Regulamin sprzedaży lokali mieszkalnych w nowych budynkach

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 135/2019 z dnia 26. 03 2019r.

REGULAMIN W FORMACIE *.pdf

Na podstawie § 49 Statutu Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Rudzie Śl. – dalej w skrócie Spółdzielnia - ustala się następujące zasady postępowania przy sprzedaży lokali w nowo wybudowanych budynkach.

1) W przypadku budowy nowych budynków, w których wyodrębnione będą prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych, ich sprzedaż odbywa się według zasad określonych niniejszym regulaminem.
2) Zapisów niniejszego regulaminu nie stosuje się do lokali w nowo budowanych budynkach w przypadku których, przed oddaniem budynku do użytkowania zostały zawarte umowy o budowę lokalu.
3) Sprzedaż lokali stanowiących odrębne nieruchomości w nowo wybudowanych budynkach przeprowadza Zarząd Spółdzielni w trybie ogłoszenia o lokalach przeznaczonych do sprzedaży ze wskazaniem ceny sprzedaży.
4) Z osobą zgłaszająca chęć zakupu lokalu może zostać zawarta umowa rezerwacyjna na okres nie dłuższy niż 14 dni oraz może być pobierana opłata rezerwacyjna w wysokości określonej przez Zarząd.
5) O zawarciu umowy sprzedaży bądź umowy rezerwacyjnej decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym decydująca jest data wpływu zgłoszenia do Spółdzielni.
6) Zgłoszenia można dokonać również ustnie w sekretariacie Spółdzielni, co zostaje ujęte na stosownym formularzu i potwierdzone własnoręcznym podpisem zgłaszającego. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia chęci zakupu oznaczonego lokalu.
7) W przypadku dużego zainteresowania lokalami Zarząd może podjąć decyzję, że do zawarcia umowy dojdzie w drodze przetargu nieograniczonego na warunkach określonych niżej.
8) W ogłoszeniu o przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu oraz wskazać sposób udostępnienia tych warunków. W ogłoszeniu określa się okres związania ofertą. W ogłoszeniu określa się cenę wywoławczą.
9) Sposób i miejsce ogłoszenia o wszczęciu przetargu określa Zarząd
10) Zarząd powołuje komisję przetargową złożoną z 3-5 osób w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, która przeprowadza postępowanie przetargowe.
11) Przetarg przeprowadzony jest w formie pisemnej.
12) Oferenci składają oferty na piśmie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu.
13) W postępowaniu przetargowym Zarząd może uzależnić możliwość złożenia oferty od wniesienia wadium.
14) Otwarcia ofert dokonuje Komisja przetargowa. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
15) Przetarg wygrywa oferent który zaproponuje najwyższą cenę chyba, że Zarząd Spółdzielni określił w ogłoszeniu inne kryteria oceny ofert.
16) Zarząd może zdecydować o przeprowadzeniu dodatkowo ustnej licytacji lub wezwania oferentów do ponownego złożenia ofert - ostatecznych.
17) Przetarg może zostać w każdym momencie zamknięty bez wyboru oferty, bez podania przyczyn zamknięcia przetargu.
18) Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, chyba że w warunkach przetargu zastrzeżono inaczej.
19) Z przeprowadzonego postępowania Komisja przetargowa sporządza protokół.
20) Wynik przetargu zatwierdza Zarząd Spółdzielni na podstawie przedłożonego przez Komisję przetargową protokołu.
21) Niezwłocznie po zakończeniu postępowania należy powiadomić oferentów na piśmie o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2019 r.

Aktualizacja:                                                                                       Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa