Aktualności

Komunikat do właścicieli lokali ogrzewanych indywidualnym źródłem ciepła

05.01.2022 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.), jako zarządca nieruchomości informujemy, że jako właściciele lokali jesteście Państwo zoobowiązani do złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie do dnia 30.06.2022 r.
Deklarację, o której mowa powyżej można złożyć w formie elektronicznej tutaj.
W przypadku zmiany danych objętych zgłoszeniem o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, właściciel lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
Na podstawie art. 27h w/w ustawy, nie wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie określonym ustawą może skutkować nałożeniem kary grzywny.
Uwaga: komunikat dot. lokali z tytułem "odrębna własność"
DE

Informacja dotycząca wywozu odpadów w zasobach MGSM PERSPEKTYWA

03.01.2022 r.
Terminy wywozu odpadów w Rudzie Śląskiej
część 1, część 2
Terminy wywozu odpadów w Świętochłowicach
Harmonogram wywozu śmieci w Świętochłowicach
Terminy wywozu odpadów w Chorzowie
Informacja na temat odbioru odpadów w Chorzowie
Broszura dotycząca segregacji śmieci tutaj
EC

NOWY BIULETYN MGSM "PERSPEKTYWA"

23.12.2021 r.

Jest już nowe wydanie naszego biuletynu informacyjnego, dostępny w formacie pdf tutaj.
DI

Informacja o planowanych pracach serwisowych

08.12.2021 r.
Informujemy, iż w związku z planowanymi pracami serwisowymi instalacji teletechnicznej, dn. 09.12.2021r. mogą wystąpić utrudnienia w połączeniach telefonicznych z Rejonem nr 3 przy ul. Różanej 7 w Rudzie Śląskiej.
RON3

Aktualne terminy odczytów liczników wody dla Rudy Śląskiej

18.11.2021 r.
Informujemy, że w dniu 30.11.2021r. upływa okres rozliczenia należności z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków między MGSM "Perspektywa", a użytkownikami lokali w części zasobów Spółdzielni.
W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą dokonywać odczytów wodomierzy indywidualnych w poszczególnych budynkach według harmonogramu zamieszczonego TUTAJ.
Użytkownikom, którzy nie udostępnią lokalu w wyznaczonym dniu lub nie dostarczą odczytu najpóźniej do dnia 30.11.2021r. naliczone zostanie zużycie wody zgodnie z § 6 pkt 4 lub §7 pkt. 1 lub 2 Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych w MGSM ‘’PERSPEKTYWA’’ w Rudzie Śląskiej.
Uprzejmie prosimy o zachowanie wszelkich zalecanych obecnie standardów bezpieczeństwa zdrowotnego. W przypadku gdy ktoś z Państwa jest obecnie podczas kwarantanny, prosimy o nie udostępnianie mieszkania.
Informujemy jednocześnie, że pracownicy, którzy będą dokonywali odczytów wodomierzy wyposażeni będą w maski, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk!
FR

Informacja o dniu wolnym od pracy

09.11.2021 r.
Informujemy, iż dzień 24.12.2021r. jest dniem wolnym od pracy.
Ewentualne awarie należy zgłaszać do dyspozytora Spółdzielni w godz. 6:00 - 22:00.
Informujemy również, iż w dniu 31.12.2021r. KASA będzie czynna w godz. od 7:30 do 10:00.
DP

Informacja o wycince drzew

27.10.2021 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa Jaśminów 11 w imieniu której MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1 szt. z gatunku "klon zwyczajny" czteropniowe o obwodzie pnia 116 cm, 108 cm, 122 cm, 152 cm rosnące przy ulicy Jaśminów 11 na działce o numerze geodezyjnym 1474/209
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON3

Informacja o wycince drzew

27.10.2021 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa Piastowska 54, w imieniu której występuje Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" występuje z wnioskiem do Prezydenta Miasta w Rudzie Śląskiej o  wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
- 2 szt. z gatunku "kasztanowiec zwyczajny" o obwodzie pni 186  cm oraz 147 cm, rosnących przy ulicy Piastowskiej 54 na działce o numerze geodezyjnym 1465/133.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON3

Informacja o wycince drzew

27.10.2021 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do: Prezydent Miasta Ruda Śląska o wycięcie następujących drzew:
- 2 szt. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni 124,147 cm,
Drzewa rosną przy ul. Sikorek 59 na terenie działki nr 268/16.
- 1 szt. drzewo gatunku Kalina hordowina o obwodzie pnia 82 cm,
Drzewo rośnie przy ul. Gołębi 11 na terenie działki nr 1578/116.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON2

Informacja o wycince drzew

18.10.2021 r.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 ( tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z p.zm. ) informujemy, że MGSM "PERSPEKTYWA" występuje z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska w Chorzowie o wycięcie 2 drzew gatunek sosna zwyczajna o obwodach pni 80 cm i 90cm oraz jednego drzewa gatunek wierzba mandżurska o obw. pnia 57 cm rosnacych na działce nr 3043/129 przy ulicy Częstochowskiej 8 w Chorzowie.
Wszelkie uwagi należy zgłaszać w terminie 30 dni od daty ukazania się powyższej informacji.
RON4

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022

17.09.2021 r.
Informujemy, że Spółdzielnia zleciła dostawcom ciepła rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022 od dnia 20.09.2021r.
Dostawa ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywała się sukcesywnie. Nadmieniamy, że w niektórych budynkach trwają nadal prace związane z napełnianiem sieci oraz robotami instalacyjnymi, w tychże budynkach dostawa ciepła nastąpi po zakończeniu robót.
FR

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Rudzie Śląskiej

08.09.2021 r.
Informujemy, że od dnia 05 października 2021 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków :
- cena 1m3 zimnej wody 5,76 zł (brutto)
- cena 1m3 odprowadzonych ścieków 9,88 zł (brutto)
Ceny i stawki określone w taryfach obowiązują od 05 października 2021 r. do 04 października 2022 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy. Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
FR

Szanowni Lokatorzy

01.09.2021 r.
Z uwagi na docierające do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej apelujemy o zachowanie ostrożności.
Przypominamy, że etatowi pracownicy Spółdzielni wykonując swoje zawodowe obowiązki posiadają legitymacje służbowe oraz pod numerem telefonu Spółdzielni można dokonać potwierdzenia tożsamości pracownika w przypadku, gdy osoba wzbudzi Waszą wątpliwość.
RON4

UROCZYSTE OTWARCIE PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA - ZMIANA TERMINU

30.08.2021 r.
Z przykrością zawiadamiany, że uroczyste otwarcie podwórka talentów NIVEA z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych zostało przesunięte na dzień 05.09.2021 r. godzina 11:00
"Informujemy, iż w obrębie strefy będą robione zdjęcia reportażowe. Zdjęcia te mogą być publicznie rozpowszechniane, w tym zamieszczone na stronie internetowej www.nivea.pl lub na fanpage’u NIVEA na Facebook’u w ramach relacji z uroczystego otwarcia placu zabaw. Przebywanie w strefie wiąże się z wyrażeniem zgody na rozpowszechnienie wizerunku utrwalonego na tych zdjęciach. W przypadku braku zgody na publikację zdjęć, uprzejmie będziemy prosić o opuszczenie strefy."
RON1
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

21.07.2021 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania mieszkańców i użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i gruntów wysłano 648 wezwań do zapłaty, w tym 548 dotyczących lokali mieszkalnych.W I półroczu 2021 roku zawarto 108 ugód ws. ratalnej spłaty należności za lokale mieszkalne oraz 5 ugód dot. należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki.Z uwagi na zaległości w opłatach, brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia lub niewywiązywanie się z warunków zawartych ugód skierowano do Sądu:
– 252 pozwy o zapłatę należności za lokale mieszkalne i 8 pozwów o eksmisje
– 28 pozwów o zapłatę należności za lokale użytkowe, garaże i ogródki
Na podstawie otrzymanych nakazów zapłaty skierowano do komornika 206 wniosków o egzekucję należności z tyt. opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz 18 wniosków o egzekucję należności za zajmowanie terenów, garaży i lokali użytkowych.
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny czynności windykacyjne były czasowo wstrzymane, a niektóre do chwili obecnej nie mogą być realizowane.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Katowicach

20.07.2021 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/785/21 Rady Miasta Katowice od dnia 01.07.2021r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 26,30 zł m-c/ osobę
Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady powiadamia Urząd Miasta, który na podstawie w/w powiadomienia może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższym poziomie tj. 52,60 zł miesięcznie na mieszkańca.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

O rozliczaniu wody niebilansowej

05.07.2021 r.

Ze względu na zapytania lokatorów dotyczących "wody niebilansowej" pozycji rozliczenia wody, MGSM "Perspektywa" przedstawia kompleksowe informacje dotyczące podstawy prawnej takiego działania, przyczyny występowania różnic oraz przyjętego sposobu rozliczania w Regulaminie. Zgodnie z art. 27 ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków faktury przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wystawiane są na podstawie zużycia wodomierza głównego zainstalowanego w budynku. Wodomierze indywidualne mają za zadanie określenie zużycia wody w danym lokalu mieszkalnym, oraz służą jako podzielniki kosztów do rozliczeń powstałej różnicy w bilansie wody w budynku. W świetle powyższych przepisów, jeżeli suma wskazań wodomierzy mieszkaniowych (obciążenie za wodę i ścieki) ze wszystkich lokali w budynku nie pokrywa się ze stanem wodomierza zbiorczego w budynku (koszty zakupu wody do budynku według faktur dostawcy wody), powstała różnica rozliczana jest na wszystkich użytkowników lokali w budynku, co określa art. 26 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
więcej.
FR

Harmonogram odczytów podzielników kosztów ciepła

24.06.2021 r.
Harmonogram odczytów podzielników kosztów ciepła i liczników mieszkaniowych za okres 2020/2021 firmy "ista Polska" Sp. z o.o.
TUTAJ (zaktualizowany)
FR

Chaos z wywozem odpadów oraz pojemnikami w Rudzie Śląskiej

07.06.2021 r.


MGSM "Perspektywa" informuje naszych mieszkańców, że nie jest odpowiedzialna za bałagan, który od tygodnia panuje w naszych zagrodach gospodarczych.
Za wywóz odpadów jak i dostarczenie pojemników odpowiada Miasto Ruda Śląska.
Od 1 czerwca 2021 r. odpady komunalne od mieszkańców Rudy Śląskiej odbiera konsorcjum firm, BM Recykling Sp. z o.o., PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. oraz Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., które wygrało postępowanie na świadczenie tej usługi do końca maja 2023 roku.
Wszelkie uwagi i zgłoszenia prosimy bezpośrednio zgłaszać do Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej 32-244-90-00 do 10, wew. 3090, 3091, 3100, 3101, 3102 lub do odbiorcy odpadów, firmy BM Recykling Sp. z o.o. tel. 32-22-905-66.
Niemniej informujemy, że pracownicy Spółdzielni na bieżąco monitorują teren i interweniują zarówno w Wydziale Gospodarki Komunalnej jak i w firmie BM Recykling Sp. z o.o. w sprawie stanu w jakim znajdują się zagrody gospodarcze.
 
 
 
DE

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

07.06.2021 r.
Od 01 kwietnia 2021r. do 30 września 2021r. na terenie naszego kraju prowadzony jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy.
Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca spisania się przez Internet.
Stanowisko do samospisu dostępne jest również w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).
DW

Harmonogram odczytów podzielników kosztów ciepła

07.06.2021 r.
Harmonogram odczytów podzielników kosztów ciepła za okres 2020/2021 firmy "METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia" Sp. z o.o. tutaj
Podzielniki będą odczytywane drogą radiową bez konieczności wchodzenia do mieszkań.
FR

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO

31.05.2021 r.
Zarząd Spółdzielni informuje o zakończenia sezonu grzewczego 2020/2021 od dnia 01.06.2021 r.
Wstrzymanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do rejonów administracyjnych.
DE

KOMUNIKAT !!!

14.05.2021 r.
Szanowni Mieszkańcy, w związku z wprowadzonym przez Rząd ogólnokrajowym luzowaniem obostrzeń , z dniem 17 maja MGSM "Perspektywa" znosi ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą mieszkańców.
Jednocześnie nadal apelujemy o dokonywanie płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
W dalszym ciągu zachęcamy również do załatwiania wszelkich spraw drogą pocztową, mailową lub telefonicznie i do ograniczenia załatwiania spraw bezpośrednio w Spółdzielni.
Obsługa mieszkańców odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczka, przyłbica);
Ważne numery telefonów zamieszczone są na stronie naszej stronie tutaj
DW

Maseczki medyczne dla mieszkańców

23.04.2021 r.
Informujemy, iż w kasach Spółdzielni Mieszkaniowej istnieje możliwość bezpłatnego pobrania maseczek medycznych mających chronić mieszkańców przed wirusem SARS-CoV-2 w ilości 4 szt. na mieszkańca. Miasto Ruda Śląska otrzymało maseczki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
DW

Informacja odnośnie rozliczeń PIT

02.04.2021 r.
Urząd Skarbowy w Chorzowie informuje, że usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Usługa e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online bez wychodzenia z domu.


DI

Oferta sprzedaży zwijarki mechanicznej

24.03.2021 r.
MGSM "Perspektywa" oferuje do sprzedaży mechaniczną zwijarkę do blachy.
Długość walca wynosi 2m, zasilanie 380V.
Cena: 6000 zł netto
Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni lub drogą mailową na adres mgsm@perspektywa.com.pl


EZ

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

15.03.2021 r.
Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem działa w ramach programu ministerstwa sprawiedliwość - Funduszu Sprawiedliwości. Pomaga ofiarom przestępstw i osobom im najbliższym, zapewnia im wsparcie prawne, psychologiczne oraz finansowe.
Więcej informacji o Ośrodku można znaleźć na stronie: tutaj
DI

Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności dla mieszkańców miasta Świętochłowice


04.02.2021 r.
Informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dla mieszkańców miasta Świętochłowice
więcej
DW

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA LOKALE MIESZKALNEW OKRESIE 01.01.2020r. - 31.12.2020r.

04.02.2021 r.
Spółdzielnia prowadzi działania windykacyjne w celu niedopuszczenia do narastania zadłużenia oraz sprawnego odzyskiwania powstałych już zaległości. Dochodzenie należności przez Spółdzielnię polega na domaganiu się spełnienia określonych świadczeń pieniężnych przez dłużników na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Wyróżniamy windykację polubowną polegającą na monitorowaniu i systematycznym przypominaniu o konieczności spłaty zobowiązań. W celu zmobilizowania dłużników do uregulowania zaległości w 2020 roku wysłano 1040 wezwań do zapłaty. Zawarto również 219 ugód dotyczących ratalnej spłaty zaległości, z czego 24 zakończyły się spłatą zaległości, 161 jest w trakcie, pozostałe ugody uległy rozwiązaniu na skutek niewywiązywania się ze złożonych zobowiązań.
W przypadku braku możliwości polubownego odzyskania należności sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego. Celem postępowania sądowego jest uzyskanie prawomocnych tytułów wykonawczych w postaci nakazów zapłaty lub wyroków o eksmisję. W związku z powyższym Spółdzielnia podjęła następujące kroki w celu odzyskania zadłużenia:
- skierowała do sądu 534 pozwy o zapłatę należności oraz 18 pozwów o eksmisję z zajmowanego lokalu,
- otrzymała 461 nakazów zapłaty i 12 wyroków o eksmisję (w tym 6 wyroków do lokali socjalnych, a w pozostałych przypadkach nie przyznano takiego uprawnienia.)
- zrealizowano 10 posiadanych wyroków o eksmisję.
Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny czynności windykacyjne były czasowo wstrzymane. Liczba lokali mieszkalnych, które na dzień 31.12.2020r. zalegają z opłatami powyżej dwóch miesięcy jest nieznacznie mniejsza niż w roku 2019 i wynosi łącznie 689. Zadłużenia na poszczególnych Rejonach Obsługi Nieruchomości kształtują się następująco:
RON-1 - 143 lokale mieszkalne
RON-2 - 186 lokali mieszkalnych
RON-3 - 258 lokali mieszkalnych
RON-4 - 102 lokale mieszkalne
FCW

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI ZA ZAJMOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH GARAŻY I GRUNTÓW ZA ROK 2020

04.02.2021 r.
Celem odzyskania zaległych należności oraz zdyscyplinowania użytkowników w zakresie płatności za korzystanie z lokali użytkowych, garaży i gruntów wysłano 145 wezwań do zapłaty.
Z uwagi na niewywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat brak reakcji na proponowane możliwości ratalnej spłaty zadłużenia skierowano do Sądu łącznie 50 pozwów o zapłatę należności i eksmisje. W 2020 roku otrzymano 34 tytuły egzekucyjne (dotyczących także spraw z lat poprzednich), 30 z nich skierowano do Komornika celem prowadzenia egzekucji. Pozostałe sprawy zostały spłacone przez dłużników przed wszczęciem egzekucji lub egzekucja nie została wszczęta z uwagi na stan poprzednich spraw dotyczących danego dłużnika.
Ponadto, rozpoczęto 8 procedur związanych z eksmisją z zajmowanych lokali, garaży i gruntów, 3 użytkowników spłaciło swoje należności, 2 użytkowników po otrzymaniu wypowiedzenia umowy opuściło zajmowany teren, a w pozostałych przypadkach czynności podlegają kontynuacji.
W 2020 roku zawarto jedynie 5 ugód dot. ratalnej spłaty zaległości z tego: 2 z nich są w trakcie realizacji, 2 ugody z uwagi na fakt niewywiązywania się z jej warunków zostały rozwiązane, 1 ugoda została rozliczona i zapłacona w całości.
Do 31.12.2020 roku zakończono egzekucję należności w 38 sprawach.
Należy nadmienić, że z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny czynności windykacyjne były czasowo wstrzymane.
FCW

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej

13.01.2021 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.148.2020 Rady Miasta Ruda Śląska od dnia 01.02.2021r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lutego uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 30,00 zł m-c/ osobę
Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady powiadamia Urząd Miasta, który na podstawie w/w powiadomienia może wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyższym poziomie tj. 60,00 zł miesięcznie na mieszkańca.
W nawiązaniu do powyższego przypominamy o konieczności zbierania odpadów komunalnych i dokonywanie segregacji celem utrzymania czystości na terenie Miasta.
Wysokość w/w opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni.
Niniejsza Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
FC

INFORMACJA W SPRAWIE SKŁADOWANIA ODPADÓW GABARYTY

04.11.2020 r.
Dla mieszkańców: Rudy Śląskiej, Chorzowa , Katowic
w wyznaczonych miejscach, najczęściej przy placykach gospodarczych
Składujemy:
- meble (szafy, szafki, stoły, stołki, fotele, wersalki, meble ogrodowe itp),
- dywany, wykładziny
- elementy budowlane takie jak: listwy przypodłogowe, panele, okna
- donice, skrzynie, zabawki
Nie składujemy: - do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: zużytego sprzętu elektrycznego - elektronicznego np. lodówki, pralki, telewizory, monitory, odkurzacze itp., zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów niebezpiecznych takich jak farby, lakiery, chemikalia, a także opakowania po tych produktach.
Odpady te lokator ma obowiązek przekazać nieodpłatnie do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów lub do punktów mobilnych wyznaczony przez Gminę.

Dla mieszkańców Świętochłowic
Zgodnie z Uchwałą NR XXVIII/241/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020r. "odpady wielkogabarytowe będą odbierane akcyjnie, raz w miesiącu, bez limitu w pojemnikach podstawianych przez przedsiębiorstwo wyłonione z przetargu w poszczególnych punktach na terenie miasta (zgodnie z dostępnym harmonogramem na stronie www.czyste.swietochlowice.pl)
EC

WAŻNA INFORMACJA ODNOŚNIE PLACÓW ZABAW

02.11.2020 r.
MGSM "Perspektywa" informuje, że od 2 listopada 2020r place zabaw nie będą dezynfekowane. W celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców Spółdzielni przed zakażeniem się wirusem COVID-19 prosimy o nie korzystanie z placów zabaw zlokalizowanych w naszych zasobach.
EC

PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA

22.10.2020 r.

Informujemy, że przy ul. Dunikowskiego 7 oraz Chełmońskiego 5 w Rudzie Śląskiej powstało PODWÓRKO TALENTÓW NIVEA wybudowane przez NIVEA Polska Sp. z o.o. Jest to miejsce, które dzięki wyposażaniu w nowoczesny sprzęt kształtuje sprawność wiedzę i wyobraźnie dzieci. Zapraszamy do korzystania z PODWÓRKA TALENTÓW NIVEA z zachowaniem aktualnie panujących zasad bezpieczeństwa wprowadzanych ze względu na COVID-19.

Parking Świętochłowice ul. Wojska Polskiego

19.10.2020 r.
Informujemy, że został przyjęty Regulamin korzystania z parkingu zlokalizowanego w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na działce o nr 1694/263, którego treść dostępna jest tutaj, oraz załącznik 1.
RON4

Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021

21.09.2020 r.
Informujemy, że Spółdzielnia zleciła dostawcom ciepła rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021 od dnia 23.09.2020r.
Dostawa ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywała się sukcesywnie. Nadmieniamy, że w niektórych budynkach trwają nadal prace związane z napełnianiem sieci oraz robotami instalacyjnymi, w tychże budynkach dostawa ciepła nastąpi po zakończeniu robót.
FR

Zmiana cen za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w Rudzie Śląskiej

16.09.2020 r.
Informujemy, że od dnia 05 października 2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej dokonuje zmiany cen za dostawę wody oraz odprowadzania ścieków :
- cena 1m3 zimnej wody 5,63 zł (brutto)
- cena 1m3 odprowadzonych ścieków 9,59 zł (brutto)
Ceny i stawki określone w taryfach obowiązują od 05 października 2020 r. do 04 października 2021 r.
Użytkownicy lokali nie dokonują odczytu wodomierzy. Zgodnie z §4 pkt. 5 "Regulaminu rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych MGSM "Perspektywa": "w przypadku zmiany ceny wody i odprowadzania ścieków przyjmuje się zużycie wody uśrednione w okresach obowiązywania starej i nowej ceny wody. Średnie zużycie wody jest proporcjonalne do długości okresu obowiązywania danej ceny".
FR

INFORMACJA PO WALNYM ZGROMADZENIU

14.09.2020 r.
W dniu 09.09.2020r. odbyło się posiedzenie Kolegium w sprawie autoryzacji treści uchwał z czterech części Walnego Zgromadzenia Członków Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" przeprowadzonych w dniach od 31.08.2020r. do 03.09.2020r., które potwierdziło podjęcie następujących uchwał:
- nr 1/2020 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2019,
- nr 2/2020 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni,
- nr 3/2020 w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej Spółdzielni zawartej w protokole z lustracji pełnej przeprowadzonej za okres od 2016r. do 2018r.,
- nr 4/2020 w sprawie przyjęcie oceny polustracyjnej Spółdzielni zawartej w protokole z lustracji częściowej przeprowadzonej za okres od 2018r. do 2019r.,
- nr 5/2020 w sprawie wyboru delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
- nr 6/2020 w sprawie wyboru przedstawiciela reprezentującego Spółdzielnię w obradach zjazdu przedkongresowego,
- nr 7/2020 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Spółdzielnia może zaciągnąć do następnego Walnego Zgromadzenia,
- nr 8/2020 w sprawie zgody na zbywanie lokali mieszkalnych w drodze zamiany.
EM

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Świętochłowicach

24.06.2020 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVI/226/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach od dnia 01.07.2020r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca lipca uwzględnić stawkę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych tj. 26,50 zł m-c/ osobę.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, jeżeli nie będzie wypełniony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów stawka będzie wynosiła 53,00 zł m-c/ osobę.
Wysokość tych opłat jest niezależna od decyzji organów Spółdzielni, a Spółdzielnia nie ma możliwości prowadzenia negocjacji lub rozmów na temat wysokości tych opłat.
RON4

Termomodernizacja

04.06.2020 r.
Uchwała nr 62/2020
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację budynków na lata 2021"

Budynki wytypowane do docieplenia tutaj
DW

Pełna termomodernizacja

04.06.2020 r.
Uchwała nr 63/2020
"Rada Nadzorcza MGSM "Perspektywa" działając na podstawie § 41 ust. l pkt 6 Statutu Spółdzielni przyjmuje do realizacji termomodernizację i uciepłownienie budynków na lata 2021-2023."

Budynki wytypowane do docieplenia i uciepłownienia tutaj
DW

Plan remontów 2020r.

04.06.2020 r.
W dniu 26-05-2020 r. Rada Nadzorcza MGSM Perspektywa przyjęła uchwałę Nr 61/2020 w sprawie przyjęcia do realizacji korekty planu robót remontowych na 2020r, który opiewa na łączną kwotę prawie 16,5 mln zł.
Największe środki w planie robót remontowych przewidziane zostały na termomodernizację oraz uciepłownienie 6 budynków. Na te cele Spółdzielnia zamierza wydać kwotę prawie 5 mln zł oraz 1,0 mln zł. Należy tutaj podkreślić, że na ten cel Spółdzielnia zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie wydatków zostały uwzględnione prace dekarsko-blacharskie, na które przewidziano kwotę prawie 3 mln zł., podlegające w dużej części na kapitalnych remontach pokryć dachowych oraz roboty ogólnobudowlane na które przewidziano podobną kwotę środków w ramach których znaczną kwotę stanowią wydatki na realizację zaleceń kominiarskich, malowanie klatek schodowych oraz remonty balkonów.
Poniżej przedstawiony został wartościowy udział robót remontowych wg poszczególnych branż.
Lp.Rodzaj robótNakłady
1Dekarskie2.610.500
2Elewacyjne, docieplenia6.070.500
3Elektryczne708.000
4C.o.1.182.000
5Wod.-kan.575.000
6Gazowe132.000
7Stolarskie1.110.500
8Zduńskie140.000
9Ogólnobudowlane3.181.000
10Infrastruktura396.000
11Domofony261.500
12Dźwigi40.000
 RAZEM:16.407.000

DW

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU SEZONU GRZEWCZEGO

22.05.2020 r.
Zarząd Spółdzielni informuje o zakończeniu sezonu grzewczego 2019/2020 od dnia 25.05.2020 r.
Wstrzymanie dostawy ciepła dla poszczególnych budynków będzie odbywało się sukcesywnie.
Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do rejonów administracyjnych.
FR

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

19.05.2020 r.
Spółdzielnia MGSM "Perspektywa" informuje, że od dnia 01.06.2020r., wykonawca robót ista Polska Sp. z o. o. wznawia wymianę wodomierzy w Państwa lokalach.
W trakcie wymiany wodomierzy monter będzie wyposażony w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).
Monter przedstawi Państwu do zapoznania się i podpisania protokół wymiany urządzeń. Protokół będzie zawierał: numery liczników, stany liczników zdemontowanych oraz nowo montowanych.
Konieczność wymiany wodomierzy spowodowana jest upływem ważności ich cechy legalizacji. Obowiązek legalizacji wodomierzy, co pięć lat wynika z ustawy Prawo o miarach.
Wymiana wodomierzy będzie przeprowadzana sukcesywnie.
O terminie ich wymiany wykonawca robót ista Polska Sp. z o. o. powiadomi Państwa na 5 dni przed planowaną wymianą poprzez wywieszenie stosownych ogłoszeń na klatkach schodowych. W przypadku, gdy ktoś z Państwa nie będzie mógł być obecny w ustalonym terminie wymiany wodomierzy, prosimy o telefoniczny kontakt ze Spółdzielnią, w celu ustalenia dodatkowego terminu montażu.
Zwracamy się z prośbą o udostępnieni lokali oraz zapewnienie monterom swobodnego dostępu do wodomierzy, co znacznie skróci czas robót i związane z nimi niedogodności.
FR

Komunikat w sprawie przeglądów kominiarskich

12.05.2020 r.
Informujemy, że od dnia 11.05.2020r. Spółdzielnia Pracy Kominiarzy w Sosnowcu, Zakład Rejonowy Nr 17 w Rudzie Śląskiej, będzie przeprowadzać usługi kominiarskie w pełnym zakresie. Oznacza to, że w budynkach MGSM "Perspektywa" wznowione zostaną przeglądy kominiarskie. O terminie i zasadach ich przeprowadzania Zakład Kominiarski będzie informował tak jak dotychczas poprzez ogłoszenia umieszczone na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych.
EC

WAŻNY KOMUNIKAT

22.04.2020 r.
W związku z dochodzącymi sygnałami o telefonicznym powiadamianiu lokatorów o nieuregulowanych opłatach czynszowych bądź zmianie numeru konta bankowego, Zarząd MGSM "Perspektywa" wyjaśnia, iż pracownicy Spółdzielni nie wykonują telefonów w tym zakresie.
W związku z powyższym, nie należy dokonywać opłat na inny rachunek bankowy niż wskazany przez Spółdzielnię.
FC

Informacja Świętochłowice

08.04.2020 r.
Informujemy, że w mieście Świętochłowice rozpoczyna się akcja społeczna skierowana do osób doświadczających przemocy, agresorów oraz świadków.
W imieniu Prezydenta Miasta przekazujemy poniżej szczegółowe informacje w formie plakatu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RON4

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Chorzowie

25.03.2020 r.
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XIX/322/20 Rady Miasta Chorzów od dnia 01.04.2020r. ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zostały przyjęte następujące stawki:
- 26,90 zł m-c/ osobę w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
- 53,80 zł m-c/ osobę w przypadku gdzie nie jest wypełniony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z powyższym prosimy aby podczas regulowania płatności od miesiąca kwietnia uwzględnić powyższe zmiany stawek.
Treść uchwały dostępna tutaj.
RON4

Informacja

06.02.2020 r.
Informujemy, że do Spółdzielni wpłynęło pismo z PWiK Sp. z o.o. Ruda Śląska dotyczące jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji.
treść pisma
DW

Od 01.01.2020 r. w Spółdzielni obowiązują nowe zasady rozliczeń wody.

31.12.2019 r.
Upływa pięcioletni okres pracy obecnie funkcjonujących wodomierzy w lokalach zarządzanych przez Naszą Spółdzielnię. Do wymiany w całych zasobach Spółdzielni jest około 20 000 sztuk wodomierzy. Wymiana wodomierzy na nowe odbywać się będzie od 2020 roku przez dwa lata.
W związku z planowanym tak dużym przedsięwzięciem zaistniała potrzeba zmiany zapisów dotychczas obowiązującego regulaminu. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 31/2019 z dnia 26.11.2019r. wprowadzono nowy "Regulamin rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa". Regulamin obowiązywać będzie od 1 stycznia 2020 roku.
więcej
FR

Informacja

28.08.2019 r.
Informujemy, że od 02.09.2019r. w kasach MGSM "Perspektywa" będzie istniała możliwość płatności kartą płatniczą.
FE

Ogłoszenie

06.06.2019 r.
Informujemy, że Uchwałą Rady Nadzorczej nr 7/2019 z dnia 28.05.2019r. został uchwalony nowy Regulamin dostarczania korespondencji w MGSM "Perspektywa" , który obowiązuje od dnia 01.06.2019r. Niniejszy Regulamin określa warunki dostarczania korespondencji za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną tj. przez e-BOK, e-mail, SMS.
Celem uzyskania dostępu do w/w możliwości dostarczania korespondencji należy złożyć stosowny druk, który jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce "Druki do pobrania - Wnioski i oświadczenia" oraz w każdym Rejonie Obsługi Nieruchomości.
FC

Szanowni Lokatorzy

29.10.2018 r.
Z uwagi na stale docierające do Spółdzielni informacje o osobach podszywających się pod pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej apelujemy o zachowanie ostrożności udostępniając mieszkania do odczytu wodomierzy nieznanym osobom.
Etatowi pracownicy Spółdzielni wykonując swoje zawodowe obowiązki posiadają legitymację służbową ze zdjęciem oraz numerem telefonu, pod którym można dokonać potwierdzenia tożsamości pracownika w przypadku, gdy osoba wzbudzi Waszą wątpliwość.
Jednocześnie Spółdzielnia przypomina, że w przypadku przeprowadzania odczytów wodomierzy, informacja o ich terminie musi się pojawić na klatce schodowej oraz stronie internetowej Spółdzielni w postaci oficjalnego komunikatu.
FR

WYMIANA GRZEJNIKA - WAŻNE INFORMACJE

09.07.2018 r.
Przerwa w sezonie grzewczym, to właściwie jedyny okres, kiedy bez większych przeszkód można wykonać prace na instalacji centralnego ogrzewania. W związku z tym przypominamy o kilku kwestiach, o których trzeba pamiętać przy wykonywaniu tego typu prac.
Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Z tego względu ich wymiana wymaga zgody Spółdzielni, odpowiedzialnej za stan instalacji. Wymianę grzejników należy przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt.
więcej
FR

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

30.05.2018 r.
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej RODO - MGSM "Perspektywa" informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-707), przy ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37, e-mail: mgsm@perspektywa.com.pl, KRS: 0000051542, NIP: 641-10-03-925.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 41-707 Ruda Śląska, ul. ks. L. Tunkla 147, tel: (32) 243 96 37.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MGSM "Perspektywa", realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz podmiotom z którymi MGSM "Perspektywa" współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. MGSM "Perspektywa" nie przewiduje profilowania zbieranych danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do ich przenoszenia, a także prawo cofnięcia zgody, w przypadkach gdy jest ona podstawą przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest obowiązkowe, natomiast w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
DR

Informacja

MGSM "Perspektywa" informuje, że od dnia 01.07.2017r. zwiększa się ilość programów w ramach pakietu AZART oraz zmienia się wysokość stawki z kwoty 7,02 zł na 7,56 zł. Osoby które nie są zainteresowane powyższa zmianą proszone są o zgłoszenie tego faktu w Biurze Obsługi Klienta.
wykaz programów telewizyjnych w ramach pakietu AZART cyfrowy
RON1

Informacja o wprowadzeniu na terenie naszego województwa ograniczeń w zakresie instalacji,
w których następuje spalanie paliw.

W dniu 7 kwietnia 2017r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017r. na terenie całego województwa. Wszystkich lokatorów, którzy planują instalację nowych urządzeń grzewczych na paliwa stałe prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały i zastosowanie się do jej zapisów.
treść uchwały
DE

OGŁOSZENIE

Informujemy, że z dniem 04.01.2017 uruchomiliśmy możliwość przesyłania wiadomości przez formularz kontaktowy w systemie eBOK (zakładka Kontakt). Za jego pośrednictwem możliwe jest podawanie odczytów wodomierzy, zmiany danych kontaktowych, itp.

OGŁOSZENIE

Szanowni lokatorzy, informujemy iż od stycznia 2016 roku zostanie udostępnione Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) w zamian dotychczasowego systemu S_net. Dlatego wszystkich dotychczasowych użytkowników systemu S_net zainteresowanych dalszym korzystaniem z tej formy informacji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres bok@perspektywa.com.pl .
W treści maila prosimy o podanie:
- imię i nazwisko właściciela lokalu
- adres lokalu
- dotychczasowy login do systemu S_net
Informację o dostępie do nowego systemu otrzymają Państwo na adres nadawcy maila.

Ponadto informujemy, że osoby które dotychczas nie korzystały z systemy S_net mogą składać wnioski, osobiście w formie pisemnej w Rejonach Administracyjnych lub w Biurze Zarządu.

INFORMACJA

Informujemy, że od 01.01.2016 roku zmienione zostały zasady i sposób naliczania oraz pobierania odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za korzystanie z lokali mieszkalnych. Do tej pory odsetki były naliczane po spłacie zarówno zasądzonych jak i dobrowolnie wpłaconych zaległości wobec Spółdzielni. Obecnie zgodnie z §74 Statutu Spółdzielni odsetki są naliczane na bieżąco w wysokości ustawowej 7% w skali roku.
Opłaty za używanie mieszkań zgodnie z §73 Statutu , powinny być wnoszone do dnia 15-go każdego miesiąca. Informujemy, że Spółdzielnia odstąpi od pobrania kwoty odsetek, jeżeli płatność nastąpi do końca miesiąca w którym upłynął termin płatności. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych o terminowe regulowanie swoich zobowiązań wobec Spółdzielni. Terminowe zapłaty wpływają na poprawne zarządzanie finansami Spółdzielni.

OGŁOSZENIE

VECTRA S.A informuje, że dla mieszkańców MGSM PERSPEKTYWA korzystających z pakietu AZART jak również dla zainteresowanych oferuje w zamian pakiet Stalowy Cyfrowy zawierający 36 programów telewizyjnych (7 w jakości HD). Miesięczna opłata abonamentowa pakietu wynosi 7,90 zł. Umowę na odbiór pakietu Stalowego Cyfrowego podpisać można w Salonie Firmowym VECTRA przy ul. Niedurnego 65 w Rudzie Śląskiej lub telefonicznie 601-601-601.
Pełna oferta VECTRA S.A. dostępna tutaj

Nowe zasady wnoszenia opłat z tytułu podgrzania wody

Podobnie jak w innych dziedzinach działalności gospodarczej związanych z branżą energetyczną, również przy produkcji i przesyle energii cieplnej występują dwie kategorie kosztów tj. koszty zmienne i koszty stałe. Koszty zmienne zależą od wielkości produkcji (od ilości wytworzonych produktów) a koszty stałe nie są zależne bezpośrednio od rozmiarów produkcji i związane są z nakładami na utrzymanie zdolności produkcyjnych urządzeń i instalacji. Wymienione powyżej rodzaje kosztów występują przy dostawie energii elektrycznej i gazu oraz przy dostawie energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Prawo energetyczne ustala, które koszty należy zakwalifikować jako koszty zmienne a które jako koszty stałe. Do kosztów zmiennych dostawy energii cieplnej należą : koszty wytworzenia energii cieplnej, koszty zmienne przesyłu energii cieplnej i koszty nośnika energii. Do kosztów stałych dostawy energii cieplnej należą: koszty mocy zamówionej dla produkcji energii cieplnej, koszty stałe mocy zamówionej dla przesyłu energii cieplnej. Dotychczas podział na koszty zmienne i stałe stosowany był w Spółdzielni tylko w rozliczeniach za centralne ogrzewanie.
W rozliczeniach indywidualnych otrzymywanych przez lokatorów Spółdzielnia dla każdego budynku lub klatki wykazywała ogólną wartość kosztów zmiennych i stałych (wynikających z faktur przedsiębiorstwa energetycznego) oraz dokonywała podziału tych kosztów na poszczególne lokale.
Ze względu na systematyczny wzrost udziału kosztów stałych w ogólnym koszcie podgrzania wody (obecnie ok. 30%), Spółdzielnia postanowiła wprowadzić zaliczkę za energię cieplną zużywaną do podgrzania wody w postaci opłaty dwuczłonowej. Opłata zmienna na pokrycie kosztów zmiennych podgrzania wody będzie naliczana w wysokości 20,0 zł/m3 ciepłej wody i będzie podlegać rozliczeniu (równocześnie z wodą zimną) na koniec półrocznego okresu rozliczeniowego. Ponadto będzie naliczana opłata stała na pokrycie kosztów stałych podgrzania wody w wysokości 0,35 zł/m2 powierzchni mieszkania, która uwidoczniona będzie jako odrębna pozycja w wymiarze opłat za mieszkanie, nie podlegająca rozliczeniu.
Powyższy sposób naliczania opłat z tytułu podgrzania ciepłej wody i ich rozliczania będzie obowiązywał zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej od dnia 01.07.2015 r.
Ponieważ koszty stałe związane z przygotowaniem ciepłej wody dotyczą wszystkich lokatorów mieszkań wyposażonych w instalację ciepłej wody, wprowadzenie opłaty stałej pozwoli bardziej równomiernie rozłożyć te koszty na wszystkich użytkowników. Ponadto opłata ta pozwoli ograniczyć przyrost opłaty zmiennej w której kumulowały się dotychczas wszystkie efekty podwyżek cen energii cieplnej.
FR

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od 1 czerwca zmienia się firma świadcząca usługi związane z bieżącą konserwacją dźwigów osobowych.
Nową firmą jest:
Zakład Usługowy Robót Instalacyjnych Budownictwa Ogólnego Kazimierz Nowok 41-705 Ruda Śląska
W przypadku awarii windy sprawę prosimy zgłaszać do właściwego Rejonu Obsługi Nieruchomości lub do nowej firmy pod nr telefonu:
601 431 656- całodobowo
603 134 184 - do godz. 15

Ogłoszenie dla mieszkańców Świętochłowic !!!

W oparciu o Uchwałę Nr XXV/303/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dn. 28 listopada 2012r. §1 pkt 4 informujemy, że odpady wielkogabarytowe pozostawione przy zagrodach gospodarczych NIE BĘDĄ odbierane w ramach uiszczanych opłat za odbiór nieczystości.
Tego rodzaju odpady można :
- dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych mieszczącego się na terenie składowiska odpadów w Świętochłowicach w rejonie ul. Wojska Polskiego,
- umieścić w kontenerach podstawianych na wyznaczonych posesjach zgodnie z harmonogramem ustalonym i rozpowszechnianym przez Urząd Miejski w Świętochłowicach.
Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej http://czyste.swietochlowice.pl lub w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.
W przypadku pozostawienia odpadów przy zagrodach gospodarczych Spółdzielnia będzie zmuszona zlecać ich usunięcie, co będzie powodować zwiększenie opłaty eksploatacyjnej dla poszczególnych nieruchomości.
RON4

Informacja dla mieszkańców Chorzowa

Przekazujemy informacje dotyczące: Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających na danej nieruchomości poprzez tzw. Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów (MPZO) oraz harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych. Więcej informacji tutaj
RON4

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "KUŹNICA" mieszczącej się w budynku Spółdzielni
przy ul. Sobieskiego 47 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali KUŹNICA" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 323407681 wew. 3.
galeria


Informacja w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych

W związku z podjęciem przez Sąd Najwyższy w Warszawie w dniu 26.11.2014 r. uchwały w sprawie oznaczonej sygnaturą akt: III CZP 83/14 w sprawie waloryzacji kaucji mieszkaniowych, Zarząd Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Rudzie Śl. informuje, że do roszczeń osób, które przekształciły umowy najmu dawnych lokali zakładowych w prawo odrębnej własności lokalu i występują obecnie z roszczeniami o zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, nie ma zastosowania przepis art. 3581 § 3 kc regulujący kwestię tzw. sądowej waloryzacji roszczeń, a zatem wyłączono możliwość waloryzacji w ten sposób kaucji mieszkaniowych.

INFORMACJA

MGSM "Perspektywa" informuje mieszkańców Rudy Ślaskiej i Katowic, że w lokalu w którym nie dokonano okresowego przeglądu przewodów kominowych z powodu nieudostępnienia mieszkania pomimo dwukrotnego terminu ustalonego przez Spółdzielnię Kominiarzy, a podanego wcześniej do wiadomości lokator jest zobowiązany dostarczyć do Administracji Spółdzielni w terminie do miesiąca czasu od zawiadomienia aktualny protokół kominiarski z kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń do przewodów potwierdzony przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego. Koszt przeglądu ponosi lokator.
Telefon kontaktowy do Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Rudzie Śląskiej 32/2482680.
Przypominamy, że eksploatacja niesprawdzonych przewodów kominowych jest zabroniona i lokator użytkując je czyni to na własną odpowiedzialność, narażając na niebezpieczeństwo siebie i domowników.

Informacja

Nastąpiły zmiany w harmonogramie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Świętochłowic, z planu PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK na plan WTOREK - PIĄTEK dla następujących ulic:
Hajduki, Krzywa, Wierzbowa, Wyszyńskiego.
Informujemy również, że wszystkie informacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych znajdują się na stronie internetowej www.czyste.swietochlowice.pl.

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr XXVII/453/12 Rady Miasta Chorzów § 2 pkt 9 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego w ilości 2 m3 jednorazowo do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Miasta Chorzów.
Bliższych informacji udziela Wydział Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska - UM Chorzów, tel. 32 241 12 61 wew. 108, 237, 286, 287, 313.
RON4

Informacja

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr PR.0007.276.2012 Rady Miasta Ruda Śląska § 5 pkt 5 w ramach uiszczanej opłaty za wywóz nieczystości jest możliwość raz do roku oddania gruzu pochodzącego z drobnych remontów gospodarstwa domowego na podstawie indywidualnego zamówienia.
Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - UM Ruda Śląska tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 4010, 4012, 4020, 4030.
Zamówienia przyjmuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. tel. 32 248 10 81.

KOMUNIKAT

Z dniem 1 lipca 2013 roku. obowiązywać będą nowe zasad gospodarki odpadami komunalnymi. W każdej Gminie opłata za gospodarowanie odpadami może być inna. Rada Gminy w Rudzie Śląskiej, Chorzowie, Świętochłowicach oraz w Katowicach ustaliła stawkę tej opłaty za wywóz śmieci, uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy, ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na jej terenie, koszt funkcjonowania systemu. Opłata będzie zawierała koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Od 01.07.2013r. każdy mieszkaniec Ruda Śląskiej, Chorzowa, Świętochłowic oraz Katowic będzie obciążony podatkiem śmieciowym. Osoby segregujące odpady - ekologiczni będą płacili mniej.
Pragniemy poinformować, iż zgodnie z terminami uchwalonym przez Rady Miasta Spółdzielnia, jako właściciel nieruchomości, złożyła deklaracje śmieciowe w właściwych Urzędach Miasta. Deklaracje zostały sporządzone w oparciu o zewidencjonowaną w Spółdzielni ilość lokatorów i będą podlegały weryfikacji.
W związku z powyższym prosimy o bieżące aktualizowanie danych, o ilości zamieszkałych osób, na załączonym druku. Powyższe będzie wykorzystane w Spółdzielni w celu weryfikacji danych i jednocześnie będzie stanowiło podstawę do dokonania obciążenia za wywóz nieczystości.
Opłata śmieciowa będzie tak jak dotąd zawarta w miesięcznym wymiarze opłat.

OFERTA ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA

Posiadając odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania nieruchomościami, zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych.
MGSM "Perspektywa" jako zarządca nieruchomości w imieniu właścicieli wykonuje czynności w zakresie obsługi prawnej, administracyjnej, eksploatacyjnej, technicznej oraz finansowej. Zatrudniamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami co pozwala zarządzać nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa, z zastosowaniem standardów zawodowych. Wśród pracowników są osoby posiadające licencję zarządców nieruchomości oraz osoby posiadające państwowe uprawnienia budowlane, elektryczne i energetyczne.
Spółdzielnia jako zarządca nieruchomości podchodzi do swojej roli ze szczególną starannością zajmując się bieżącym administrowaniem nieruchomości oraz prowadząc analizy pozwalające na efektywne planowanie gospodarki nieruchomości. Dbamy o przejrzystość i jawność wszelkich wydatków ponoszonych na koszty zarządu Wspólnot Mieszkaniowych.
W celu spełnienia oczekiwań odbiorców usług spółdzielnia doskonali świadczone usługi w oparciu o System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008.
Szczegółowy zakres usług

Jak obniżyć rachunki za media?

Zamiast codziennej kąpieli częściej korzystaj z prysznica. Wyłączaj z prądu urządzenia elektryczne, z których nie korzystasz. Wymień żarówki i nie wierz w super-wynalazki... Oszczędzanie naprawdę nie jest trudne.
więcej tutaj

INFORMACJA

Mając na uwadze prowadzoną na terenie naszego miasta selektywną zbiórkę odpadów połączoną z edukacją ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie segregacji odpadów, zwracam się z prośbą o poinformowanie mieszkańców swoich zasobów o zgniataniu butelek typu PET przed wrzuceniem ich do pojemnika siatkowego bądź pojemnika typu "dzwon" przeznaczonego do zbiórki plastiku.
Powyższe działania pozwolą na efektywne wykorzystanie pojemników oraz wpłyną na poprawę estetyki naszego miasta.
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Plastikowe nie znaczy gorsze

Stolarka okienna wykonana z PCV ma coraz więcej zwolenników. Jest nie tylko tańsza i w pełni funkcjonalna, ale nie wymaga też częstej konserwacji. Począwszy od tego roku Spółdzielnia zamierza zwiększyć proporcjonalny udział profili plastikowych w planach wymiany stolarki okiennej.
więcej na temat

Warto znać swoje prawa i obowiązki

W jakich godzinach obowiązuje cisza nocna? Czego nie można składować w pomieszczeniach wspólnego użytku? Jakie obowiązki z zakresu napraw i utrzymania należytego stanu technicznego lokali mieszkalnych ciążą na mieszkańcach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można w nowym regulaminie porządkowym obowiązującym w budynkach MGSM "Perspektywa".
więcej na temat

Domowy biznes wymaga pozwolenia

Własna działalność gospodarcza to coraz popularniejszy sposób zarabiania pieniędzy. Wiele małych, często jednoosobowych firm funkcjonuje w miejscu zamieszkania ich właścicieli. Nie wszyscy pamiętają jednak o konieczności uzyskania zgody Spółdzielni na zmianę sposobu użytkowania całości bądź części lokalu.
więcej na temat

GRAFFITI - STOP !

W związku z szybko postępującą dewastacją elewacji budynków w naszym mieście, w tym należących do MGSM "Perspektywa", zwracamy uwagę na konieczność każdorazowego zgłaszania na Policję lub do Straży Miejskiej przestępstwa niszczenia mienia, dokonywanego poprzez malowanie graffiti na elewacjach budynków.
Brak reakcji ze strony społeczeństwa, powoduje poczucie bezkarności wśród sprawców, którzy czując się pewniej, niszczą mienie Spółdzielni oraz szpecą miasto.
Za udzielenie informacji, która spowoduje ustalenie sprawcy dewastacji elewacji budynków i urządzeń infrastruktury, Miasto Ruda Śląska wyznaczyło nagrodę indywidualną w wysokości 1 000,00 zł.
Powyższa nagroda została ustanowiona uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska 644/XXXV/2004 z dnia 23.12.2004r., zmieniona uchwałą Rady Miejskiej nr 524/XXVII/2008 z dnia 29.05.2008r.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni informuje, że w celu poprawy jakości obsługi mieszkańców poprzez umożliwienie załatwienia spraw mieszkaniowych w godzinach popołudniowych biura Spółdzielni (zarówno Rejony Obsługi Nieruchomości jak i Biuro Zarządu) będą czynne w każdy czwartek od godziny 700 do godziny 1700. Natomiast w każdy piątek od godziny 700 do 1300.
W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają bez zmian, tj. od godziny 700 do godziny 1500.
Powyższe zmiany obowiązywać będą od 01.01.2011r.

Z ręką na termostacie

Korzystanie z termoregulatorów, w jakie wyposażone są kaloryfery w naszych mieszkaniach, to najprostszy i zarazem najbardziej efektywny sposób oszczędzania energii cieplnej. Dotyczy to także tych budynków, w których koszty centralnego ogrzewania rozliczne są na podstawie metrażu. Im więcej osób oszczędza ciepło, tym mniejsze rachunki płacą wszyscy lokatorzy danej nieruchomości.
więcej na temat

Śmiertelnie groźny czad

W zasobach mieszkaniowych MGSM "Perspektywa" systematycznie maleje liczba mieszkań dysponujących tradycyjnymi piecami węglowymi lub gazowymi podgrzewaczami wody. Mieszkańcy lokali wyposażonych w tego typu instalacje powinni jednak w okresie jesienno-zimowym zwrócić szczególną uwagę na ich stan techniczny i sprawność, a także zadbać o prawidłową cyrkulację powietrza w pomieszczeniach.
więcej na temat

Rodzicu, sprawdź gdzie bawi się Twoje dziecko!

Z obfitości białego puchu chyba największą frajdę mają dzieci. Niemal na każdej górce w rejonie osiedli MGSM "Perspektywa" spotkać można młodych entuzjastów narciarstwa i saneczkarstwa, często bez opieki osób dorosłych.
W okresie świątecznym zwiększa się liczba wypadków z udziałem najmłodszych. Bardzo często dochodzi do nich podczas zabaw na śniegu. Ostrzegamy o niebezpieczeństwie korzystania z uroków zimy w pobliżu dróg osiedlowych i parkingów!
Niestety dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z ryzyka. Uczulamy rodziców, by na bieżąco kontrolowali bezpieczeństwo miejsc, w których bawią się ich pociechy. Szczególnie jeśli są to okolice dróg osiedlowych i parkingów, po których poruszają się pojazdy. Należy pamiętać, że nawet przy niewielkich prędkościach w okresie zimowym droga hamowania samochodu wydłuża się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Poważne zagrożenie stanowią także ukryte pod śniegiem krawężniki czy elementy małej architektury (barierki, ławki, kosze na śmieci itp.), o które łatwo uderzyć może rozpędzony malec.

KOMUNIKAT

Informujemy, iż istnieje możliwość wynajmu Sali "GWAREK" mieszczącej się w budynku administracyjnym Spółdzielni przy ul. Lecha 14 w Rudzie Śląskiej.
Szczegółowe zasady wynajmu zawarte są w "Regulaminie wynajmu Sali GWAREK" tutaj.
Informacje o wolnych terminach wynajmu można uzyskać u Opiekuna Sali pod nr tel. 322408453 wew. 28.
galeria

Remontuj byle z głową

    Podejmując się remontu mieszkania warto, a często wręcz należy skonsultować swoje zamiary z administracją. Działania budowlańców - amatorów mogą bowiem przynieść więcej szkód niż pożytku. Koszty przywrócenia pierwotnego stanu technicznego budynku są na ogół znacznie wyższe niż wydatki na bezprawnie i nieprawidłowo przeprowadzony remont.
więcej na temat

WŁAŚCICIEL też może zostać eksmitowany!

    Windykacja należności z tytułu zaległych opłat czynszowych to często przykra konieczność. Osoby, które przez dłuższy czas uchylają się od spłaty zobowiązań, muszą liczyć się z groźbą eksmisji. Dotyczy to nie tylko najemców, czy lokatorów legitymujących się spółdzielczym prawem do lokalu. W szczególnych wypadkach posiadacze odrębnej własności mogą nawet trafić na bruk!
więcej na temat

MELDUNEK - zapomniany obowiązek

    W ostatnich miesiącach głośno zrobiło się wokół kwestii obowiązku meldunkowego. Posłowie chcą dokonać zmian w ustawie, która ma już ćwierć wieku. Póki co jednak stare przepisy meldunkowe nadal obowiązują, a za ich niedopełnienie grozić może grzywna w wysokości nawet 5 tys. złotych.
więcej na temat

Wandalizm kosztuje nas wszystkich

    Zdewastowane kabiny dźwigów osobowych, oszpecone elewacje budynków, wybite okienka piwniczne - wandale regularnie dają znać o sobie. Koszty usuwania efektów ich działalności są bardzo wysokie i obciążają wszystkich lokatorów danej nieruchomości. Dlatego naprawdę nie warto być pobłażliwym dla chuliganerii!
Jeśli jesteście Państwo świadkami dewastacji mienia spółdzielczego, zauważyliście zniszczenia dokonane przez wandali, boicie się o własne bezpieczeństwo - nie traćcie czasu i powiadomcie o tym fakcie Policję (tel. 997), Straż Miejską (tel. 986) lub właściwą administrację.
Dzięki Waszej szybkiej reakcji jest szansa na wykrycie sprawców i pociągnięcie ich do odpowiedzialności, także finansowej, za wyrządzone szkody.

Opinia prawna

Dotyczy: sposobu rozpatrywania wniosków "o rozliczanie w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniu prawa najmu we własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" oraz wniosków o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwał dotyczących "rozliczania w funduszu remontowym kwot wpłaconych przy przekształceniach które miały miejsce przed 23.04.2001r."
więcej na temat

Ocalić przed zapomnieniem

    Często bywają tym elementem krajobrazu naszych miast, którego w ogóle nie zauważamy. Po prostu są odkąd tylko sięgamy pamięcią. Dziwi co najwyżej gdy nagle spostrzegamy w miejscu gdzie stały koparki i buldożery. Mowa oczywiście o zabytkowych budynkach i zabudowaniach. Od kilku lat MGSM "Perspektywa" prowadzi działania zmierzające do ich renowacji.
więcej na temat
DW

Aktualizacja: Początek strony

Copyright © 2008 Perspektywa