Aktualności

Ostatnie mieszkania w sprzedaży

AKTUALNE TERMINY ODCZYTÓW LICZNIKÓW WODY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, CHORZOWIE i ŚWIĘTOCHŁOWICACH

Informujemy, że w dniu 31.10.2019 r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa" a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Lokatorom, którzy nie udostępnią mieszkań w wyznaczonym dniu lub nie uzgodnią innego terminu odczytu najpóźniej do dnia 04.11.2019r. naliczone zostanie zużycie ryczałtowe zgodnie z § 4 pkt 10 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM "PERSPEKTYWA" w Rudzie Śląskiej.
FR

Ogłoszenie

17.10.2019 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta Świętochłowice o wycięcie 1 sztuki drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 185 cm rosnącego przy ul. Śląskiej 30-32 na terenie działki nr 4192.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON4

Informacja

16.10.2019 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa w Rudzie Śląskiej o wycięcie następujących drzew:
2 sztuk drzew iglastych gatunku świerk pospolity o obwodach 70cm i 80cm rosnących przy ul. Karskiego 6 na terenie działki nr 1650/102 w Rudzie Śląskiej.
1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity o obwodzie 80cm rosnącego przy ul. Gwareckiej 35 na terenie działki nr 1662/102.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji. 
RON1

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków dla Rudy Śląskiej

01.10.2019 r.
Informujemy, że od dnia 5 października 2019 r. PWiK Sp. z o.o. dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków do budynków znajdujących się na terenie Rudy Śląskiej:
- cena 1m3 zimnej wody 5,53 zł (brutto)
- cena 1m3 odprowadzonych ścieków 9,27 zł (brutto)
Ceny i stawki określone w taryfach obowiązywać będą od 5 października 2019 r. do 5 października 2020 r.
Zgodnie z §5 "Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa" prosimy lokatorów o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy dokonanych na dzień 05.10.2019r.
Odczyt powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko użytkownika,
- adres lokalu,
- data odczytu,
-numery wodomierzy,
- stany wodomierzy.
Odczyt należy dostarczyć do Spółdzielni w formie pisemnej: papierowej lub elektronicznej (email: fr@perspektywa.com.pl) w ciągu 7 dni od daty zmiany ceny wody.
Jeżeli użytkownik nie dostarczy informacji na temat stanów wodomierzy na dzień zmiany ceny wody, do rozliczeń przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody.
FR

Informacja

11.10.2019 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 589/160 przy ul.Ks.Potyki 12 w Rudzie Śląskiej
1. klon pospolity 136cm
2. rubinia akacjowa 183cm
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji. 
RON1

Ogłoszenie

26.09.2019 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 – tekst jednolity - Dz. U. 2013 poz 627 z późniejszymi zmianami informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska w Chorzowie o wycięcie dwóch drzew z gatunku wierzba biała o obwodach pni 18cm+18cm oraz 19cm+23cm+25cm, jednego drzewa wierzbowa o obwodzie 240cm rosnące w Chorzowie przy ulicy Racławicka 22 nr działki 5052/178.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON4

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020

17.09.2019 r.
Informujemy, że Spółdzielnia zleciła dostawcom ciepła rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020 od dnia 18.09.2019r.
Dostawa ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywała się sukcesywnie. Nadmieniamy, że w niektórych budynkach trwają nadal prace związane z napełnianiem sieci oraz robotami instalacyjnymi, w tychże budynkach dostawa ciepła nastąpi po zakończeniu robót.
FR

Informacja

28.08.2019 r.
Informujemy, że od 02.09.2019r. w kasach MGSM "Perspektywa" będzie istniała możliwość płatności kartą płatniczą.
FE

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

11.07.2019 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania mieszkańców i użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i gruntów wysłano 977 wezwań do zapłaty, w tym 887 dotyczących lokali mieszkalnych.
W I półroczu 2019 roku zawarto 203 ugody ws. ratalnej spłaty należności za lokale mieszkalne oraz 3 ugody dot. należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki.
Z uwagi na zaległości w opłatach, brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia lub niewywiązywanie się z warunków zawartych ugód skierowano do Sądu:
- 425 pozwów o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 10 pozwów o eksmisje
- 36 pozwów o zapłatę należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki
Na podstawie otrzymanych nakazów zapłaty skierowano do komornika 292 wnioski o egzekucję należności z tyt. opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz 30 wniosków o egzekucję należności za zajmowanie terenów, garaży i lokali użytkowych.
Żadna sprawa o eksmisję i wydanie nieruchomości skierowana do Sądu w I półroczu 2019 roku na chwilę obecną nie zakończyła się prawomocnym orzeczeniem.
FCW

NOWY BIULETYN MGSM "PERSPEKTYWA"

Jest już nowe wydanie naszego biuletynu informacyjnego, dostępny w formacie pdf tutaj.
DI

Ogłoszenie

06.06.2019 r.
Informujemy, że Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 28.05.2019r. został uchwalony nowy Regulamin dostarczania korespondencji w MGSM "Perspektywa" , który obowiązuje od dnia 01.06.2019r. Niniejszy Regulamin określa warunki dostarczania korespondencji za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną tj. przez e-BOK, e-mail, SMS.
Celem uzyskania dostępu do w/w możliwości dostarczania korespondencji należy złożyć stosowny druk, który jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania - Wnioski i oświadczenia" oraz w każdym Rejonie Obsługi Nieruchomości.
FC

OGŁOSZENIE

27.05.2019 r.
Zarząd Spółdzielni informuje o zakończeniu sezonu grzewczego 2018/2019 od dnia 28.05.2019 r.
Wstrzymanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do rejonów administracyjnych.
FR

INFORMACJA

23.05.2019 r.
W dniu 21.05.2019r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 13.05.2019r. do 16.05.2019r., które potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
- nr 1/2019 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018,
- nr 2/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
- nr 3/2019 w sprawie powołania nowego pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej,
- nr 4/2019 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia,
- nr 5/2019 w sprawie zbycia odrębnych własności lokali w nowowybudowanych budynkach,
- nr 6/2019 w sprawie zbycia nie zasiedlonych odrębnych własności lokali pozyskanych w postępowaniu o egzekucję z nieruchomości,
- nr 7/2019 w sprawie zbycia działki nr 646/22 przy ul. Sobieskiego w Rudzie Śląskiej,
- nr 8/2019 w sprawie zbycia części działki nr 2602/205 przy ul. 1 Maja 271 w Rudzie Śląskiej,
- nr 9/2019 w sprawie zbycia działek nr 1765/116, 3614/3, 611/131 przy ul. Ligonia oraz ks. L. Tunkla w Rudzie Śląskiej,
- nr 10/2019 w sprawie zbycia działek nr 293/17, 427/19, 366/19 przy ul. Węglowej 4 i Plac Szkolny 4 w Rudzie Śląskiej,
- nr 11/2019 w sprawie zbycia części działki nr 2737/215 przy ul. Pokoju 11-11a w Rudzie Śląskiej,
- nr 12/2019 w sprawie zbycia części działki nr 1591/41 przy ul. Kazimierza 18 w Rudzie Śląskiej.
Pełny tekst protokołu obrad Kolegium dostępny w siedzibie Spółdzielni przy ul. ks. L. Tunkla 147 w Rudzie Śląskiej, pokój nr 209.
EM

Informacja

28.03.2019 r.
Uchwała nr 137/2019
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni uchwala plan termomodernizacji na rok 2020."
Budynki przeznaczone do docieplenia w 2020r.
1 Ruda Śląska, Katowicka 148b
2 Ruda Śląska, Sławika 3-3d
3 Ruda Śląska, Skowronków 2-2c
4 Ruda Śląska, Obrońców Westerplatte 30-30b
5 Świętochłowice, Wojska Polskiego 35

Uchwała nr 138/2019
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację i uciepłownienie budynków na lata 2020 - 2021.

Budynki wytypowane do uciepłownienia w 2020r.
1. Nowaka 1
2. Nowaka 6
3. Nowaka 8
4. Nowaka 10
5. Nowaka 12
6. Kolbego 1
7. Kolbego 3
8. Kolbego 5
9. Kolbego 7
10. Kolbego 9

Budynki wytypowane do docieplenia w 2020r.
1. Pokoju 6-6a
2. Pokoju 7-7a
3. Pokoju 9-9a
4. Pokoju 19-19a
5. Pokoju 21-21a

docieplenie częściowe - strych / stroodach
6. Goduli 21
7. Goduli 27
8. Goduli 29
9. Goduli 31
10. Goduli 33

Budynki wytypowane do uciepłownienia w 2021r.
1. Kolbego 2
2. Kolbego 4
3. Kolbego 6
4. Kolbego 8
5. Kolbego 10
6. Kolbego 12
7. Tiałowskiego 2
8. Tiałowskiego 4
9. Tiałowskiego 6
10. Tiałowskiego 8
11. Tiałowskiego 10
12. Tiałowskiego 12

Budynki wytypowane do docieplenia w 2021r. (docieplenie częściowe - strych / stroodach)
1. Nowaka 1
2. Nowaka 6
3. Nowaka 8
4. Nowaka 10
5. Nowaka 12
6. Kolbego 1
7. Kolbego 3
8. Kolbego 5
9. Kolbego 7
10. Kolbego 9
EM

Plan remontów 2019r.

27.03.2019 r.
W dniu 20.11.2018 r. Rada Nadzorcza MGSM Perspektywa przyjęła uchwałę nr 115/2018 w sprawie przyjęcia do realizacji planu robót remontowych na 2019r, który opiewa na łączna kwotę ponad 16 mln zł.
Największe środki w planie robót remontowych przewidziane zostały na termomodernizację oraz uciepłownienie 9 budynków. Na te cele Spółdzielnia zamierza wydać kwotę prawie 6 mln zł oraz 1,6 mln zł. Należy tutaj podkreślić, że na ten cel Spółdzielnia zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie wydatków zostały uwzględnione prace dekarsko-blacharskie, na które przewidziano kwotę ponad 2,5 mln zł., podlegające w dużej części na kapitalnych remontach pokryć dachowych oraz roboty ogólnobudowlane na które przewidziano podobną kwotę środków w ramach których znaczną kwotę stanowią wydatki na realizację zaleceń kominiarskich, malowanie klatek schodowych oraz remonty balkonów.
Poniżej przedstawiony został wartościowy udział robót remontowych wg poszczególnych branż.
Lp.Rodzaj robótNakłady
1Dekarskie2.542.500
2Elewacyjne, docieplenia5.832.000
3Elektryczne732.500
4C.o.1.609.000
5Wod.-kan.725.000
6Gazowe166.000
7Stolarskie1.092.500
8Zduńskie175.000
9Ogólnobudowlane2.546.500
10Infrastruktura398.000
11Domofony207.500
12Dźwigi55.000
 RAZEM:16.081.500

DW

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE W OKRESIE 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

15.02.2019 r.
Windykacja obejmuje wszelkie podejmowane przez Spółdzielnię działania, mające na celu odzyskanie należności oraz niedopuszczanie do ich narastania. W Spółdzielni postępowanie windykacyjne prowadzone jest w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Spółdzielnia podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległych należności. Wysyła upomnienia, kieruje sprawy do sądu o zapłatę i eksmisję z zajmowanego lokalu oraz wszczyna egzekucje komornicze. Równolegle do działań windykacyjnych pracownicy Spółdzielni zachęcają do składania wniosków o dodatek mieszkaniowy i pomoc społeczną.
Liczba osób, które na dzień 31.12.2018r. zalegają z opłatami powyżej dwóch miesięcy wynosi na poszczególnych rejonach odpowiednio:
RON-1 - 198 osób
RON-2 - 209 osób
RON-3 - 302 osoby
RON-4 - 137 osób
W pierwszym etapie postępowania postępowania windykacyjnego wysyłane są do dłużników wezwania do zapłaty – i tak w 2018r. wysłano łącznie 1156 wezwań. Osoby, wyrażające chęć dobrowolnej spłaty zaległości posiadają możliwość zawarcia ze Spółdzielnią ugody dotyczącej ratalnej spłaty należności. Od początku roku zawarto łącznie 272 takich ugód. Z czego 43 ugody uległy rozwiązaniu z uwagi na niewywiązywanie się ze złożonych zobowiązań, 35 ugód zostało zakończonych całkowitą spłatą zadłużenia a pozostałe 194 ugody są w trakcie realizacji.
Spora grupa osób zadłużonych, unika jednak kontaktu z sekcją windykacji, nie reaguje na wezwania do zapłaty oraz nie wywiązuje się z zawartych wcześniej ugód i zobowiązań do spłaty długu. Spółdzielnia w związku z nieudaną windykacją polubowną, kieruje zatem sprawy na drogę postępowania sądowego. W związku z czym:
- skierowano do sądów 658 pozwów o zapłatę,
- uzyskano 714 nakazów zapłaty, z których większość trafiła do egzekucji komorniczej (otrzymane nakazy zapłaty dotyczą pozwów skierowanych do Sądów w 2018r. jak i tych skierowanych we wcześniejszych latach),
- 36 spraw trafiło na drogę sądową, w celu uzyskania wyroku o eksmisję z zajmowanego lokalu,
- uzyskano 19 wyroków o eksmisję z prawem do lokali socjalnych oraz 18 wyroków w których orzeczono o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego.
Ostatecznie, po bezskutecznym dochodzeniu należności, do dnia 31.12.2018r. wykonano 39 eksmisji (z czego 26 eksmisji do lokali socjalnych oraz 13 do tzw. "pomieszczeń tymczasowych").
FC

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ZAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH GARAŻY I GRUNTÓW ZA ROK 2018

15.02.2019 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali, garaży i gruntów wysłano 168 wezwań do zapłaty.
Z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie z lokali użytkowych, gruntów i garaży oraz brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia skierowano do Sądu łącznie 95 pozwów o zapłatę należności i eksmisję, z tego na dzień 31.12.2018 r. otrzymano jedynie 48 tytułów egzekucyjnych, 20 z nich skierowano do Komornika celem prowadzenia egzekucji, pozostałe sprawy kierowane do Komornika lub spłacane dobrowolnie przez użytkowników lokalu, garaży i ogródków dotyczyły wyroków i nakazów zapłaty z lat poprzednich.
Ponadto rozpoczęto 16 procedur związanych z eksmisją z zajmowanych lokali, garaży i gruntów, 7 użytkowników spłaciło swoje należności, a w pozostałych przypadkach podejmowane są dalsze czynności .
W 2018 roku zawarto jedynie 8 ugód dot. ratalnej spłaty zaległości, 4 z nich jest w trakcie realizacji, 3 ugody z uwagi na fakt niewywiązywania się z jej warunków zostały rozwiązane, 1 ugoda została rozliczona w całości.
Do 31.12.2018 roku zakończono egzekucję należności w 78 sprawach.
FC

UWAGA

11.02.2019 r.
Z dniem 1 marca 2019r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Miasta Ruda Śląska.
Informujemy, że Uchwałą nr PR.0007.29.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 31 stycznia 2019r. przyjęto następujące wysokości stawek:
- jeżeli odpady są zbierane i odprowadzane w sposób selektywny, to wysokość stawki wynosi 21,70 zł miesięcznie na mieszkańca;
- jeżeli odpady nie są zbierane i odprowadzane w sposób selektywny, to wysokość stawki wynosi 43,40 zł miesięcznie na mieszkańca;
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

Ogłoszenie

18.01.2019 r.
W związku z planowanym remontem sali Gwarek informujemy, że od 20.05.2019r do 31.12.2019r. sala będzie nieczynna.
RON2

Szanowni Lokatorzy

29.10.2018 r.
Z uwagi na stale docierające do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej apelujemy o zachowanie ostrożności udostępniając mieszkania do odczytu wodomierzy nieznanym osobom.
Etatowi pracownicy Spółdzielni wykonując swoje zawodowe obowiązki posiadają legitymację służbową ze zdjęciem oraz numerem telefonu, pod którym można dokonać potwierdzenia tożsamości pracownika w przypadku, gdy osoba wzbudzi Waszą wątpliwość.
Jednocześnie Spółdzielnia przypomina, że w przypadku przeprowadzania odczytów wodomierzy, informacja o ich terminie musi się pojawić na klatce schodowej oraz stronie internetowej Spółdzielni w postaci oficjalnego komunikatu.
FR

WYMIANA GRZEJNIKA - WAŻNE INFORMACJE

09.07.2018 r.
Przerwa w sezonie grzewczym, to właściwie jedyny okres, kiedy bez większych przeszkód można wykonać prace na instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym przypominamy o kilku kwestiach, o których trzeba pamiętać przy wykonywaniu tego typu prac.
Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu ich wymiana wymaga zgody Spółdzielni, odpowiedzialnej za stan instalacji. Wymianę grzejników należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
więcej
FR

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

30.05.2018 r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO - MGSM "Perspektywa" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM "Perspektywa", realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM "Perspektywa" współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. MGSM "Perspektywa" nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
DR

Informacja

MGSM "Perspektywa" informuje, że od dnia 01.07.2017r. zwiększa się ilość programów w ramach pakietu AZART oraz zmienia się wysokość stawki z kwoty 7,02 zł na 7,56 zł. Osoby które nie są zainteresowane powyższa zmianą proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta.
wykaz programów telewizyjnych w ramach pakietu AZART cyfrowy
RON1

Informacja o wprowadzeniu na terenie naszego województwa ograniczeń w zakresie instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017r. na terenie całego województwa. Wszystkich lokatorów, którzy planują instalację nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały i zastosowanie się do jej zapisów.
treść uchwały
DE

Wyniki ankiety w sprawie sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i wymiany podzielników.

Z uwagi na upływ 10-cio letniego okresu eksploatacji podzielników kosztów centralnego ogrzewania, MGSM "Perspektywa" przeprowadziła ankietę co do sposobu rozliczania kosztów ogrzewania wśród mieszkańców budynków, w których instalacja C.O. pochodzi sprzed okresu obowiązywania rozporządzenia z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
więcej, tutaj
FR

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 04.01.2017 uruchomiliśmy możliwość przesyłania wiadomości przez formularz kontaktowy w systemie eBOK (zakładka Kontakt). Za jego pośrednictwem możliwe jest podawanie odczytów wodomierzy, zmiany danych kontaktowych, itp.

UWAGA

Zmiana cen za dostarczoną wodę obowiązująca od 1 stycznia 2017r. dla miasta Ruda Śląska.
Informujemy, że PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska poinformowało o zmianie cen za dostawę wody do budynków znajdujących się na terenie Rudy Śląskiej obowiązującej od 1 stycznia 2017r. tj.:
- cena 1m3 wody: 5,43zł (brutto),
- cena 1m3 odprowadzonych ścieków 8,37zł (brutto) - bez zmian.
Zgodnie z §5 Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa" prosimy lokatorów o dostarczanie odczytów stanów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2016r.
Odczyt powinien zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko użytkownika,
- adres lokalu,
- data odczytu,
- numery wodomierzy,
- stany wodomierzy.
Odczyt należy dostarczyć do Spółdzielni w formie pisemnej, papierowej lub elektronicznej (email: fcr@perspektywa.com.pl) w ciągu 14 dni od daty zmiany ceny wody. Odczyt może być przekazany na druczkach dostępnych w poszczególnych rejonach administracyjnych lub w Dziale Rozliczeń Mediów w siedzibie Spółdzielni (pok. 119, 124). Jeżeli użytkownik nie dostarczy informacji na temat stanów wodomierzy na dzień zmiany ceny wody, do rozliczeń przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody.
FR

OGŁOSZENIE

Szanowni lokatorzy, informujemy iż od stycznia 2016 roku zostanie udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) w zamian dotychczasowego systemu S_net. Dlatego wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu S_net zainteresowanych dalszym korzystaniem z tej formy informacji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres bok@perspektywa.com.pl .
W treści maila prosimy o podanie:
- imię i nazwisko właściciela lokalu
- adres lokalu
- dotychczasowy login do systemu S_net
Informację o dostępie do nowego systemu otrzymają Państwo na adres nadawcy maila.

Ponadto informujemy, że osoby które dotychczas nie korzystały z systemy S_net mogą składać wnioski, osobiście w formie pisemnej w Rejonach Administracyjnych lub w Biurze Zarządu.

Plan termomodernizacji na lata 2017-2020

Rada Nadzorcza Spółdzielni na posiedzeniu w dniu 27.04.2016r., uchwaliła plan termomodernizacji na lata 2017-2020.
Budynki wytypowane do docieplenia w 2017r. to:
11 Maja 345-345a - Ruda Śląska
2Bocianów 8-8b - Ruda Śląska
3Chrobrego 4-4b - Ruda Śląska
4Narcyzów 3-3c - Ruda Śląska
5Woj. Polskiego 37 - Świętochłowice
6Wolności 32 - Ruda Śląska
7Wolności 32a - Ruda Śląska

Budynki wytypowane do docieplenia w latach od 2018r. do 2020r. na terenie Rudy Śląskiej to: 1 Maja 347-347b, Bocianów 10-10b, 6-6c, Katowicka 148b,148a, Kędzierzyńska 27, Krzywoustego 1-1b, 2-2c, 3-3b, 5-5a, Lecha 12, 2, 3, 5, 8, Skowronków 2-2c, Narcyzów 7-7a, Różana 6, Kowalskiego 3-3d. Na terenie Świętochłowic to: Wojska Polskiego 35a-c.
DW

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 roku zmienione zostały zasady i sposób naliczania oraz pobierania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Do tej pory odsetki były naliczane po spłacie zarówno zasądzonych jak i dobrowolnie wpłaconych zaległości wobec Spółdzielni. Obecnie zgodnie z §74 Statutu Spółdzielni odsetki są naliczane na bieżąco w wysokości ustawowej 7% w skali roku.
Opłaty za używanie mieszkań zgodnie z §73 Statutu , powinny być wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca. Informujemy, że Spółdzielnia odstąpi od pobrania kwoty odsetek, jeżeli płatność nastąpi do końca miesiąca w którym upłynął termin płatności. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych o terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Spółdzielni. Terminowe zapłaty wpływają na poprawne zarządzanie finansami Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że dla mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA korzystających z pakietu AZART jak również dla zainteresowanych oferuje w zamian pakiet Stalowy Cyfrowy zawierający 36 programów telewizyjnych (7 w jakości HD). Miesięczna opłata abonamentowa pakietu wynosi 7,90 zł. Umowę na odbiór pakietu Stalowego Cyfrowego podpisać można w Salonie Firmowym VECTRA przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej lub telefonicznie 601-601-601.
Pełna oferta VECTRA S.A. dostępna tutaj

Nowe zasady wnoszenia opłat z tytułu podgrzania wody

Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej związanych z branżą energetyczną, również przy produkcji i przesyle energii cieplnej występują dwie kategorie kosztów tj. koszty zmienne i koszty stałe. Koszty zmienne zależą od wielkości produkcji (od ilości wytworzonych produktów) a koszty stałe nie są zależne bezpośrednio od rozmiarów produkcji i związane są z nakładami na utrzymanie zdolności produkcyjnych urządzeń i instalacji. Wymienione powyżej rodzaje kosztów występują przy dostawie energii elektrycznej i gazu oraz przy dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Prawo energetyczne ustala, które koszty należy zakwalifikować jako koszty zmienne a które jako koszty stałe. Do kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej należą : koszty wytworzenia energii cieplnej, koszty zmienne przesyłu energii cieplnej i koszty nośnika energii. Do kosztów stałych dostawy energii cieplnej należą: koszty mocy zamówionej dla produkcji energii cieplnej, koszty stałe mocy zamówionej dla przesyłu energii cieplnej. Dotychczas podział na koszty zmienne i stałe stosowany był w Spółdzielni tylko w rozliczeniach za centralne ogrzewanie.
W rozliczeniach indywidualnych otrzymywanych przez lokatorów Spółdzielnia dla każdego budynku lub klatki wykazywała ogólną wartość kosztów zmiennych i stałych (wynikających z faktur przedsiębiorstwa energetycznego) oraz dokonywała podziału tych kosztów na poszczególne lokale.
Ze względu na systematyczny wzrost udziału kosztów stałych w ogólnym koszcie podgrzania wody (obecnie ok. 30%), Spółdzielnia postanowiła wprowadzić zaliczkę za energię cieplną zużywaną do podgrzania wody w postaci opłaty dwuczłonowej. Opłata zmienna na pokrycie kosztów zmiennych podgrzania wody będzie naliczana w wysokości 20,0 zł/m3 ciepłej wody i będzie podlegać rozliczeniu (równocześnie z wodą zimną) na koniec półrocznego okresu rozliczeniowego. Ponadto będzie naliczana opłata stała na pokrycie kosztów stałych podgrzania wody w wysokości 0,35 zł/m2 powierzchni mieszkania, która uwidoczniona będzie jako odrębna pozycja w wymiarze opłat za mieszkanie, nie podlegająca rozliczeniu.
Powyższy sposób naliczania opłat z tytułu podgrzania ciepłej wody i ich rozliczania będzie obowiązywał zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej od dnia 01.07.2015 r.
Ponieważ koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody dotyczą wszystkich lokatorów mieszkań wyposażonych w instalację ciepłej wody, wprowadzenie opłaty stałej pozwoli bardziej równomiernie rozłożyć te koszty na wszystkich użytkowników. Ponadto opłata ta pozwoli ograniczyć przyrost opłaty zmiennej w której kumulowały się dotychczas wszystkie efekty podwyżek cen energii cieplnej.
FR

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 czerwca zmienia się firma świadcząca usługi związane z bieżącą konserwacją dźwigów osobowych.
Nową firmą jest:
Zakład Usługowy Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego Kazimierz Nowok 41-705 Ruda Śląska
W przypadku awarii windy sprawę prosimy zgłaszać do właściwego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do nowej firmy pod nr telefonu:
601 431 656- całodobowo
603 134 184 - do godz. 15

Ogłoszenie dla mieszkańców Świętochłowic !!!

W oparciu o Uchwałę Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn. 28 listopada 2012r. §1 pkt 4 informujemy, że odpady wielkogabarytowe pozostawione przy zagrodach gospodarczych NIE BĘDĄ odbierane w ramach uiszczanych opłat za odbiór nieczystości.
Tego rodzaju odpady można :
- dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych mieszczącego się na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- umieścić w kontenerach podstawianych na wyznaczonych posesjach zgodnie z harmonogramem ustalonym i rozpowszechnianym przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej http://czyste.swietochlowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
W przypadku pozostawienia odpadów przy zagrodach gospodarczych Spółdzielnia będzie zmuszona zlecać ich usunięcie, co będzie powodować zwiększenie opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.
RON4

Informacja dla mieszkańców Chorzowa

Przekazujemy informacje dotyczące: Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji tutaj
RON4

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

Informacja

Nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Świętochłowic, z planu PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK na plan WTOREK - PIĄTEK dla następujących ulic:
Hajduki, Krzywa, Wierzbowa, Wyszyńskiego.
Informujemy również, że wszystkie informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów § 2 pkt 9 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego w ilości 2 m3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.
Bliższych informacji udziela Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska - UM Chorzów, tel. 32 241 12 61 wew. 108, 237, 286, 287, 313.
RON4

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska § 5 pkt 5 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość raz do roku oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego na podstawie indywidualnego zamówienia.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - UM Ruda Śląska tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4012, 4020, 4030.
Zamówienia przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. tel. 32 248 10 81.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.
Szczegółowy zakres usług

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni informuje, że w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez umożliwienie załatwienia spraw mieszkaniowych w godzinach popołudniowych biura Spółdzielni (zarówno Rejony Obsługi Nieruchomości jak i Biuro Zarządu) będą czynne w każdy czwartek od godziny 700 do godziny 1700. Natomiast w każdy piątek od godziny 700 do 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają bez zmian, tj. od godziny 700 do godziny 1500.
Powyższe zmiany obowiązywać będą od 01.01.2011r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

WŁAŚCICIEL też może zostać eksmitowany!

    Windykacja należności z tytułu zaległych opłat czynszowych to często przykra konieczność. Osoby, które przez dłuższy czas uchylają się od spłaty zobowiązań, muszą liczyć się z groźbą eksmisji. Dotyczy to nie tylko najemców, czy lokatorów legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu. W szczególnych wypadkach posiadacze odrębnej własności mogą nawet trafić na bruk!
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat
DW

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa