Regulamin dostarczania korespondencji w MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 28.05.2019r
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 73/2020 z dnia 17.07.2020r.)

REGULAMIN (*.pdf)
Załącznik nr 1 (*.pdf)

§1

Regulamin określa warunki dostarczania korespondencji za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną tj. przez e-BOK, e-mail, SMS.

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
1) Spółdzielni - należy przez to rozumieć Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej;
2) Użytkowniku lokalu - należy przez to rozumieć:
- osobę, której przysługuje prawo odrębnej własności w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię,
- osobę, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- osobę, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- najemcę lokalu,
- mieszkańca zajmującego lokal bez tytułu prawnego,
- użytkownika lokalu użytkowego, garażu, ogródka.
3) e-BOK – należy przez to rozumieć: elektroniczne Biuro Obsługi Klienta w Zintegrowanym Systemie Informatycznym UNISOFT,
4) SMS – należy przez to rozumieć: usługę operatora telefonii komórkowej,
5) Hasło – należy przez to rozumieć: ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania w systemie e-BOK,
6) RON – należy przez to rozumieć: Rejon Obsługi Nieruchomości,
7) Pracowniku Spółdzielni - należy przez to rozumieć upoważnionego przez Zarząd pracownika Spółdzielni,
8) Gospodarzu budynku - należy przez to rozumieć pracownika Spółdzielni lub upoważnionego pracownika firmy sprzątającej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę,
9) Druk formularza - należy przez to rozumieć: druk „Wnioski i oświadczenia” do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni: www.perspektywa.com.pl w zakładce „druki do pobrania” oraz w formie papierowej w siedzibie Spółdzielni lub we właściwym RON.

§3

Użytkowników lokali obowiązują następujące zasady dostarczania korespondencji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych:
1. Korespondencja bieżąca nie wymagająca potwierdzenia doręczenia w tym w szczególności:
a) pisma dotyczące bieżących spraw,
b) informacje i komunikaty,
c) faktury,
d) zmiany wysokości zaliczek i opłat,
e) rozliczenia zaliczek i opłat;
umieszczana będzie przez Gospodarza budynku w odbiorczej skrzynce pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Niego własnoręcznym czytelnym podpisem na imiennej liście.
2. W przypadku pkt. d i e, informacja o fakcie umieszczenia korespondencji w skrzynkach pocztowych, zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń lub bramach wejściowych.

§4

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu oraz wypowiedzenia stawek czynszowych umieszczane będą przez Gospodarza budynku/Pracownika Spółdzielni w odbiorczej skrzynce pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Niego własnoręcznym czytelnym podpisem na imiennej liście.

§5

Korespondencja wymagająca potwierdzenia doręczenia w tym m.in. pisma:
- w sprawach członkowskich,
- w sprawach windykacyjnych,
- w sprawach pracowniczych;
- w sprawach technicznych; m.in. dotyczących przeprowadzania obowiązkowych przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych oraz usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu;
dostarczana będzie za pośrednictwem koncesjonowanej firmy zajmującej się usługami pocztowymi.

§6

1. Użytkownicy lokali, wyrażający wolę dostarczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni składają pisemne oświadczenie na druku formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Złożenie oświadczenia i zaznaczenie tylko pkt 4 na druku formularza, o którym mowa w ust. 1 jest jednoznaczne z akceptacją dodatkowej opłaty za dostarczenie korespondencji, która wynosi 5,00 zł/m-c/lokal (słownie: pięć złotych 00/100) naliczanej w formie opłaty ryczałtowej płatnej wraz z opłatami za lokal.
3. W przypadku przesyłania korespondencji poza granice Rzeczypospolitej Polskiej opłata wynosi 10 zł/m-c/lokal.
4. W przypadku złożenia oświadczenia i zaznaczenia pkt 1 lub pkt 3 na druku w/w formularza, opłata miesięczna nie będzie pobierana, przy czym korespondencja określona w § 3 regulaminu będzie przesyłana listem zwykłym, a ta określona w § 5 regulaminu listem poleconym.
5. Użytkownicy lokali nie będącymi osobami fizycznymi otrzymują korespondencję na adres siedziby wskazany we właściwym rejestrze. Jeżeli siedziba ta znajduje się poza zasobami spółdzielni koszty doręczenia korespondencji zostaną doliczone do wymiaru opłat za lokal. Jeżeli użytkownik taki wyrazi wolę doręczenia korespondencji na inny adres niż wykazany w rejestrze, a znajdujący się poza zasobami Spółdzielni, zostanie obciążony kosztami według zasad, jak powyżej, jednakże w przypadku złożenia oświadczenia i zaznaczenia pkt 1 lub 3 na druku formularza, opłata miesięczna nie będzie pobierana.

§7

1. Dostęp do aplikacji e-BOK mogą uzyskać jedynie osoby uprawnione, które uzyskały je według następujących zasad:
a) Za uprawnioną osobę do otrzymania dostępu do aplikacji e-BOK uważa się Użytkownika lokalu w myśl § 2;
b) Uzyskanie dostępu do aplikacji e-BOK możliwe jest po osobistym zgłoszeniu się osoby uprawnionej w siedzibie Spółdzielni lub w Rejonie Obsługi Nieruchomości i złożenie druku formularza. Konieczne jest okazanie jednego z wymienionych dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja emeryta-rencisty, celem potwierdzenia danych osobowych przy składaniu podpisu pod wnioskiem.
2. Po rejestracji osoba uprawniona otrzymuje identyfikator i hasło do pierwszego zalogowania się w aplikacji e-BOK.
3. Konto w aplikacji e-BOK zostanie aktywowane maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od rejestracji.
4. Spółdzielnia zobowiązana jest do usunięcia Użytkownika lokalu z listy użytkowników aplikacji e-BOK i zablokowanie dostępu do konta na jego żądanie złożone w formie pisemnej.
5. W razie zablokowania dostępu do aplikacji e-BOK lub utraty hasła należy zwrócić się osobiście do Spółdzielni w celu wygenerowania nowego hasła.
6. Dostęp do usługi e-BOK aktywuje się dla Użytkownika lokalu, wobec czego osoby posiadające więcej niż jeden lokal w zasobach Spółdzielni, po zalogowaniu się będą miały dostęp do usługi w zakresie każdego posiadanego lokalu.
7. W przypadku gdy lokal posiada kilku współwłaścicieli, Spółdzielnia udostępni hasło do pierwszego logowania w e-BOK, na wniosek, każdemu ze współwłaścicieli oddzielnie.
8. Osoba posiadająca już uprawnienia do korzystania z aplikacji e-Bok, po złożeniu nowego wniosku poprzez e-BOK, będzie mogła otrzymywać również informacje poprzez SMS lub e-mail.

§8

Korzystanie z aplikacji e-BOK

1. Aplikacja e-BOK jest dostępna dla Użytkowników lokali przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do aplikacji e-BOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.
2. Podczas pierwszego logowania konieczna jest zmiana hasła, które powinno spełniać następujące wymogi:
- zawierać nie mniej niż 8 znaków,
- zawierać przynajmniej jedną literę,
- zawierać przynajmniej jedną cyfrę,
- nie może zawierać nazwy użytkownika lub identyfikatora.
3. Spółdzielnia może w każdej chwili dodawać nowe usługi, modyfikować i zawieszać usługi dostępne w aplikacji e-BOK.
4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-BOK.
5. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.
6. Aplikacja e-BOK umożliwia Użytkownikowi lokalu zdalny dostęp do informacji o wymiarze opłat, saldach i dokonywanych wpłatach oraz innych informacji dotyczących lokalu. Informacja dotyczy zaległości bieżących i nie obejmuje zadłużenia w toku postępowania sądowego.
7. Dokonane przez Użytkownika lokalu wpłaty i wynikające z tego tytułu zmiany sald widoczne będą w aplikacji e-BOK

§9

Procedura obsługi telefonicznej SMS

1. Obsługę telefoniczną SMS mogą uzyskać jedynie Użytkownicy lokalu wymienieni w § 2 Regulaminu po złożeniu stosownego druku formularza.
2. Poprzez usługę SMS rozumie się informowanie Użytkownika lokalu za pośrednictwem usługi operatora telefonii komórkowej o następujących sprawach: terminach odczytu wodomierzy, podzielników ciepła, przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych i inne.

§10

Procedura obsługi poprzez e-mail

1. Spółdzielnia za pomocą poczty elektronicznej może wysyłać informacje dla Użytkowników lokali wymienionych w § 2
2. Użytkownik lokalu może otrzymywać informacje drogą e-mail po osobistym zgłoszeniu się w siedzibie Spółdzielni lub w RON i złożeniu stosownego druku formularza.
3. Poprzez usługę e-mail Użytkownik lokalu może otrzymać:
   1) informacje o zmianie wysokości opłat i saldzie;
   2) rozliczenie kosztów zużycia wody;
   3) rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania;
   4) faktury;
   5) komunikaty i informacje o terminach odczytu wodomierzy, podzielników ciepła, przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych i inne,
4. Dokument wygenerowany z systemu elektronicznie nie wymaga pieczęci ani podpisu.

§11

1. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z:
- użycia identyfikatora oraz hasła przez osoby trzecie niezależnie od sposobu ich pozyskania,
- braku aktualizacji swoich danych tj. numer telefonu, adres e-mail oraz adresu do korespondencji przez Użytkownika lokalu. Zmiany należy dokonać w takim przypadku poprzez ponowne osobiste złożenie druku formularza w siedzibie Spółdzielni lub w Rejonie Obsługi Nieruchomości.
2. Aplikacja e-BOK, SMS, e-mail działa w oparciu o automatyczne generowanie informacji. Informacje uzyskane przez Użytkownika lokalu w e-BOK, e-mail czy SMS, za jego pośrednictwem nie mogą stanowić podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, co do prezentowanych danych należy bezzwłocznie skontaktować się z pracownikiem Spółdzielni osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl -podając symbol lokalu w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
3. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem aplikacji e-BOK, SMS, e-mail.
4. Tylko Użytkownik lokalu, w rozumieniu niniejszego regulaminu, może wnosić uwagi co do działania e-BOK.

§12

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 28.05.2019 r. Uchwałą nr 7/2019.
2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z 1.06.2019 r.
3. Jednocześnie traci moc Regulamin podjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2017 z dn. 31.01.2017r. z późniejszymi zmianami.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa