Regulamin doręczania korespondencji
do Użytkowników lokali MGSM "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej

zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 28/2017 z dnia 31.01.2017r.
(tekst jednolity uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 78/2018 z dnia 24.01.2018r.
oraz uchwały nr 110/2018 z dnia 23.10.2018r.)

REGULAMIN W FORMACIE *.pdf

§1

Regulamin określa zasady dostarczania korespondencji oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:
Spółdzielni - należy przez to rozumieć Międzyzakładową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Perspektywa" w Rudzie Śląskiej
Użytkowniku lokalu - należy przez to rozumieć:
- posiadacza prawa odrębnej własności z członkostwem i bez członkostwa w Spółdzielni,
- posiadacza własnościowego prawa do lokalu z członkostwem i bez członkostwa w Spółdzielni,
- posiadacza lokatorskiego prawa do lokalu,
- najemcę,
- mieszkańca zajmującego lokal bez tytułu prawnego.
Pracowniku Spółdzielni - należy przez to rozumieć upoważnionego przez Zarząd pracownika Spółdzielni
Gospodarza budynku - należy przez to rozumieć upoważnionego pracownika firmy sprzątającej, z którą Spółdzielnia zawarła umowę

§3

Korespondencja bieżąca nie wymagająca potwierdzenia doręczenia w tym:
a. pisma dotyczące bieżących spraw,
b. informacje i komunikaty,
c. faktury,
d. zmiany wysokości zaliczek i opłat,
e. rozliczenia zaliczek i opłat;
umieszczana będzie przez Gospodarza budynku w odbiorczej skrzynce pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Niego własnoręcznym czytelnym podpisem na imiennej liście.

W przypadku pkt. d i e, informacja o fakcie umieszczenia korespondencji w skrzynkach pocztowych, zostanie wywieszona na tablicach ogłoszeń lub bramach wejściowych.

§4

Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu
umieszczane będą przez Pracownika Spółdzielni w odbiorczej skrzynce pocztowej, a fakt ten potwierdzony będzie przez Niego własnoręcznym czytelnym podpisem na imiennej liście.

§5

Korespondencja wymagająca potwierdzenia odbioru:
a. Wypowiedzenia stawek czynszowych - doręczenia dokonuje Pracownik Spółdzielni bezpośrednio do Użytkownika lokalu, za pisemnym pokwitowaniem. W przypadku nieobecności właściwych osób w lokalu, korespondencję może odebrać pełnoletnia osoba zamieszkująca w lokalu potwierdzając jej przejęcie podpisem.
W przypadkach, co najmniej dwukrotnej nieobecności, odnotowanej datami, na liście doręczeń, umieszcza się w pocztowej skrzynce odbiorczej - wewnętrzne awizo. Awizo określa miejsce i datę możliwości odbioru korespondencji, po wyznaczonym terminie zostanie ona przesłana listem poleconym.
b. Pozostała korespondencja wymagająca potwierdzenia doręczenia w tym m.in. pisma:
- w sprawach członkowskich,
- w sprawach windykacyjnych,
- w sprawach pracowniczych;
- w sprawach technicznych; m.in. dotyczących przeprowadzania obowiązkowych przeglądów kominiarskich, gazowych, elektrycznych oraz usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu;
dostarczana będzie za pośrednictwem koncesjonowanej firmy zajmującej się usługami pocztowymi.

§6

1. Użytkownicy lokali, wyrażający wolę dostarczania korespondencji na adres poza zasobami Spółdzielni składają pisemne oświadczenie Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją dodatkowej opłaty za dostarczenie korespondencji i wynosi 5,00 zł/m-c/lokal (słownie: pięć złotych 00/100) naliczane w formie opłaty ryczałtowej płatnej wraz z opłatami za lokal. W przypadku przesyłania korespondencji poza granice Rzeczypospolitej Polskiej opłata wynosi 10 zł/m-c/lokal.
Przy czym korespondencja określona w § 3 będzie przesyłana listem zwykłym, a w § 5 listem poleconym.
2. Użytkownicy lokali nie będący osobami fizycznymi otrzymują korespondencję na adres siedziby wskazany we właściwym rejestrze. Jeżeli siedziba ta znajduje się poza zasobami spółdzielni koszty doręczenia korespondencji zostaną doliczone do wymiaru opłat za lokal. Jeżeli użytkownik taki wyrazi wolę doręczenia korespondencji na inny adres niż wykazany w rejestrze, a znajdujący się poza zasobami Spółdzielni, zostanie obciążony kosztami według zasad, jak powyżej.

§7

1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 31.01.2017 r. Uchwałą nr 28/2017.
2. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.03.2017 r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa