Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego
w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2013 z dnia 24.09.2013r.
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Nadzorczej nr 35/2013 z dnia 18.12.2013r
oraz uchwałą nr 109/2015 z dnia 29.07.2015r.)

REGULAMIN W FORMACIE *.pdf

§ 1

1. MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej, zwana dalej "Spółdzielnią", tworzy Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych zwany w dalszej części regulaminu "funduszem" oraz fundusz remontowy mienia, zwany w dalszej części regulaminu "funduszem mienia".
2. Celem funduszu jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów, do których zobowiązana jest Spółdzielnia w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym.
3. Celem funduszu mienia jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów remontów mienia Spółdzielni zabudowanego urządzeniami infrastruktury technicznej w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia związanymi z funkcjonowaniem budynków.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. remontach - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejących budynkach mieszkalnych lub mieniu Spółdzielni robót budowlanych nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Za remonty uważa się także: wykonywanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków, wymianę dźwigów osobowych itp.
2. mieniu Spółdzielni – należy przez to rozumieć wszelkie nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności, zabudowane budynkami, budowlami urządzeniami, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków, nieruchomości niezabudowane
3. nieruchomości wspólnej - należy przez to rozumieć grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w nieruchomości, w której choć jeden lokal stanowi odrębną własność;
4. powierzchni użytkowej lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię użytkową lokalu zgodną z uchwałą Zarządu podjętą w celu określenia przedmiotu odrębnej własności lokali, a w odniesieniu do nieruchomości dla których brak takiej uchwały - powierzchnię dotychczas stosowaną przy wymiarze opłat za korzystanie z lokalu.

§ 3

1. Fundusz bezpośrednio zasilający nieruchomości tworzą:
- odpisy dokonywane w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokościach uchwalanych przez Radę Nadzorczą, wynikających z potrzeb remontowych nieruchomości mieszkaniowych, w oparciu o jednostkę rozliczeniową 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami spółdzielni oraz osób nie będących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. W przypadku najemców opłata na fundusz remontowy zawarta jest w stawce czynszu,
- odrębny odpis na remonty dźwigów osobowych, pobierany od użytkowników lokali położonych w nieruchomościach wyposażonych w takie dźwigi.
- kwoty uzyskiwane z tytułu obciążenia lokatorów odpłatnością za wymianę stolarki okiennej,
- kwoty otrzymane od firm ubezpieczeniowych, za szkody powstałe w nieruchomościach, których koszt likwidacji stanowił wykorzystanie środków funduszu remontowego danej nieruchomości,
- kwoty otrzymane od zakładów górniczych, za szkody powstałe w nieruchomościach wskutek ruchu zakładu górniczego, których koszt likwidacji stanowił wykorzystanie środków funduszu remontowego danej nieruchomości,
- kwoty uzyskane z tytułu kar umownych dotyczących odszkodowań za wady i usterki od wykonawców robót remontowych poszczególnych nieruchomości,
- kwoty uzyskane z dofinansowania instytucji samorządowych, Unii Europejskiej i innych,
- kwoty pochodzące ze sprzedaży materiałów wtórnych pochodzących z remontu danej nieruchomości,
- kwoty zatrzymanych kaucji zabezpieczających roszczenia związane z przywróceniem nieruchomości do stanu pierwotnego.

2. Ponadto fundusz tworzy się z:
- kwot uzyskanych z umorzeń zaciągniętych pożyczek na termomodernizację,
- kwot uzyskiwanych z tytułu rozliczenia wkładów.

3. Fundusz mienia tworzy się z nadwyżki bilansowej Spółdzielni w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

4. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może dokonać przesunięć środków pomiędzy funduszem, a funduszem mienia.

5. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, może podjąć uchwałę o zwolnieniu z opłat na fundusz lokatorów zamieszkujących w nieruchomościach przeznaczonych do likwidacji.

§ 4

1. Środki funduszu przeznaczone są na:
a. finansowanie wydatków na remonty nieruchomości mieszkaniowych;
b. współudział - w części przypadającej na Spółdzielnię - w finansowaniu wydatków na remonty nieruchomości wspólnych, zarządzanych zgodnie z ustawą o własności lokali.

2. Środki funduszu mienia przeznaczone są na finansowanie wydatków na remonty mienia Spółdzielni zabudowanego urządzeniami infrastruktury technicznej w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia związanymi z funkcjonowaniem budynków.

§ 5

1. Wysokość odpisów na fundusz na każdy rok kalendarzowy ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Wartość planu rzeczowego remontów winna odpowiadać wysokości planowanych środków funduszu.
3. W przypadku konieczności wykonania remontu nie objętego planem na dany rok, Rada Nadzorcza wprowadza jego zmianę poprzez korektę podejmowaną w formie uchwały.

§ 6

1. Dysponentem środków funduszu i funduszu mienia jest Zarząd. Zadanie to Zarząd realizuje na podstawie Planu Remontów uchwalanego przez Radę Nadzorczą na dany rok.
2. Plan Remontów tworzy się w oparciu o potrzeby wynikające z przeglądu stanu technicznego nieruchomości i obejmuje:
- roboty dekarskie,
- roboty elewacyjne ( w tym termomodernizację),
- remonty instalacji elektrycznej,
- remonty instalacji co. i cwu. (w tym wymiana ciepłomierzy w mieszkaniach),
- remonty instalacji wod – kan ( w tym wymiana wodomierzy w mieszkaniach),
- remonty instalacji gazowych,
- roboty stolarskie ( w tym wymiana okien w lokalach mieszkalnych)
- roboty zduńskie,
- roboty ogólnobudowlane ( w tym przemurowanie kominów w, realizacja zaleceń kominiarskich, malowanie klatek schodowych),
- remonty infrastruktury ( w tym remonty parkingów, ciągów pieszych, placów zabaw i zagród gospodarczych),
- remonty dźwigów osobowych,
- remonty instalacji domofonowych.

3. Plan robót remontowych nie finansowanych z funduszu tworzy się w oparciu o wynikające potrzeby i obejmuje:
- inwestycje,
- remonty lokali użytkowych,
- roboty rozbiórkowe,
- remonty pustostanów, w tym także lokali przeznaczonych na lokale socjalne,
- remonty na mieniu Spółdzielni,
- remonty pomieszczeń administracyjno biurowych.

4. Środki funduszu winny być wydatkowane w sposób zapewniający przestrzeganie procedur "Regulaminu wyłaniania wykonawców robót remontowych w MGSM "Perspektywa".

§ 7

Odpisy na fundusz remontowy ustalane są dla poszczególnych nieruchomości mieszkaniowych Spółdzielni i zależą od stanu technicznego i wysokości środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego nieruchomości.

§ 8

1. Spółdzielnia prowadzi dla każdej nieruchomości odrębną ewidencję wpływów i wydatków funduszu. Ewidencja ta uwzględnia wszystkie należne wpływy i wydatki na remonty zasobów mieszkaniowych tych nieruchomości.
2. Z funduszu nieruchomości finansuje się prace remontowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami, regulaminami oraz Statutem Spółdzielni nie obciążają użytkowników lokali mieszkalnych i są objęte uchwalonym przez Radę Nadzorczą Planem Remontów.
3. W ramach funduszu remontowego rozliczane są usługi świadczone przez:
  1) Firmy obce poprzez:
    - wykonywanie remontów,
    - opracowywanie dokumentacji projektowych na cele prowadzonych remontów,
    - opłaty przyłączeniowe, uzyskiwanie pozwoleń, kontrole związane z prowadzonymi remontami, itp.
  2) Zakład Remontowo Konserwacyjny (na podstawie wewnętrznych zleceń).

4. Dopuszcza się, na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Rocznego Planu Remontów, finansowanie z funduszu prac remontowych w nieruchomościach, których bieżące środki są niewystarczające na przeprowadzenie remontu, w tym w szczególności:
  1) realizacji Planu Termomodernizacji,
  2) robót budowlanych po klęskach żywiołowych i katastrofach budowlanych,
  3) robót budowlanych zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa, zdrowia i mienia mieszkańców,
  4) przygotowania dokumentacji technicznej dla planowanych remontów kapitalnych modernizacji obiektów lub instalacji,
  5) remontów instalacji gazowych i centralnego ogrzewania,
  6) remontów kończących rozpoczęty cykl remontowy.

§ 9

Remonty, naprawy oraz wymiany w nieruchomościach stanowiących mienie Spółdzielni oraz remonty pustostanów są ewidencjonowane w ramach funduszu mienia.

§ 10

1. W przypadku wyłączenia z zasobu Spółdzielni nieruchomości z ujemnym saldem na funduszu - właściciele lokali w nieruchomości są zobowiązani do pokrycia niedoboru.
2. W przypadku wyłączenia z zasobu Spółdzielni nieruchomości, której w dzień wyłączenia jedynym właścicielem była Spółdzielnia saldo funduszu remontowego nieruchomości – zasili albo obciąży fundusz mienia.
3. Po zakończeniu roku bilansowego ustalany jest wynik na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości, i funduszu mienia, które stanowią bilans otwarcia na rok następny.

§ 11

1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 19/2013 z dnia 24.09.2013r. i wchodzi w życie z dniem 01.01.2014r.
2. Jednocześnie traci moc Regulamin podjęty uchwałą nr 113/2011 z dnia 22.02.2011r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa