Od 01.01.2020 r. w Spółdzielni obowiązują nowe zasady rozliczeń wody.

Najistotniejsze zmiany dotyczą zasad ustalania opłat za legalizację wodomierzy oraz rozliczania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierzy głównych, według których Spółdzielnia rozlicza się z Dostawcą, a sumą zużycia w lokalach wynikającą ze wskazań wodomierzy indywidualnych. Rozliczenia różnic Spółdzielnia będzie dokonywała proporcjonalnie do ilości zużytej wody w danym lokalu i odbywać się będzie sukcesywnie w danej nieruchomości po wymianie wodomierzy.

Uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/2019 z dnia 26.11.2019r. wprowadzono od dnia 01.01.2020 r. opłatę za legalizację wodomierzy jako składnik miesięcznych opłat z uwagi na brak dalszej możliwości finansowania wymiany wodomierzy z funduszu remontowego. Fundusz remontowy służy finansowaniu remontów. Remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, konsekwentnie fundusz remontowy winien służyć gromadzeniu w dłuższej perspektywie czasowej środków na pokrycie wydatków związanych wyłącznie z wykonywaniem tego rodzaju robót. Stanowisko takie zostało poparte przez Ministerstwo Finansów w wydanej interpretacji w podobnej sprawie.

Wysokość opłaty miesięcznej została skalkulowana na podstawie prognozowanej ceny wodomierza rozdzielonej na cały okres użytkowania wodomierza zgodnie z okresem ważności cechy legalizacji tj. 60 miesięcy. Naliczana wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju oraz ilości zabudowanych wodomierzy w lokalu. Wysokość opłat kształtuje się następująco:
- wodomierz objętościowy zimnej wody z odczytem zdalnym
- wodomierz objętościowy zimnej wody
- wodomierz jednostrumieniowy zimnej wody z odczytem zdalnym
- wodomierz jednostrumieniowy ciepłej wody z odczytem zdalnym
- wodomierz jednostrumieniowy zimnej wody
- wodomierz jednostrumieniowy ciepłej wody
2,75 zł/szt.
2,10 zł/szt.
1,75 zł/szt.
1,75 zł/szt.
1,10 zł/szt.
1,10 zł/szt.
Należy pamiętać, że w ten sposób został stworzony pewien mechanizm polegający na tym, że wtedy kiedy przypada koniec okresu, na który wodomierz posiada cechy legalizacyjne i dokonywana jest z prawnej konieczności jego wymiana, to finansowanie kosztów demontażu "starego" wodomierza oraz zakupu i montażu "nowego" odbywa się ze środków gromadzonych z "opłaty za legalizację wodomierza".

Organizacją wymiany wodomierzy zajmie się Spółdzielnia, w drodze przetargu wyłaniając wykonawcę całego przedsięwzięcia. Nowoczesne wodomierze cechować się będą przede wszystkim wysoką klasą pomiarową, opcją rejestrowania ingerencji zewnętrznych i stwierdzenia daty ewentualnej awarii. Jednakże najważniejszą cechą tych urządzeń będzie możliwość odczytywania wskazań drogą radiową, w jednym czasie dla lokali całej nieruchomości. Wodomierze w większości zasobów MGSM „Perspektywa” będą działać w ten sposób. Zdalny odczyt wskazań wodomierzy oznacza, że będzie go można dokonać w pobliżu budynku, w dowolnej chwili, nawet w przypadku braku obecności lokatora w mieszkaniu. Tym samym ograniczona zostanie możliwość wystąpienia pomyłek, skrócony czas odczytu, zmniejszone koszty akcji odczytowej oraz brak angażowania czasu lokatorów.

Terminy wymiany pojawią się jak zawsze na tablicach ogłoszeniowych w klatkach schodowych każdej nieruchomości. Legalizacja wodomierzy co pięć lat wynika z ustawy "Prawo o miarach" i jest obowiązkowa. W rozumieniu ustawy wodomierz bez ważnej cechy legalizacyjnej traci właściwości urządzenia pomiarowego.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa