwrócone w terminie do 7 dni po dacie podpisania umowy.

Złożenie oferty przetargowej

§7

1. Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni. Pracownik Kancelarii potwierdza otrzymanie oferty.
2. Oferty dla swej ważności muszą być podpisane przez oferenta / osobę fizyczną lub osobę albo osoby uprawnione do reprezentowania oferenta będącego osobą prawną lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
3. Oferta powinna zawierać składniki określone w SIWZ.
4. Oferty powinny być zarejestrowane i przechowywane w warunkach zapewniających stan nienaruszony do ich otwarcia.
5. Przyjmujący ofertę w sytuacji, w której koperta z ofertą nosi ślady naruszenia zamieszcza na niej stosowną adnotację. W takim przypadku Komisja podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu w tym zakresie.

Zasady przeprowadzania przetargu

§8

1. W postępowaniu przetargowym nie mogą występować w imieniu Zamawiającego ani też wykonywać czynności związanych z przetargiem osoby, które:
   a) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej pierwszego stopnia, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o wykonawstwo robót,
   b) pozostają z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnioną wątpliwość, co do ich bezstronności.
2. W razie stwierdzenia faktu złożenia oferty przetargowej przez osobę lub osoby spokrewnione z Członkiem Komisji, Członek ten podaje Komisji informację o wyłączeniu się z udziału w przebiegu dalszych prac Komisji.
3. Złożenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu, jednak w przypadku gdy Komisja stwierdzi, iż oferowane ceny są wygórowane Komisja może przetarg zamknąć bez rozstrzygnięcia.
4. Komisja ma prawo unieważnić przetarg na każdym etapie bez podania przyczyny.
5. Przetarg przeprowadzany jest dla nieograniczonej liczby oferentów jako trzyetapowe postępowanie:
   a) etap pierwszy - otwarcie ofert,
   b) etap drugi - weryfikacja poprawności ofert,
   c) etap trzeci - negocjacje z ograniczeniem do maksymalnie trzech najkorzystniejszych ofert.

Etap pierwszy
Komisja przy udziale oferentów podejmuje następujące czynności:
   a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,
   b) ustala liczbę złożonych ofert,
   c) stwierdza prawidłowość złożenia ofert (terminowość wpływu ofert, prawidłowość wpłaty wadium oraz zabezpieczenie kopert),
   d) dokonuje otwarcia prawidłowo złożonych ofert,
   e) odczytuje zaproponowane składniki oferty,
   f) spisuje protokół z otwarcia ofert.

Etap drugi
1. Komisja weryfikuje poprawność otwartych ofert i odrzuca oferty, jeżeli nie odpowiadają warunkom opisanym w SIWZ.
2. Komisja dokonuje oceny wszystkich zaoferowanych składników określonych w SIWZ.
3. Komisja wybiera do trzeciego etapu nie więcej niż trzy najkorzystniejsze oferty.
4. Oferenci, których oferty nie zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji powiadamiani są w formie elektronicznej na wskazany w ofercie adres mailowy wraz z podaniem przyczyn ich nie zakwalifikowania.
5. Komisja spisuje protokół z drugiego etapu przetargu.

Etap trzeci
1. Oferenci zakwalifikowani do etapu negocjacji powiadamiani są w formie elektronicznej na wskazany w ofercie adres mailowy na min 5 dni roboczych przed terminem przeprowadzenia negocjacji.
2. Negocjacje prowadzone są w formie pisemnej - jednorazowego złożenia ostatecznych składników oferty:
3. Komisja odczytuje zaproponowane składniki oferty
4. Spisuje protokół z negocjacji cenowych

III KONKURS OFERT

Zasady ogłaszania konkursu

§9

1. Przewodniczący Komisji przedkłada w wersji elektronicznej firmom zaproszenie do składania ofert wraz ze szczegółowym zakresem zamówienia oraz terminem złożenia.
2. Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: "Oferta na usługi..........", dane oferenta, miejsce i rodzaj usługi opisane w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta musi być podpisana przez oferenta.
4. Komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności jednego z członków Zarządu.
5. Komisja podejmuje decyzję o wyłonieniu wykonawcy.
6. Przewodniczący Komisji przedkłada Zarządowi Spółdzielni do zatwierdzenia Protokół z wyboru wykonawcy usługi.

§10

Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest następujący wzór arkusza:
   - Wniosek o wyłonienie trybu wykonawcy usługi (WTW_U).

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2019r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa